Училището – реалност и перспектива за образованието на учениците от различни етноси

Теменужка Томчовска, ОУ „Христо Ботев”, с. Баница

Съвременното българско училище е точният пример за съвместно съжителство на различните етнически общности. Възпитанието на търпимост и толерантност започва от учителите, преминава през родителите и завършва с формирането на младите хора, като самостоятелни знаещи и можещи личности.

С този доклад и презентацията към него представям вижданията на учителския колектив от ОУ „ Христо Ботев”, село Баница, област Враца, за изясняване и решаване на проблема с единството и многообразието на намиращите се в средищните училищата, които работехме катo партньори по Програмата „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище” на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”.

Училището е средище на знания, умения и компетенции. То е основната институция, която формира личности, успешно реализиращи се в глобализиращия се свят. Основните негови функции са образование и възпитание. В ежедневната си работа ние прилагаме своите знания, придобити във висшите учебни заведения и последващи квалификационни форми. Наред с традиционното се налага и прилагането на различни похвати на работа, произтичащи от специфичните особености, така, че децата, идвайки от различни културни, етнически, религиозни и социални общности, да живеят и се обучават в училището без стрес.

На чиновете в първи клас сядат едно до друго българче, ромче и влахче. Училището е институцията, която ги възпитава в еднакви естетични и морални ценности.

Трудно е да се диференцират проблемите на учениците от различните етноси, ако не ги познаваш отблизо, ако не си работил с тях и за тях.

Проблемите, които стоят пред образователната интеграция на учениците от ромския етнос, са:

1. Висок брой на отпадащи и на необхванати от училищната система;

2. Сегрегацията на голям процент ромски ученици в „ромски” училища или паралелки;

3. Нисък успех на учениците в училище, което е сериозна предпоставка за отпадане;

4. Нисък процент на ромските младежи, продължаващи в гимназии;

5. Неучастие на ромските родители в дейността на училището.

За решаването на посочените проблеми си набелязахме конкретни цели:

-Мотивиране на учениците, родителите и учителите за пълноценно участие в училищния живот;

– Реализиране на качествен образователно-възпитателен процес, осигуряващ продължаване на образованието на учениците в следващи етапи и степени;

– Учениците и техните родители да осъзнаят необходимостта от прякото участие на семействата в живота на образователните институции;

– Родителите да придобият компетенции по отношение на внедряване на ефективна образователна интеграция на учениците от ромско етническо малцинство чрез усвояване на нов образователен модел: „Образование без предразсъдъци”;

– У родителите да се формират практически умения за организиране и поддържане на позитивни взаимоотношения между семейството и училището.

Документите, които използваме за реализирането на целите за намаляване на отпадналите ученици от училище са:

1. ЕВРОПА 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

2. Програма на правителството за европейското развитие на България ;

3. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

4Закон за народната  просвета, в частност:

Чл. 7. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Училищното обучение започва на 7 години, навършени в годината на постъпване в първи клас. В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите или настойниците им, позволяват това.

Административнонаказателни разпоредби

Чл. 47. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 90 от 2002 г., доп. – ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2012 – 2013 г.) Родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължителна предучилищна подготовка или задължително обучение, се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е в размер от 50 до 250 лв.

Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Нарушенията се установяват с актове, съставени от съответните органи на общините.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на чл.5 от Закона за административните нарушения и наказания.

Инициативи, свързани с образователната интеграция на ромските деца:

Работа по проекти – национални и европейски:

1. Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз;

2. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз;

Национални програми:

 1. „ Без отсъствия”
 2. „ С грижа за всеки ученик”.

Проекти, реализирани съвместно с държавни институции и неправителствени организации:

1. Мемориален комплекс ”Ботев път”, заедно със сдружението “Съхрани българското – Александър Чендов”;

2. Център за кариерно развитие на ученици към Регионален инспекторат по образованието – Враца;

3. Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – „ Училището – място за учене на малки и пораснали хора”;

4.„Намаляване на отпадането на ромските деца от училище” – Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”;

 1.  „Да докоснем недосегаемите” – Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”;

В реализирането на програмата „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище” на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” се включихме през 2011 година като пилотно училище. Още през първата година от реализирането на програмата показахме своите възможности по време на посещението на експерти от Регионалните инспекторати по образование в България и заместник министър на образованието, младежта и науката – Милена Дамянова. През втората година от осъществяването на програмата станахме базово училище на две новоприети в програмата училища, на които предавахме вече натрупания опит. През третата година продължихме да бъдем базово, като си партнирахме и обменяхме добри практики с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Враца, и ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, село Краводер.

Натрупаният опит в работата си с учениците и родителите им по реализирането на програмата представихме на Форум за обмяна на практики с директори на училища за изграждане на толерантна мултиетническа среда, организиран от РИО – Враца.

Базовото Основно училище „Христо Ботев” – село Баница е успешен пример за средищно училище, в което вече четири години ученици от селата Баница, Оходен, Мраморен и Голямо Пещене се чувстват в свой дом. През учебната 2012/2013 г. в училището се обучават 174 ученици от ромски, влашки и български етнос, от които 49 пътуващи. В училището се обучават и 18 ученици със СОП. Учениците са разпределени в 9 паралелки и 6 ПИГ от І до VІІІ клас. Обучават се от 18 квалифицирани учители при целодневна организация на учебния процес. Работата в училището се подпомага от двама ресурсни учители.

