Стратегии за образование през новата учебната година

Близо 300 учители и директори от цялата страна, включително от български училища в чужбина, преподаватели в университети, медиатори и образователни експерти се включиха в конференцията “Дистанционно обучение в мултикултурна среда”, организирана от Център Амалипе и Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС) към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, с подкрепата на Тръст за социална алтернатива на 30 юли. Тя се проведе онлайн през платформата Зуум. Символичен домакин на събитието беше Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Във форума участваха и Министъра на образованието Красимир Вълчев, ръководителите на системните проекти на МОН Грета Ганчева, Евгения Костадинова, Наталия Михалевска, Пенка Иванова и други представители на МОН.

Подробна информация за Форума, можете да прочетете тук.

А тук можете да намерите всички материали и презентации от конференцията

И докато в първата сесия зададохме рамката и тенденциите в образователните политики в условията на пандемия, във втората минахме заедно през добрите практики от последните, в заключителната трета сесия обсъдихме Стратегиите за образование през новата учебна година, така както всеки от нас ги вижда от областта на своето професионално преживяване и опит. Използвайки възможностите, които ни предоставя Зуум платформата, и след като вече бяхме изпитали и овладели подводните камъни в работата в групи и разделянето във виртуални зуум стаи, на случаен принцип се разделихме в четири групи, за да разсъждаваме по необходимостта от промени в следните области:

 • Организиране на работата на образователните медиатори; как ОМ могат да подпомогнат дигиталното образование; какво е портфолиото на образователния медиатор, систематизиране на работата му, необходимост от нормативни промени; необходимост от квалификация и подкрепа с модератор Красимира Благоева, директор на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово.
 • Подкрепа за педагогическата общност: как педагогическата общност може максимално да използва наличния си ресурс и да генерира добавена стойност от него; нормативни промени, с модератор Лена Парова, директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, Ветрен
 • Как училищата в малките населени места и училищата, работещи с ученици от уязвими групи, могат да работят в условията на обучение от разстояние: организация на учебния процес, необходимост от допълнителни ресурси, необходимост от нормативни промени, необходимост от допълнителна подкрепа. Модератор: Петя Русинова, ОУ „Н.Вапцаров“, с. Селановци
 • Професионалното образование в условията на обучение от разстояние: организация на учебния процес, необходимост от допълнителни ресурси, необходимост от нормативни промени, необходимост от допълнителна подкрепа. Модератор: Тодор Джамбов, ПГХХТ, гр. Пазарджик

В рамките на тази сесия, четирите групи се обединиха около следните предложения за промени:

Екип 1. Организиране на работата на образователните медиатори

 • Систематизиране на работата на образователния медиатор – промени в нормативните документи – Промяна в НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, като се включи процес на усъвършенстване на образователния медиатор и неговата квалификация. Тук може да се включи и менторска подкрепа от учителските екипи, с които работи конкретния образователен медиатор.
 • Образователният медиатор е непедагогически персонал, но за да бъде ефективна неговата работа, той трябва да бъде в пряка връзка с всички педагогически специалисти, да участва в ПС, за да може да предостави адекватна и пълна взаимовръзка между училището и общността.
 • Необходимо е работната заплата на ОМ да бъде актуализирана с определен коефициент и тя да стане различна от МРЗ за страната – всеки труд трябва да бъде оценяван и лицата да бъдат мотивирани. ОМ има разнородни задължения по длъжностна характеристика.
 • Изграждане на професионална общност на образователните медиатори в България. Това ще стимулира дейността на всеки един от тях и ще им даде възможност от споделяне, надграждане и общуване с хора, които имат същите интереси, проблеми и решения.
 • След приключване на НП и проект „Подкрепа за успех“, да се намери устойчиво финансиране за продължаване на работата на образователните медиатори без да се разчита единствено и само на суми, които получават само част от училищата с ОМ по чл.52а.

