Становище по Процедура чрез подбор на проекти BG05M2OP001-3.019 – Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование

Изразяваме нашето притеснение, че важни особености по обявяването на Процедура чрез подбор на проекти BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ ще възпрепятстват подаването на достатъчен брой проекти, реализирането на дейности с реална добавена стойност и ще доведат до провал на цялата процедура. Това не е свързано с липсата на необходимост и интерес от страна на потенциалните бенефициенти и крайни ползватели. Необходимо е аналогична процедура за подбор на проекти, подпомагащи достъпа на уязвими групи до висше образование да бъде обявена веднага след одобряването на новата Програма Образование като бъдат отчетени и коригирани причините за очакваната ниска резултатност на настоящата покана.

Според нас, ключовите трудности по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ са:

  1. Кратката продължителност на одобрените проекти по процедурата: въпреки че тя бе дискутирана и одобрявана от Комитета за наблюдение още през 2015 и 2016 г., поканата за проектни предложения не бе обявявана години наред по необясними за нас причини. В крайна сметка, поканата бе публикувана една в началото на 2022 г., а крайният срок на цялата операция е декември 2023 г. (както и на ОПНОИР). Последното означава, че евентуалните одобрени проекти ще обхванат част от учебната 2022/2023 г и много малка част от учебната 2023/2024 г. (3 месеца). Т.е. не е възможно да се обхване една пълна учебна година във ВУ, дори не може да бъде завършен първи семестър с полагане на изпити, тъй като крайният срок за изпълнение на проектите е 31.12.2023г. а изпитната сесия за първи семестър е през месец януари-февруари 2024 г. По този начин, одобрените бенефициенти ще създадат нереалистични очаквания сред крайните бенефициенти, които ще бъдат подготвени за кандидатстване във ВУ, но ще им бъде покрита само таксата за първи семестър на първата година.
  2. В Условията за кандидатстване е заложена възможността да бъдат покрити семестриалните такси само на студенти в 1 курс. Това е категорично нецелесъобразно, когато става дума за студенти от уязвими групи. Въпреки че таксите в някои университети не са високи, те са реална пречка пред студентите от бедни семейства и семейства без осъзнато отношение към образованието. За тях е важно да бъдат покривани таксите и през следващите години на обучение, за да не отпаднат. Дори образователните медиатори, които работят, получават за работата си минимална работна заплата, с която по-голямата част от тях издържат семейства и таксите във ВУ биха представлявали пречка.
  3. Допълнително ограничаващо изискване, заложено в Условията за кандидатстване, е това всички, получаващи подкрепа за кандидатстване във ВУ и за покриване на семестриална такса, да са преминали подготвителни курсове в рамките на проекта. От една страна, това силно ограничава възможността за участие на потенциалните студенти, тъй като те трябва да са били подготвени от училищата, партниращи по проекта. От друга страна, в много от специалностите по настоящем не се изисква полагането на кандидат-студентски изпити и приемът става единствено на базата на оценка от ДЗИ. Изискването за участие в подготвителни курсове е релевантно единствено за учениците, които завършват 12 клас, защото ще им помогне да се подготвят по-добре за ДЗИ. Но то е безсмислено за всички, които са завършили предходни години и кандидатстват с оценка от ДЗИ, който са положили през предходните години.

Процедурата би следвало да бъде значително по-включваща и отворена към потенциалните кандидат-студенти и студенти: например, би следвало да се предостави възможност за покриване на таксите на студенти, които не са преминали подготвителни курсове по съответния проект, не идват от училище, партньор по проекта и не са само 1 курс.

  1. По време на информационния ден на 17 март, беше съобщено, че целта на включването на медиатори, е те да бъдат по-добре подготвени, за да мотивират учениците в гимназиална степен, с които работят. Това категорично не отговаря на същността на операцията и изкривява целта на включването на медиаторите като крайни бенефициенти в нея. Смисълът от възможността образователните медиатори да получат педагогическо образование, е необходимостта от това, да има повече учители от ромски произход. Това би било най-големият стимул и мотивация за ромските ученици. Практиката категорично е доказала ползата от ролевите модели.
  2. При изчисленията на разходи за индивидуална помощ за един участник за участие в кандидат-студентска кампания по дейност 2, поддейност 2.1. и поддейност 2.2.и дейност 4 индивидуалната помощ за един участник в кандидат-студентска кампания включва 8 вида възможни комбинации, за всяка от които е изчислена приложимата индивидуална помощ за участие в КС кампания. Това обърква и допълнително демотивира участниците да кандидатстват. Необходимо е да се помисли за намаляване на възможните комбинации в следваща процедура.
  3. Необяснимо е защо ВУ не могат да бъдат водещ бенефициент по проектите, а само партньори. Това бе предложено по време на един от предходните етапи на обществено обсъждане.

 

Всичко описано по-горе, изправя бенфициентите, които биха кандидатствали, пред реалната опасност по независещи от тях причини, да не покрият заложените индикатори и да понесат финансови санкции.

В същото време искаме да подчертаем, че операция „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ отговаря на изключително остра потребност, както и че избраният подход за реализация чрез процедура за конкурентен подбор на проекти, е правилен. Затова препоръчваме аналогична операция, в която са отстранени описаните по-горе слабости, да бъде обявена веднага след старта на новата Програма Образование.

Подкрепящи организации

ДЕЯН КОЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, Център за междуетнически диалог и толерантност “АМАЛИПЕ”

АЛБЕНА КОСТАДИНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, СОЦИАЛНА ФОНДАЦИЯ “ИНДИ – РОМА 97” 

Д-р НЕЛИ КОЛЕВА 

ДИРЕКТОР “СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА”, Фондация “Заедно в час” 

НИНА НАЙДЕНОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР, Висше училище по телекомуникации и пощи

ГЕОРГИ БОГДАНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА 

ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ, НА НЧ”РОМАНО ДРОМ-2002”

АДВ. МИЛЕНА КАДИЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, ФОНДАЦИЯ “ДЖЕНДЪР АЛТЕРНАТИВИ”

ГАНЧО ИЛИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, СДРУЖЕНИЕ ‘СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ’

РАЛИЦА ПОПОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, СДРУЖЕНИЕ ЗНАНИЕ – ЛОВЕЧ

МИХАЙЛ МИХАЙЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, СДРУЖЕНИЕ ‘НОВ ПЪТ’ – ХАЙРЕДИН