Пилотното ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Враца, е средищно, като в него се обучават ученици от закритите училища в кварталите Бистрец и Кулата и с. Нефела, както и от други населени места, в които няма училище. Пътуващи ученици – 62. Ученици със СОП – 10. Учениците през учебната 2012 – 2013 година са 267, разпределени в 16 паралелки от І до VІІІ клас. В целодневна организация на учебния ден са включени 150 ученици в 7 ПИГ. Училището работи по проект на секторна програма „Коменски”, в партньорство с 5 европейски държави. Друг голям проект, по който работят, е «Училището- територия на толерантност».

Пилотното ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Краводер,от учебната 2012/2013 г. е средищно училище и е наследник на Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и НУ „Васил Левски“, с. Пудрия. В него се обучават и възпитават 135 ученици от селата Краводер, Главаци, Ботуня, Пудрия и Голямо Бабино. От тях 83 ученици са пътуващи. Има и 1 ученик със СОП. От 2008 г.училището е средищно, въведена е целодневна организация на учебния процес. Сформирани са 5 ПИГ. Учителският колектив се състои от 18 правоспособни и квалифицирани педагогически специалисти и 5-ма възпитатели. От 2007 г. училището реализира прием на ученици след 7 клас в професионално направление „Работник в дървообработването“ и специалност „Производство на тапицирани изделия“. Учениците получават СПК – I степен. Професионалното образование е начин за превенция на отпадането на ромските ученици от училище.

Приоритети на екипа от училища са:

 • осигуряване на трайни знания и личностни умения за активно взаимодействие със социалната среда;
 • уважение на гражданските права и отговорности;
 • толерантно приемане на различните;
 • създаване на личности с отговорно поведение за участие в обществения живот;
 • формиране на хора с добра интелектуална подготовка и култура.

Резултати от работата в училищата:

Училище Отпаднали ученици
2010/2011 2011/2012 2012/2013
ОУ”Хр.Ботев”, с. Баница
ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Враца 6 1
ОУ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Краводер 1 2

Условия за успешна реализация:

 • Правилно организирана и добре реализирана оптимизация на училищната мрежа;
 • Доверието на ученици, родители, общественост и институции;
 • Ролята на педагогическия колектив за изграждане на качествен екип за печелене на доверие чрез качествено образование.

Ролята на педагогическия колектив за изграждане на единен екип от ученици и учители се основава на:

 • Добро познаване на проблемите и особеностите на отделните села и хората, живеещи в тях;
 • Регулярно общуване с родители и настойници на децата;
 • Реален анализ на знанията и уменията на учениците за постигане на качествено образование;
 • Включване на учениците в различни извънкласни и извънучилищни дейности, според желанията и интересите им.

Постигнатите резултати при реализирането на програмата „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище” в ОУ „ Христо Ботев”, село Баница, са плод и на много добрата материално-техническа база, включваща просторни и оборудвани с мебели и техника класни стаи, в т.ч. мултимедия във всяка от тях, компютърен кабинет с интерактивна дъска, обзаведен ученически стол с осигурено безплатно хранене, училищен автобус за превоз на учениците от другите села до село Баница и обратно, здравен кабинет с медицински специалист. Всички тези предпоставки допринасят за пълноценното реализиране на целодневна организация на учебния процес за всички желаещи ученици от училището.

Нашата роля ката учители е да съдействаме училището да се настани трайно не само в заетото с учебни занимания време, но и в свободното време на учениците. Трябва да привлечем интереса на децата , да задържим тяхното внимание и да засилим мотивацията им за учене и продължаване на образованието им в гимназиален етап. Основен начин за това е включването на учениците в различни дейности в училище и извън него. Работата по проектите дава тази възможност.

Значим е приносът на работата в СИП „Фолклор на етносите”. Реализираните в СИП дейности допринесоха за пълното приобщаване на учениците от ромския етнос към живота на училището. Децата и родителите им разбраха, че културното многообразие е предимство, а не недостатък. Запознаването и пресъздаването на обичайте и традициите на различните етноси даде възможност на всички да се почувстват част от едно голямо семейство и да работят задружно в цялостния екип на училището.

Успех в тази посока, превенция на отпадането на ученици от училище, за нас е и дейността на Ученическия училищен съвет.

Съвместно ученици и учители реализираме дейностите:

– „Ученик на месеца”;

– „Ученик на годината”;

– Посещения в дом за деца лишени от родителски грижи в с. Борован;

– Ден на ученическото самоуправление;

– Участие в изложби и конкурси.

Реализирането на изявите на учениците не може да се случи без активното участие на родителите, които макар и трудно се включват с желание. Участниците в родителския клуб през времето на реализиране на програмата преминаха и през обучения за родители.

Учители и родители се учат заедно как да работят съвместно за доброто на учениците.

С дейностите, реализирани в училището, учениците станаха неотменна част от образователния, културния и спортния живот на общината и областта. А тази година има и ученик, класиран на националния кръг на олимпиадата по „Гражданско образование”.

В процеса на работа в училище, в съвместните дейности между училищата по Програмата „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище”, общите изяви с различните институции – кметствата на селата Мраморен, Оходен, Голямо Пещене, РИО-Враца, Община Враца, читалища и детски градини /в посочените села/, музей, библиотеки, спортни клубове, НПО и други, показваме, че всеки ученик е значим в своята индивидуалност, идентичност, етническа принадлежност и успешното му развитие и реализация са обща грижа и цел на всички нас.

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014