Община Смядово, Болярово и Ветрино отбелязаха Деня на толерантността 16-ти ноември

Болярово

Образователният медиатор, по проект: BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“. По инициатива на ученическия съвет към СУ,, Д-р Петър Берон“, заедно с класните ръководители, съвместно с образователния медиатор от Община Болярово към Сдружение Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” и МКБППМН-Болярово, се проведоха различни дейности по повод 16 НОЕМВРИ ,, ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА“. ,, За едно по- добро училище, за един по добър свят” беше темата, която следваха всички ученици от 1 до 12 клас. Те написаха и своите послания в „ Книгата на толерантността“ като обещаха, че ще ги следват всеки ден. Благодарности на всички ученици и учители, които направиха този ден така позитивен, изпълнен с творчество, много усмивки и пожелания за по- добро. В деня на толерантността учениците от втори клас изработиха табло, с послание, че знаят и могат да бъдат толерантни. Оформиха цвете с 10 правила, които да спазват в училище, за да са всички щастливи. Цветята с правилата подариха на съучениците си от първи, трети и четвърти клас.

Ветрино

Образователният медиатор Гинка Георгиева от община Ветрино ,отбеляза ,,Денят на толерантността” на 16.11.2023г. в с. Ветрино с децата от ДГ “Васил Левски” с двете групи. Заедно с БМЧК (Български младежки червен кръст) и децата от група “Пчеличка” и група “Мечо Пух”, изработиха “табла на толерантността”. Независимо от това, къде живеем, каква религия изповядваме и дали ние или член на семейството ни има увреждане, то всеки човек иска да намери своето място в обществото – сподели Гинка Георгиева. Място ,където без притеснения да сподели с другите своите ценности и където има еднакви възможности за развитие и изява като равноправен член на това общество. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание. Когато говорим за толерантност на едно общество, може би е добре първо да се замислим за нашата лична толерантност. И ако до сега не сме мислили над тези въпроси, може да го направим именно днес на 16-ти ноември.

 

Дейностите се изпълняват: Община Смядово, съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе“ в изпълнение на Дейност №3 “Предоставяне на комплекс от интегрирани услуги от мултидисциплинарни екипи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ по проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран с Договор №Д03-11 от 11.04.2022 г. по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.