Екип 2. Подкрепа за педагогическата общност:

 • Промени в Наредба №15 за статута и професионалното развитие……- да се даде възможност на обучаващите организации да провеждат обучения и квалификации дистанционно и да се признават кредити. От значение е съдържанието на електронния курс, план, програма, времетраене; дефиниране на „присъствено“ обучение, включване в дефиницията и на синхронно обучение в електронна среда
 • Да се сформира екип/и за създаве на методика / организация на обучение в електронна среда, което да е съобразено с етапа на обучение;
 • Да се промени НАРЕДБА № 10 от 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ – гъвкавост на седмичното разиписание ,по време на обучение в електронна среда да се дава възможност за свобода на училищата да определят седмичното разписание и да не е съобразено с изизскванията, които се прилагат ( чл.3 и чл.4)
 • Промени в Наредба №11 за оценяване …..- да се конкретизира как точно да се оценяват проекти, които например обхващат няколко учебни предмети . Оценката по всички предмети или оценка само по единия предмет. Да има критериална матрица за оценяване на проектно-базирано обучение. В същата Наредба да се конретизира и възможността за оценяване и на придобити умения, а не само на знания, т.е. проследяване на усвоените умения, а не само усвоените знания
 • Промени в ЗПУО и Наредбата за предучилищното образование за обучение в електронна среда и на децата в подготвителните групи – 5 и 6 годишните , разбира се с помощта на родителите.

Екип 3. Как училищата в малките населени места и училищата, работещи с ученици от уязвими групи, могат да работят в условията на обучение от разстояние:

 • Процентите за дистанционно обучение в електронна среда за една учебна година да бъдат възможност, а не задължителни. Ясно да се регламентира в наредба кой взема решение и при какви ясни условия за преминаването в такава форма.
 • Наложително е създаването на единна национална електронна система, в която да бъдат адаптирани цялата база данни на училищата, електронните дневници, работата по проекти и национална програми и да се влиза САМО с един адрес и парола. Така ще се избегне непрекъснатото доуточняване коя информация, къде да се изпраща и къде да се търси. За използването на тази система да се проведе задълбочено обучение на всички педагогически специалисти!!!
 • Да се предвиди в поправките на новия закон довеждане до край на процедурата за предоставяне на допълнителна подкрепа на ученик със СОП. Всички училища се сблъскват с нежеланието на родителите да признаят съществуващ проблем на ученика и с това пречат за предоставянето на необходимата подкрепа. Практика е РЦПЛР в областните  градове  да не желаят да утвърдят оценка, направена от училищните екипи (които пряко работят с ученика и познават потребностите му в детайли), ако родителят не е съгласен ученикът да получава допълнителна подкрепа. Необходима е промяна и Закона за социалното подпомагане в частта „Закрила на детето“ в такива случаи. Учениците със затруднения са най-застрашени от потенциално отпадане от училище, поради несправяне с материала, губене на мотивация и липса на родителска подкрепа.

Екип 4. Професионалното образование в условията на обучение от разстояние

 • Промяна в нормативната уредба по отношение на провеждането на учебна и производствена практика, да се разреши гъвкавост- при онлайн обучение да се преподава теоретичната част, а при присъствено обучение да се провежда практическата част.
 • Да се предостави на професионалните гимназии и училищата с професионална подготовка специализиран софтуер, с безплатен абонамент за училищата /според специалностите или унифициран за работа по професионална подготовка/.
 • Да се проведе обучение с учителите по професионална подготовка за работа със софтуера.
 • Да се предоставят на професионалните училища надеждни устройства по заявка, за формиране на оптимална “банка”, от която учениците, които нямат устройства с показатели, отговарящи на софтуера, да бъдат снабдявани.

Разбира се, списъкът не е изчерпателен. Ако имате предложения, моля, попълнете приложения по-долу формуляр, като се придържате към конструктивно и конкретно предложение за промяна, а не само коментар. Коментарите и емоционалната рекация в социалните мрежи е достатъчно много, но за съжаление тя няма да доведе до промени. Център Амалипе поема ангажиментът направените предложения да бъдат систематизирани и изпратени към Министъра на образованието и ресорните експерти.

Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” е създадена от Център Амалипе и обединява близо 300 училища в цялата страна. Тя си поставя за цел да създаде работещ модел за намаляване на отпадането в училище, повишаване на мотивацията за образование на ученици и родители, създаване на приемаща мултикултурна среда и въвеждане на иновативни методи на работа, базирани на интрекултурни елементи, които да доведат до повишавне на образователните резултати на учениците.

Срещата се реализира с подкрепата на

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.