Да превърнем училището в желано място за всяко дете

Магдалена Йотковска, ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Буковлък, общ. Плевен

Основно училище „Св. Климент Охридски” в с. Буковлък е едно от най-големите общински училища на територията на област Плевен. То е с богата история и утвърдени традиции, както по отношение на образованието и възпитанието, така и по отношение на работата в мултиетническа среда. През последните няколко години в училището се обучават и възпитават ученици от различни етноси, но преобладават децата от ромски произход.

През учебната 2012/2013 г. в ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Буковлък, се обучават 500 ученици от подготвителна група до осми клас. Приоритет на училището е осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование. Целта е да се постигне устойчивост на резултатите чрез продължение и надграждане на вече реализирани дейности. Нашето мото е, че всеки ученик е добър в нещо. Това може да е област, заложена в учебните програми или да остава извън тях. От нас зависи да открием тази област и да помогнем на детето да доразвие своите знания и умения по приемлив за обществото начин.

В нашето училище се стремим да създадем необходимите условия за успешно обучение, възпитание и приобщаване на учениците към националните и общочовешките ценности. Учителите използват иновативни технологии и методи на преподаване, за да формират практически умения за развиване на интелекта, интересите и компетентностите на учениците.

Основните проблеми, пред които е изправен нашият педагогически екип, са свързани с:

 • прибирането и задържането на учениците в училище;
 • високия брой неизвинени отсъствия;
 • ниската мотивация у ромските деца за учене и личностно развитие;
 • лошо владеене на българския език и беден речников запас;
 • неангажираност и незаинтересованост на голяма част от родителите към образованието на децата им и неучастие в училищния живот.

Причините, които са предпоставка за възникване на тези проблеми се групират в няколко основни категории: социално-икономически, образователни и етнокултурни.

Основните фактори, които оказват силно влияние върху отпадането от училище, са:

 • Бедност на ромските семейства – затрудненията в образователния процес на децата от ромски произход са следствие от тежките условия на живот сред значителна част от ромската общност. Бедността сред ромите е доста по-висока отколкото сред останалото население – по данни на Световната банка. Образованието изисква разходи от страна на семейството за дрехи, обувки, учебни помагала и пособия свързани с обучението. Част от родителите трудно осигуряват ежедневното присъствие на децата си в училище.
 • Работна ръка – детето, което не посещава училище, е ценно и като трудов ресурс и често подпомага формирането на семейния бюджет или участва в домакинската работа. Основната им заетост е свързана със събирането на вторични суровини или работа в строителството. Около 15% е делът на тези деца, които помагат на семейство си като се грижат за  братя и сестри.
 • Влияние на семейната среда – основен индикатор за развитие на процеса на отпадането от училище е отсъствието или заниженият родителски контрол. Образователният статус на ромите е в пъти по-нисък от този на другите етноси. Образованието все още не е ценност за част от общността. Някои от родителите се страхуват да пускат по-големите момичета в училище поради опасността от открадване.
 • Училищна среда и организация на учебния процес – съществени затрудненията при усвояване на учебния материал; слаб интерес към учебния процес и произтичащото от него желание/нежелание да се посещава училище; наличие на конфликтни отношения със съученици и/или учители и др. Образователните трудности са основна причина за отпадане от училище. Като цяло тези мотиви са по-слабо зависими от икономическите характеристики на отпадащите от училище деца.
 • Недостатъчно владеене на български език – води до затруднена адаптация към училищния живот. По-голяма част от децата в семейството и помежду си общуват на ромски език.
 • Ранните бракове – водят до ранно напускане от училище, което е свързано с ограничаване на последващата подходяща социална реализация. Ранните бракове обикновенно са последвани от «ранни раждания».

Вследствие на тези причини учениците не посещават редовно учебните занятия, допускат много отсъствия и трупат пропуски в знанията си. Тези проблеми поставиха пред нас предизвикателството да докажем, че училището може да бъде привлекателно място за всяко дете.

Възможност за това ни даде включването в Проекта «Намаляване отпадането на ромските ученици от училище» към ЦМЕДТ «Амалипе» – гр. Велико Търново. За втора година в ОУ «Св. Климент Охридски» разработваме Програма за превенция на отпадането. Ученици и учители изпълняват дейности, заложени в тази програма. Заложените дейности разделихме в три основни направления:

1. Ученици – прибиране и задържане.

