Стартира регистрацията на предлагани и търсени извънкласни дейности по Твоят час: как ще става финансирането?

Желаещите да предоставят извънкласни дейности вече могат да се регистрират – себе си и предлаганите извънкласни дейности и продукти – на уеб-портала на проект „Твоят час”. Това могат да са както училища,така и юридически лица  (НПО, читалища, спортни клубове и др.), а също и физически лица. Регистрацията е проста и отнема няколко минути: посочва се мястото, където се предоставя (населено място, община, област), продължителността на заниманието, минимален и максимален брой, както и кратко описание на предложената дейност. Важно е да се посочи типа дейност (занимания по интереси или за преодоляване на обучителни затруднения), тематичната област и подобласт – според категориите, посочени на уеб-портала.

Паралелно с това ще се регистрира и търсенето. За целта училищата ще проведат анкети с учениците и ще обобщят търсените дейности по тематични области и подобласти. Всеки ученик ще посочи по няколко желания.

Срокът за регистриране на търсени и предлагани дейности е до 7 октомври, а мястото: http://tvoiatchas.mon.bg/Default.aspx

Срещата между търсене и предлагане за всяко училище ще определи какви конкретни извънкласни дейности ще се случат. Всяко училище ще получи финансиране в зависимост от броя на учениците, които се очаква да бъдат включени и в зависимост от категорията училище (за нуждите на „Твоят час” училищата бяха разделени в 8 групи). С това финансиране ще трябва да бъде удовлетворено минимум първото желание на всеки ученик за участие в дейност по интереси. Гру пите имат максимален брой – 25 ученика, но не и минимален брой, т.е. теоретично е възможна извънкласна дейност и с един ученик. Ако пълняемостта на групите и по-голяма, учениците ще могат да участват и в повече дейности по интереси.

Чрез предоставеното финансиране ще бъдат обезпечени и дейностите за преодоляване на обучителни затруднения, които ще са в  зависимост от групата: най-много такива занимания ще има в 1 и 2-ра група, които ще получат най-високо финансиране именно заради това. Учениците ще могат да участват и в двата типа занимания: по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения.