Училището – пъстър свят на моите мечти

Даниела Цоньовска – директор, Стела Цоньовска – автор на филма,

Темнужка Костовска

Филмът «Училището – пъстър свят на моите мечти», е добра практика по програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” в СОУ „Христо Смирненски”, гр. Койнаре, като базово училище с пилотни училища ОУ „Христо Ботев”, с. Глава, ОУ „Христо Ботев”, с. Чомаковци, и ОУ „Отец Паисий”, с. Радомирци. Филмът отразява двугодишната съвместна работа на ученици, учители и родители от базовото и пилотните училища.

През юни 2011 г. СОУ „Христо Смирненски”, по настояване на г-жа Албена Тотева – началник на Регионален инспекторат гр. Плевен, кандидатства за базово училище по програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”. Изискването към всяко базово училище бе да има пилотни училища. В тази връзка поканих: г-жа Маринела Вълчанова – директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Чомаковци и г-н Валентин Въчински – директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Глава. Благодарение на тяхното съдействие училището ни беше одобрено като базово. Към всяко пилотно училище бяха разпределени двама базови учители, които помагаха на колегите да работят по програмата. Също така бяха сформирани пет групи СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”. Работата в групите беше насочена към учениците, застрашени от отпадане. Те с удоволствие получаваха знания и се забавляваха, драматизирайки приказки на етносите. С много любов учениците изработваха предмети и рисуваха картини, подреждаха и оформяха кътове. По този начин създадохме музейна сбирка на етносите, която разположихме в учебна стая, наречена „Стая на етносите”. През септември 2011 г. училището спечели проект „Утвърждаване културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност” към ЦОИДУЕМ, гр. София, който беше на стойност 12 000 лв. Разбира се, не бихме се справили без нашите приятели от Център „Амалипе” и партньорите ни от пилотните училища. Благодарение на средствата, получени от този проект, успяхме да дооборудваме „Стаята на етносите” със съвременни технологии. „Стаята на етносите” е единствената в региона и това е едно от най-големите ни постижения.

През ноември 2011 г. в СОУ „Христо Смирненски” се проведе отчетно-изборно събрание на действащото училищно настоятелство. В новия съвет на настоятелите бяха включените и представители от ромски произход. При всяка дейност, реализирана по проектите, училищното настоятелство предоставяше финансови средства за украса, награди и кетъринг. По идея на учителите по физическо възпитание и спорт и доброто представяне на учениците ни на регионални и национални спортни състезания години наред, създадохме вътрешно училищен проект за изграждане и оборудване на фитнес зала. Ремонтът и закупуването на уредите беше финансирано от училищното настоятелство. На откриването й присъстваха представители на местната и общинската власт. Предполагам, че сме единственото училище, което разполага с такава зала.

От 2008 г. в училището има сформиран ученически парламент. По традиция всяка година има ден на ученическо самоуправление, в който учениците заместват своите учители. След приключването на учебните занятия „учителите” правят анализ на работата си и отправят предложение към директора за подобряване качеството на учебно-възпитателния процес. Новата дейност, свързана с ученическия парламент, бе определяне на ученици ментори, които да работят с децата застрашени от отпадане.

През ноември 2011 г. и март 2012 г бяха проведени обучения на родители и учители за работа в мултикултурна среда. Проведените 4 дискусии предоставиха знания и умения за толерантност във взаимоотношенията между представители на различните етнически групи. Създаде се нагласа у педагогическите колективи да разработват проекти за удовлетворяване потребностите на ученици, родители и учители от прилагане на нови форми на работа. Повиши се мотивацията на родителите от етническите малцинства за интегриране на децата им в образователната система, включването им като помощници на учителите за проучване, предаване, пресъздаване и съхраняване обичаите и традициите на различните етноси.

Голямо предимство бе сформирането на 5 групи по проект за ограмотяване на възрастни – „Нов шанс за успех”. Участниците (родители или настойници)в обучението бяха „доведени” в училище – много близо до учителите. По този начин, те можеха да се информират своевременно за отсъствията и оценките на своите деца. Контактът учител-родител бе ежедневен.

Представянето на традициите и обичаите на различните етноси бе невъзможно без участието и подкрепата на родителите. За целта при стартирането на програмата бяха организирани родителски срещи по класове, на които сформирахме родителски клуб. Родителският клуб подпомагаше работата на учителите и учениците за представянето на различните традиции и обичаи пред публика.

Най-атрактивно беше тържественото отбелязване на Коледа през декември 2011 г. от групите по СИП фолклор на етносите. Това беше и първото ни съвместно тържество с представители на трите училища, проведено в гр. Койнаре. Учениците и учителите бяха много ентусиазирани, защото за първи път се провеждаше нещо различно от ежедневните занятия. Всички участници демонстрираха получените знания и умения в СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”. Ентусиазмът се прехвърли и на родителите, които взеха участие при изработването на костюми и приготвянето на традиционни ястия. След приключването на тържеството, участниците и техните преподаватели, бяха наградени.

През януари 2012 г. училището ни беше домакин на съвместно тържество по случай ромската нова година – Василица. Всички научихме историята за Банго Василий. Най-атрактивни бяха танцьорките от с. Глава. На трапезата имаше печена гъска, питка и всякакви други традиционни ястия.

На 4-ти Април 2012 г. СОУ „Христо Смирненски” и неговите партньори организираха и проведоха тържествен концерт за отбелязване на международния ден на ромите. Празникът премина под надслов „Изгревът е един за всички”. Всяка от групите беше подготвила интересни и подходящи за случая номера. Имаше драматизация на притчата за „Спуканите стомни”, много скечове и танци.

Народният обичай Лазаровден беше отбелязан от момичетата от СИП „Фолклор на етносите”. Тя пяха и благославяха домовете на стопаните за здраве и берекет през годината. В края на обиколката си момичетата пуснаха своите венчета в реката.

Благодарение на средствата, получени по проектите, бяха закупени национални и ромски носии и костюми за модерни танци, които учениците обличат с удоволствие. Придобивка е ромската и българска литература за традициите и обичаите на различните етноси.

Завършекът на дейностите бе участието ни във фестивала „Отворено сърце”, проведен в гр. Велико Търново на 9-ти и 10-ти юни 2012 г. Учениците бяха очаровани от представеното тържество и завързаха нови запознанства с представители на всички училища, работещи по програмата.

През юни 2012 г., удовлетворени от работата през изминалата учебна година, се заехме с разработката на проект към ОП „Развитие на човешките ресурси” Схема 4.1.05 „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства” с наименование „Учим и творим заедно”. Естествено разработването на проекта беше подкрепено от приятелите ни от Център „Амалипе”. Голяма радост предизвика публикуването ни в списъка на одобрените проекти на 28 февруари 2013 г.

През учебната 2012-2013 г за втора година СОУ „Христо Смирненски” осъществява дейности по програма „ Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”. Поради предизвикания интерес към СИП „Фолклор на етносите” в нашето училище бяха сформирани 3 групи. Интересно бе присъединяването на ОУ „Отец Паисий”, с. Радомирци, като пилотно училище. През учебната 2012-2013 г между базовото и пилотните училища трябваше да се осъществят 4 обменни визити.

Първата обменна визита се проведе на 22 декември 2012 г. в с. Чомаковци, където бяха представени обичаите Коледуване и Сурвакане.

За втора година отбелязваме ромския празник Василица. На 14 януари 2013 г. ученици от СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” посетиха кмета на община Червен бряг, областния управител на област Плевен и началника на РИО-Плевен. Учениците благословиха и сурвакаха за здраве и берекет представителите на различните институции. Същия ден посетихме и нашите партньори от ОУ „Христо Ботев”, с. Чомаковци, за да отбележим ромската нова година. Всички бяхме приятно изненадани от присъствието на нашия регионален координатор от „Амалипе” – г-жа Йонка Данова. Съвместното тържество донесе много настроение и положителни емоции у всички присъстващи ученици, учители и родители. Всички участници бяха наградени. Нашето училище бе гост и на съвместно тържество с пилотното училище от с. Глава. Възпитаниците им представиха драматизация на приказката за Банго Василий, а нашите ученици от 6-а клас забавляваха публиката с невероятни ромски танци. Участниците получиха подаръци и много лакомства от директорите на двете училища.

В училището отбелязахме 1 март, като в часовете по СИП бяха изработени мартеници и беше подредена изложба в фоайето на училището. Учениците ментори в национална носия обиколиха фирми и институции, за да раздават мартеници.

Третата обменна визита бе проведена при нашите приятели от с. Радомирци. Пресъздаване на обичая „Сирни Заговезни” – съвместно тържество пред ученици и родители. Гости на тържеството бяха: кметът на с. Радомирци и регионалният координатор, присъстваха и представители на местните медии. Всички гости бяха посрещнати от г-н Тодоров на входа с китка здравец и получиха подарък химикалка. Директорите – госпожа Даниела Цоньовска и г-н Тошко Тодоров поздравиха участниците за отличното им представяне на празника и връчиха награди и грамоти. За изпроводяк любезните домакини бяха подредили богата трапеза и всички ученици и учители се почерпиха.

Вдъхновени от обучението на директорите, което се проведе в с. Лесидрен, с г-н Тодоров решихме да проведем съвместно обучение на двата педагогически колектива. На 6 и 7 април учителите от двете училища се обучаваха за работа в мултикултурна среда. Вечерта на 6 април всички заедно се веселихме. Надявам се тази инициатива да е поставила началото на много други такива.

По традиция на 8 април беше отбелязан международния ден на ромите в гр. Койнаре. На тържеството присъстваха кметът на гр. Койнаре, общински съветници, регионалният координатор, директорът на ОУ „Отец Пайсии”, с. Радомирци, и много родители и ученици. В сценария бяха включени притчи за ромите и много песни танци. Голямата изненада беше провеждането на тържеството в диско клуб „Инсомния”. След доброто представяне учениците получиха лакомства и два часа забавления в дискотеката.

Пресъздаване на обичая „Гергьовден” – тържествено пред ученици и родители, бе финалната четвърта обменна визита между СОУ „Христо Смирненски”, гр. Койнаре, ОУ «Христо Ботев», с. Глава, ОУ «Христо Ботев», с. Чомаковци, и ОУ „Отец Паисий”, с. Радомирци.

По предварително изготвен и съгласуван сценарий заключителната визита се проведе в базовото училище „Христо Смирненски”. Бяха поканени: кметът на гр. Койнаре, регионалният координатор, директори и учители от пилотните училища, родители и регионална медия. Всяко училище се представи със собствена програма. Учениците от СОУ „Христо Смирненски” закриха гергьовския събор, продължил три часа, в новия парк, който се намира на центъра на град Койнаре. Атракция бе участието на духовата музика, под чиито ритми се виха кръшни хора. След празничната програма всички ученици бяха почерпени с лакомства. Учителите и гостите посетиха обновената стая на етносите. Бяхме подредили празнична трапеза с традиционни ястия, характерни за Гергьовден – прясно сирене, погача, печено агнешко месо и много други кулинарни произведения на колегите от базовото училище. Хапвайки от вкусотиите, обсъдихме съвместната работа през изтеклата година и правихме планове за следващата.

Обменните визити се оказаха полезни, защото децата завързаха нови запознанства, а учителите обмениха опит.

С участието на учениците на ромския фестивал „Отворено сърце”, който се проведе в гр. Велико Търново се приключи работа ни по проекта. Голямо постижение бе пътуването, уредено от директорите на базовото и пилотните училища, до гр. Велико Търново. Имаше представители от всяко училище, които взеха активно участие във фестивала. Танцьорките от 6а клас, на СОУ „Христо Смирненски”, гр. Койнаре, с ръководител Пенка Белякова се представиха много добре и заслужено получиха наградата от фестивала.

Благодарение на съвместната работа между училищата, подкрепена от любезното съдействие на представителите от ЦМЕДТ „Амалипе”, гр. Велико Търново, успяхме да постигнем следните резултати:

1. Ангажиране на децата от училище в допълнителни дейности със значими за тях изяви.

2. Създадени условия за развитие на творчески потенциал на всеки ученик.

3. Подобрено общуване с деца от различни възрасти в мултикултурна среда.

4. Развита толерантност във взаимоотношенията учител-ученик-родител-общество в един образователен процес.

5. Гарантирана възможност за достъп и равен старт до качествено образование и работа със съвременни материали и консумативи в интерактивна среда.

Извънкласната и извънучилищната дейност имат важно значение за развитието на децата.

Времето ни изисква качества на личността като: отговорност, толерантност и себеуважение, които откриваме изучавайки традициите и ритуалите на етносите в България.

Двугодишната ни работа с приятелите от АМАЛИПЕ ни разкри нови възможности.

Благодарение на тях обменихме добри практики с училищата от нашия регион, областта и страната.

Различията между хората е ценност, която  трябва да се възпитава и развива.

И, както е казал Конфуций:

Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз,

ако мислиш за 10 години напред, засади дърво,

а ако мислиш за 100 години напред –

образовай детето си!

 

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014