Училищна програма за превенция на отпадането на ученици от училище в ОУ „Васил Левски”, с. Видраре, общ. Правец

Мая Пенчева и Боряна Николова, ОУ „Васил Левски”, с. Видраре, общ. Правец

В училището се обучават 58 ученици в 4 слети паралелки, както от с. Видраре, така и от съседните села Равнище и Манаселска река. Поради възможността да ползват безплатно общежитие и храна, има ученици и от гр. Правец.31 % от децата са със специални образователни потребности (СОП). 72,4% от учениците са от ромски произход. Повечето от тях са от социално слаби многодетни семейства. Родителите им са безработни, с нисък социален статус и грамотност.

Училището разполага с отлична материална база, оборудвана с учебни кабинети, компютърен кабинет и мултимедийна зала, ресурсен кабинет, безплатно общежитие, стол с осигурена безплатна храна, спортна площадка. В него работят 9 високо квалифицирани преподаватели, 2-ма ресурсни учители, два пъти в седмицата училището се посещава от психолог, работещ с децата със СОП. В училището е организирано целодневно обучение за учениците, настанени в общежитието, и за учениците от 1 до 3 клас – две групи, обхванати от трима възпитатели.

Силни страни:

–            Квалифициран и мотивиран екип;

–            Отлична материално-техническа база;

–            Използване на интерактивни методи на преподаване;

–            Въведени разнообразни извънкласни форми: приложно изкуство, екология, кулинарство, танци и театър;

–            Интеркултурен обмен между училища;

–            Работа по проекти;

–            Създаден ученически парламент;

–            Сформиран родителски клуб;

–            Нестандартни срещи с родителите;

–            Успешно партниране с НПО;

–            Добра социална програма за подкрепа на семействата;

–            Безплатна храна и общежитие.

Основните проблеми и затруднения за достигане на ДОИ и на успешна интеграция на децата са комплексни, а именно:

– Децата постъпват в 1 клас, без да са посещавали детска градина и без предучилищна подготовка;

– Безработни родители, препитаващи се със сезонна работа или временна заетост;

– Деца, които израстват в неблагоприятни условия /лоши хигиенни условия/;

– Деца с негативни поведенчески прояви поради липса на родителски контрол и незаинтересованост на родителите за образованието на децата им;

– Ниска родителска активност и липса на мотивация за образованието на децата;

– Родители оставят децата си вкъщи, за да гледат по-малки братя и сестри, докато те упражняват сезонна работа;

– Ниската грамотност на родителите не им позволява да подпомагат самоподготовката на децата си;

– Не доброто владеене на българския език пречи на овладяването на учебния материал и по другите учебни предмети;

– Работа в слети паралелки;

– Ученици, повтаряли класа поради гореизложените причини, престават да посещават училище заради голямата възрастова разлика.

В началото на годината застрашени от отпадане от училище бяха 16 ученици. Изготвихме лични профили на застрашените ученици. Психологът извърши психологическо обследване на тези деца и написа доклад, който подпомогна изготвянето на личните профили. Проведохме многократни срещи- разговори с родителите, издадохме уведомителни писма за отсъствията до Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Правец , поради което бяха спрени детските надбавки, застрашените ученици бяха включени в извънкласни дейности. Провеждаха се консултации с психолог. След проведените действия, осем от тях намалиха отсъствията си и повишиха активността си в училищните дейности.

Реинтегрирахме една ученичка, като повишихме нейната мотивация за посещение на училище чрез включване във всички училищни дейности и конкурси. Желанието да бъде ученик на годината и публичните изяви бяха главен мотив за нейното включване.

Години наред училищният екип работи по програми и проекти, насочени към дейности, провокиращи мотивацията на учениците за редовно посещение на училище, организиране свободното им време и предоставящи им възможност за публични изяви, участия в конкурси, съревнования, празници и др. Оборудваният компютърен кабинет и мултимедията дават възможност на преподавателите да прилагат интерактивни методи за преподаване, а това води до по-лесно възприемане на учебното съдържание. Обновената материална база, създаваща удобство и уют, както и многото помощни материали, ползвани от преподавателите в учебната работа, също влияят положително за постигане на училищните цели.

