Предложения към проекта на Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

 

Център Амалипе и 7 други организации от Мрежата за интеграция на ромите подготвиха предложения към обявената за обществено обсъждане Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). 

Организациите предлагат конкретни текстове, насочени към застъпване на темата за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в стратегическия документ. Вижте становището и предложенията по-долу

 

Подкрепяме създаването на Стратегическа рамка, която да определи визията, приоритетните области и приоритетните дейности за развитие на българското образование до 2030 година. Предложеният документ съдържа множество ценни идеи в тази насока. В същото време той съдържа и определени пропуски, които следва да бъдат допълнени. Спрямо образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства предложената Стратегическа рамка отстъпва на важни достижения на досегашната политика на МОН, изразени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът на стратегически документ избягва използването на термини като  “образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства” и други, които вече са утвърдени в предходни стратегически и програмни документи и имат своето основание в обективната действителност, с която се среща ежедневно българският учител. Вместо тях са използвани изцяло термини като “приобщаващо образование” и “уязвими групи, които имат по-широк смисъл и не отразяват изцяло спецификата на процесите на образователна интеграция. Смятаме това за стратегическа грешка и отстъпление от досегашните документи. Съществува концептуална разлика между процесите на приобщаващо образование и образователна интеграция и от тази гледна точка не е случайно това, че Законът за предучилищното и училищното образование предвижда два различни стандарта – Приобщаващо образование и Стандарт за гражданско и интеркултурно образование. Също така е грешка замяната на термините ‘деца и ученици от етническите малцинства” с “деца и ученици от уязвими групи. Не всички ученици от етническите малцинства са уязвими, но дори и интегрираните се сблъскват със специфични проблеми в училище като сегрегацията, дискриминация в класната стая и други.

За да може стратегическата рамка да включи темата за образователната интеграция по подходящ начин предлагаме :

  1. Към частта Актуално състояние да бъде добавен текст относно актуалното състояние на процесите на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Например: 

“Множество проучвания, включително на Агенцията за основни човешки права и Уницеф сочат, че етническите малцинства, особено ромите, се сблъскват с множество проблеми в сферата на образованието – ранно отпадане от училище, образователна сегрегация и други. Министерството на образованието и науката и активни неправителствени организации предприемат множество дейности за преодоляването на тези предизвикателства. За подкрепа на процеса на образователна интеграция бе създаден Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, а в Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж бе включен инвестиционен приоритет Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите. Бяха постигнати успехи по отношение на намаляването на дела на отпадналите ученици, повишаването на обхвата на ромски деца в предучилищно образование,  повишаването на дела на ромските младежи и девойки в средно и висше образование. Въпреки това са необходими още дейности в тези насоки, както и за намаляване на образователната сегрегация и превенция на вторичната сегрегация.”

 

  1. В част Предизвикателства да бъде включен текст, оказващ необходимостта от по-широко въвеждане на интеркултурно образование и преодоляване на образователната сегрегация. Например

“Осигуряването на пълен обхват и повишаването на качеството на образование през следващите години трябва да съдържа като неизменна част политиките за

– По-широко въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование. Настоящите деца и ученици учат заедно и ще работят с представители на различни етноси. Като граждани на Европейският съюз те ще взаимодействат непрекъснато с представители на различни националности и народности. От тази гледна точка интеркултурното образование се явява задължителна необходима част от модерното образование, което подготвя настоящите ученици за бъдещата им реализация;

– Преодоляване на концентрацията на деца и ученици от уязвими групи в определени детски градини / училища и на образователната сегрегация. Информация, подавана от училищата чрез системата НЕИСПУО сочи, че 1080 училища са с концентрация на ученици от уязвими групи. Показателно е, че тези процеси обхващат не само основна, но и средна степен.  В много от тези училища съвпадат образователна и етническа сегрегация,  като те обучават деца и ученици от семейства с ниско образование и принадлежащи на етническите малцинства.

  1. Към Анализ на вътрешните и външните за средата фактори, Слаби страни да бъдат добавени следните фактори – Наличие на сегрегирани училища в градовете и задълбочаване на вторичната сегрегация; Недостатъчна застъпеност на интеркултурното образование
  2. Към Анализ на вътрешните и външните за средата фактори, Възможности да бъде добавено

“Преодоляване на сегрегацията в образованието, което ще доведе до преодоляване на страха от различието и ще се превърне в гарант на социалния и етнически мир в населените места със смесено население.

  1. Приоритетна област 3. Ефективно включване и трайно приобщаване да бъде допълнена като  Ефективно включване , трайно приобщаване и образователна интеграция.

Както посочихме по-горе, образователната интеграция не съвпада напълно с процеса на включване и приобщаване.  Програма Образование също извървя този път на осъзнаване и понастоящем съответният приоритет по нея се нарича Включващо образование и образователна интеграция. Необходимо е това име да бъде използвано и в стратегическата рамка.

  1. Цели и групи дейности 3.1 към специфична област 3 да бъде допълнена с 

– Предоставяне на таблети за всички деца, които нямат устройства в случаи на обучение в електронна среда от разстояние

– Разширяване на обхвата на безплатния транспорт за средношколци

 

  1. Цел и група дейности 3.6 към специфична област 3 да бъде допълнена на Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици от етническите малцинства, мигранти и други уязвими групи.

Целта да бъде допълнена със следните дейности

– Подкрепа за повишаване на обхвата в средно образование и висше образование на представители на уязвимите етнически малцинства и други уязвими групи

– Продължаване на практиката за предоставяне на средства за работа с уязвими групи съгласно Наредбата за финансирането на училища и детски градини. Обвързване на предоставянето на допълнителни средства с повишаване на качеството на образование и на обхвата.

– Ангажиране на неправителствени организации и други представители на гражданското общество

 

Вносители:

Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе

СНЦ Свят без граници – Стара Загора

Социална фондация Инди Рома 97 – Куклен

Фондация Джендър алтернативи – Пловдив

Сдружение Нов път – Хайредин

Ромска фондация Искра – Шумен

Народно читалище Романо дром – Добрич

Сдружение Разнообразни и равни – София