2. Учители – мотивиране и квалификация.

3. Родители – партньори.

Нашите цели:

Обща цел: Обхват и задържане на децата в училище чрез мотивация и създаване на положителна нагласа към учебния процес.

Конкретни цели:

1. Намаляване безпричинните отсъствия и броя на отпадналлите ученици с 10%. Утвърждаване на училището в желано и привлекателно за тях място.

2. Подобряване нивото на владеене на български език, особено в началното обучение – подготвителна група и първи клас.

3. Повишаване успеха от тестовото оценяване в четвърти и седми клас.

4. Превенция на фактора «ранни бракове».

5. Професионално ориентиране на учениците VІІ – VІІІ клас.

6.Увеличаване с 10% броя на родителите, взели участие в училищния живот. Повишаване на мотивацията у учениците и техните родители за пълноценно включване в образователно-възпитателния процес.

7. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите в дух на взаимно уважение и толерантност.

8. Повишаване квалификацията на учителите за овладяване на модерна педагогическа методология за работа в мултикултурна среда.

В целевите групи по проекта са обхванати ученици от рисковите възрасти:

– четвърти клас, които са на прехода към прогимназиален етап;

– седми клас – участващи в НВО;

– групите по СИП «Фолклор на етносите – ромски фолклор» в начален и прогимназиален етап;

– първи клас, които са на старта на своето образование, когато се формират навици за учене;

– всички застрашени от отпадане ученици.

Демократичните промени, настъпили в нашето общество през последните 15-20 години, засегнаха в голяма степен и училището. Оформи се нов модел на детството – родителите работят в чужбина или в други селища; децата растат без родителски контрол, отглеждани от баби, дядовци и далечни роднини.

Заниженият родителски контрол създаде още един проблем за училището и учителите – прибирането и задържането на децата в училище. В нашата работа все по-често започнахме да се сблъскваме с негативо отношение към училището като институция и с нарастващата агресия между учениците. Учениците имат прекалено много свободно време и то трябва да бъде осмислено. Поставихме си обща цел – уплътняване на свободното време на учениците със занимания, подпомагащи интелектуалното, духовното и нравственото им развитие и развитие на творческите им способности.

Сформираният преди година ученически парламент стана основен инструмент за активизиране на учениците. Желанието ни бе да ги накараме да се почувстват отговорни за живота в училище. Обсъждахме всички предложения, които им хрумваха; по-голямата част оставаха пожелателни, други имаха откровено развлекателен характер.  Като всички млади хора и нашите ученици искаха различни промени, „по-разчупена” обстановка в училището. Децата осъзнаха, чеинициативата за тези неща трябва да бъде тяхна, добре обмислена и мотивирана, за да получат разбирането на учителите.Парламентът беше и невероятен социален фактор, предвид наличието на представители от всички класове от прогимназиален етап,работата за обща идея им помагаше да се опознаят по-добре, да изградят доверие един в друг и да се подкрепят.В търсене на поле за изява те всъщност развиваха ценни умения: работа в екип, изготвяне на план или проект, представянето му пред аудитория, диспут, гласуване, писане на отчет за свършена дейност. Имаше и немалко пререкания, но стараейки се да ги разрешим, учениците се учеха на толерантност.

Реализирани дейности:

Ученически парламент

– Заедно с г-жа Николова – помощник-директор, организирахме и проведохме Ден за борба с тормоза в училище. – Да кажем «СТОП» на насилието във взаимоотношенията в училище! Да бъдем приятели! – под това мото премина този ден. Желанието ни бе това послание да достигне до всички ученици от нашето училище.

– Ден на грамотността в училище – под ръководството на г-жа Лозанова и г-н Михайлов – преподаватели по български език и литература, подготвихме и участвахме в решаването на тестове от ученици, родители, учители. Доста се потрудихме докато подберем интересни въпроси, които включихме в теста. Родители, ученици и учители показаха, че с труд и постоянство, всичко се постига.

– Участвахме в подготовката на спортния празник „Да играем заедно. Приятели в играта!” по повод Деня на толерантността. Изготвихме и разлепихме обяви за предстоящото събитие. Показахме гостоприемството си на отборите от плевенските училища, но най-много овации имаше за нашите шампиони.

– Състезание „ Моята Родина – България” – участниците бяха ученици от VІІ и VІІІ клас и групата по СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”. Двата отбора се представиха достойно и показаха, че са научили много за историята на гр. Плевен и важните събития от славното минало на България.

– Организирахме кастинг за Деня на таланта в училище. Учениците от парламента, решиха да покажат, че в училище има много талантливи деца. Конкуренцията бе жестока. Цяла седмица журито пресяваше кандидатите. Явиха се много таланти, но накрая останаха само най-добрите, за да се изявят в  Деня на таланта.           – Включване в национална кампания „Да почистим България за един ден”. За втора година се включихме в кампанията. Засадихме дръвчета, почистихме района на училището и двете спортни площадки в с. Буковлък.

Ученици наставници

Практиката «връстници помагат на връстници» има за цел да привлече по-активните ученици и да ги ангажира с училищния живот. Избрахме ученици, които имаха желание да бъдат обществено ангажирани и могат да помагат на съучениците си показали «слаб успех». Включихме и ученици, които се ползват с доверие и са лидери в класовете си, макар и да не са «отличници». Двама бивши наши ученици – Давид (Х клас) и Пламен (ІХ клас) също се включиха като наставници.

 1. Развитие на механизма за взаимопомощ сред учениците – определихме учениците наставници от членовете на Ученическия парламент.
 2. Всеки месец изготвяхме отчети за дейността на учениците-наставници.

Родителски клуб

За да бъдат привлечени и задържани в училище ромските деца, е нужно паралелно да се полагат грижи и за образоването на техните родители, за утвърждаването на образованието като ценност сред цялата ромска общност. Ромските родители остават чужди на училището като институция, което води до неангажираност с образованието на техните деца. За да бъде училището привлекателно, е необходимо децата и техните родители да го припознаят като «своя» институция. За това е нужно те да намират нещо от своята култура, както и училището да бъде ангажирано с живота на местната общност. Привличането на родителите  и ангажирането им с училищния живот е от огромно значение за мотивирането и стимулирането на учениците за редовно посещаване и постигане на по-добри резултати. Нашият педагогически екип е убеден, че празниците могат да се превърнат в мост между училището и родителите. Затова използвахме всяка възможност за организиране на тържества.

 1. Включихме родителите с анкетно проучване и интервю и бе изготвен от Сдружение «Малки стъпки» – Плевен експертен анализ на основните причини за отсъствията на учениците и за преждевременното им напускане на училище. Анализът ще послужи за основа и базиране на дейността ни в това направление.
 2. Проведохме дискусия с родителския клуб на тема „Защо децата отпадат от училище? Как да противодействаме на този проблем?”
 3. Поканихме родители да участват в празниците на децата от ПГ – „Аз разказвам” – игри по илюстрации на приказки и „Аз драматизирам” – ролева игра по случай Деня на християнското семейство – 21.11.2012 г.
 4. Отново най-активни бяха родителите на най-малките ученици в училище. С готовност се отзоваха на поканата да се забавляваме заедно с Празниците в подготвителните групи: „На мама” и „Зайо Байо Великденски”. Ето ги бъдещите първолаци – готови да поемат по дългия път към познанието. Те вече знаят, че в училище ще срещнат много приятели, ще научат интересни неща, ще спортуват, пеят, танцуват, рисуват и очакват с нетърпение 15 септември. Родителите също показаха, че желаят да участват в училищните мероприятия, че могат да бъдат не само зрители, но и помощници на учителите.
 5. Проведохме кафе-лектория с родители и ученици от VІІ и VІІІ клас на тема „Превенция на ранните бракове”. На лекторията дискутирахме проблеми свързани със съзряването на младите момичета. Децата и техните майки споделиха мнението си по отношение на ранните бракове, обсъдихме тази ромска традиция и ги запознахме с интересни истории описани в книжката «Женски съдби».
 6. Срещата на родители и ученици със студенти роми от МУ и Педагогически колеж към ВТУ предизвика голям интерес. Ралица Миткова разказа за трудностите и приятните моменти, които среща в обучението си за акушер. Цецка Миткова и Ренислав Мирославов пък споделиха какво е да се подготвяш за учител. Тези младежи изразиха надеждите си, че повече роми ще поемат по техния път и ще работят за интегрирането на ромската общност.

7. Поканихме родители и на голямото великденско боядисване на яйца. Заедно се забавлявахме. Деца и родители се потрудиха, но резултатите си заслужаваха. Всеки отнесе вкъщи по едно красиво изписано яйце и безброй приятни емоции.

СИП «Фолклор на етносите – ромски фолклор»

Вече десет години в ОУ «Св. Климент Охридски» съществува СИП «Фолклор на етносите – ромски фолклор». Избрахме този СИП, защото чрез него се създава ефикасен модел за възпитаване на етническа толерантност, гордост и приятелство, както и за привличане и задържане на децата в училище. Един от сериозните проблеми пред българската образователна система и по-конкретно пред учебното съдържание, който се отразява върху отпадането на децата от малцинствата, е слабото застъпване на мултикултурни и интеркултурни елементи. Традициите и културата на малцинствените общности в България все още е слабо представена в учебното съдържание, въпреки промените в държавните образователни изисквания през последните години. Практиката показва, че застъпването на елементи от културата и традициите на малцинствата в учебното съдържание превръща училището в интересно за тези деца, ромските в частност, и повишава тяхната мотивация за образование, както и ангажираността на техните родители. Програмата работи и за формирането на етническа толерантност и познаване на ромската култура от неромските ученици, като с това ce улесни и интеграцията в класната стая.

СИП «Фолклор на етносите – ромски фолклор» – І клас

4.   28.03. 2013 г. – Участие в Ден на младите таланти. Нашата Червена шапчица обра овациите на публиката.

 1. Изработиха постери за 18 февруари –годишнина от обесването на Васил Левски, а за Националния празник – 3 март направиха лентички с трикольора и закичиха учениците и учителите от нашето училище.

СИП „Фолклор на етносите”  V – VІІІ клас

 1. с модератори Даниела Димитрова – инициатор, и Гюнай Ходжаджиков, експерт в общинския отдел „Образование”. По време на “Световното кафене” с учениците от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен се обсъдиха проблемите в комуникацията между българи и роми. С помощта на модератора формулираха отговори на въпросите: Как си представяте интеграцията на малцинствата; кое е общото и кое е различното между ромите и другите етнически групи; кои са пречките пред ромите, за да могат те да се интегрират успешно в българското общество.

Не само танците са нашата стихия. През тази учебна година доказахме, че можем да постигаме успехи и в учението и в спорта. На Републиканското първенство по хандбал в гр. Шумен нашите момчета се окичиха с бронзови медали.

Учители – мотивиране и квалификация

Ключовите думи за разбиране на интеркултурно образование са толерантност, уважение, другарство, разбиране, спазване на фундаменталните човешки права и свободи на различни по своята идентичност хора. За да работят в мултикултурна среда, е необходимо учителите да повишават непрекъснато квалификацията си. Един от основните подходи използвани в рамките на програмата е «учители обучават учители». Всички учители от нашето училище и от пилотните училища – ОУ «Св. св. Кирил и Методий», с. Търнене, и НУ «Христо Ботев», с. Дисевица, преминаха обучение по шестте модула на програмата. Осъществихме четири обменни визити.

Обменни визити между трите училища

Първа обменна визита – 20.12.2012 г. – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Търнене

–        Коледен концерт;

–        Презентация “Бъди в час”;

–        Обмен на добри практики.

Втора обменна визита – 01.03.2013 г.  -НУ “Христо Ботев”, с. Дисевица

–        Първомартенски концерт;

–        Споделяне на опит;

–        Изграждане на позитивна среда.

Трета обменна визита – 08.04.2013 г. – ОУ “Св. Климент Охридски”, с. Буковлък

–        Презентация „08.04.- Международен ден на ромите”;

–        Празничен концерт.

Заключителна четвърта обменна визита – 11.06.2013 г. – ОУ “Св. Климент Охридски”, с. Буковлък

–        Презентация „Да направим училището желано място за всяко дете”;

–        Дискусия „Какво постигнахме по Програма намаляване отпадането на ромските ученици от училище”.

Изводи от дискусията:

–  Създадена нагласа, че по всеки случай на застрашен от отпадане може и трябва да се работи.

-Създадена е база данни и профили на застрашените от отпадане ученици.

–  Реализират се превантивни дейности със застрашените от отпадане и реинтегриране на отпаднали ученици.

–  Активна дейност на ученическия парламент.

–  Развит е механизъм за взаимопомощ сред учениците – практика ученици наставници.

– Включване на родителите като активна страна – родителски клуб и организиране на лектории.

– Повишаване квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда.

 

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014