Стъпвайки на направения анализ, определихме целите и дейностите, които да надграждат постигнатото до момента.

            Цели на програмата:

1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър. Да му помогнем да се превърне в отличник в тази област, като доразвие своите знания и умения по приемлив за обществото начин. Чрез това, в което е добър, да развие допълнителни знания и умения и в останалите области, които са заложени в учебните програми, т.е. да направи прехода от това, в което ученикът е отличник към останалото, в което обществото иска да бъде отличник.

2. Да подпомагаме въвеждането на интеркултурно образование в училище – чрез СИП, ЗИП, предметите от ЗП – за да могат децата и родителите на всички ученици да видят своята култура в училище, както и за формиране на толерантност сред всички деца и родители. Да подпомагаме качественото въвеждане на разнообразни СИП с цел разнообразяване на учебната програма и приближаването й до потребностите на ученика: СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” е пример в тази насока.

3. Да направим училището привлекателно място и за учениците, които не  проявяват особен интерес към учебния процес;

4. Да създадем толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, в която може да открие своето място;

5Намаляване броя на неизвинените отсъствия ;

6. Намаляване броя на застрашените от отпадне ученици;

7. Повишаване успеха на повече ученици;

8. Привличане на повече родителите за активно участие в училищния живот и включването им при разрешаване на проблеми;

9. Елиминиране отпадането на ученици поради ранни бракове.

Основни стъпки:

 • Запознаване на училищния екип с програмата;
 • Изработване на SWOT анализ на дейността на училището по тези проблеми;
 • Анализ на отсъствията на учениците;
 • Анализ на успеваемостта на учениците;
 • Изготвяне на лични профили на учениците, застрашените от отпадане от училище.

Дейности за постигане на поставените цели:

 1. Атрактивен СИП „Фолклор на етносите”
 • Нестандартен – провежда се в нестандартна обстановка – в Музея на етносите, където всеки се чувства комфортно, дошъл за нещо приятно и да се зареди с положителна енергия.
 • Работи се по групи според темата на занятието.
 • Всеки е участник в нещо.
 • Всеки получава своята задача по интересен начин – на хартиено сърчице, като загадка, като песенен мотив, на цветно листче, под формата на томбола, като номерче, което очаква своя въпрос или задачка. Така всеки е важен, значим и отговорен за случващото се.
 • Един път месечно Музеят на етносите се превръща в читалня като в модерна библиотека.
 • Задължително правим групов устен преразказ на прочетена приказка, легенда и др. и всеки е участник в преразказа.
 • Любимо на всички е театралното представяне на приказки чрез лична интерпретация. Всеки иска да играе роля, а по-добрите се изживяват и като режисьори. Няма скучаещи деца, защото едните правят устна оценка на играта на другите – начин на изразяване, оригиналност, точно и пълно предаване на случката. Това е преразказ на сцената, а не в тетрадката.
 • Винаги има състезание като елемент от занятието – това провокира активността и желанието за изява. Ако някой не желае в началото да участва, в края на часа е вече провокирана неговата активност. Проговарят и тези, които не искат в часовете по други предмети да участват.
 • Повишена мотивация за учене и посещение на училище, за да бъдат допуснати до часовете по СИП.
 • Слушане на народни ромски и български песни като музикална пауза и за танц в часа.
 • Часовете се посещават и от ученици, които не са в групата по СИП.
 • Използване на наставничеството – индивидуално и по групи, за да не се чувства някой отхвърлен или неможещ.
 • Часовете се чакат с нетърпение , особено от най – малките.
 • В началото на учебната година, след изясняване смисъла и целите на тези часове, всеки ученик написва на интересно листче какви са му очакванията от тези занятия. Накрая на годината по същия начин всеки пише кратка равносметка дали очакванията му са се сбъднали.
 • Събирането на суров фолклор – ромски и български народни песни, легенди, приказки, автентични рецепти се превърна в състезание между ученици и родители. Има 1 родител с 15 песни, 2-ма – с 4 песни, по един с приказка, 2-ма ученици записват легенди – 4 броя и др. Общо – 33 броя., но някои са известни и познати, затова не са обект на фолклорния ни сборник.
 • Събраните материали са публикувани в сборник, изработен от училищния екип и се поставят на видно място в училището.
 • При проведена анкета с 4  въпроса  с 11 ученици (5 – 8 клас) резултатите са следните:
 1. На въпроса „Сбъднаха ли се моите очаквания?

– 73% отговарят, че са се сбъднали,

– 18% – сбъднали са се наполовина,

– 9% – не са се сбъднали, защото ученикът бил „несериозен”.

2. На въпроса „Нещо промени ли се в мен в резултат на работата в СИП?”

– 100% от анкетираните отговарят с “Да” и посочват как: станали са „ученик на месеца”; не се срамуват, че са роми, научили са повече за себе си; станали са по-добри ученици; по-активни; проявили са артистични наклонности; научили са песни и нови думи; имат стимул за учене и желаят да станат образовани.

3. На въпроса „Какво биха казали на тези, които не са изучавали ромски фолклор?”

– всичките /11/ отговарят, че ще ги посъветват да се включат в него, защото няма нищо срамно и защото се научават много интересни неща.

4. На въпроса „Какви са моите препоръки за следващата година?”

а/ харесва ми – 11 отговарят – „всичко”;

б/ не ми харесва – 11 отговарят – „няма такова нещо”;

в/ искам да …:

–            73% искат да научат нови неща за ромите и да се запознаят с нови деца,

–            18% – да станат по-общителни и контактни,

–             9% – да се присъединят още деца.

 1. Ние мотивираме учениците с :

Училищни съревнования:

–            “Ученик на месеца – ежемесечно номиниране на изявени ученици, отговарящи на определени критерии – добър успех, липса на отсъствия, добра идея, участие в училищни изяви. Снимките на тези ученици се поставят на табло. Те участват в номинацията „Ученик на годината”. Наградата е безплатен лагер на море. Номинациите се извършват от ученическия парламент и учителския колектив. За ученик на годината се анкетират всички ученици.

–            Моят успех”-Проследяване на постиженията на учениците в клас. Всяко дете получава определен цвят стикер за деня, съответстващ на учебните постижения: задоволително, добро и отлично. В края на месеца, ученикът, събрал най-много отлични стикери, получена награда.

–            „Правилата и аз”- Съвместно с ученическия парламент са изработени правила на поведение в класната стая, коридора, двора, стола, общежитието, автобусната спирка и са поставени на съответните места. За спазване на правилата, всяко дете получава от учителите стикер. При събрани 10 стикера, получава награда по избор – играчка или игра на компютъра.

 1. Ученическо самоуправление – Ученически парламент. Вратите на парламента са отворени и участието в него е на доброволен принцип. Това е гаранция за активното им участие и поражда съревнование на членовете му за предлагане на добри идеи. Все още парламентът разчита на силната учителска подкрепа за реализиране на тези идеи. Реализирани техни инициативи са: събиране на средства за материали за ремонт на градинските пейки, варосване на дърветата, закупуване на превързочни материали, цветя за паметника на Левски; почистване на паметника и музея на Левски в селото, продаване на изработени от тях мартеници за подпомагане на болно дете, изработване на картички за децата с увреждания  и картички за майките.
 2. Дейности за привличане на родителите: Сформиран е родителски клуб „Доверие”, реализирани са съвместни дейности: подготовка на училищни тържества и участие на родителите като артисти в тях. Расте броят на желаещите родители за участие в театрални представления. Помагат в почистването и поддържането на училищния парк. На организираните нестандартни срещи с тях презентираме училищните програми, постиженията на училището, обсъждаме предстоящите училищни дейности и включването на родители в училищните програми. Организираме срещи с родителите и по местоживеене – в с. Манаселска река, с Равнище, гр. Правец. Тези срещи се допълват с малки почерпки, които скъсяват дистанцията и премахват „бариерата” между двете страни.
 3. Всеки ден е ден на отворени врати за родителите. Всеки учебен час може да бъде посетен от тях. Родителите наблюдават организацията на целодневното обучение – учебен час, междучасие, организиран отдих. Така те получават реална представа за училищните дейности и са участници в организиране на свободното време. Децата се радват на тяхното присъствие и подкрепа, а родителите осмислят по-добре значимостта на училището.
 4. Обмен на добри практики за работа в мултикултурна среда

Идеята да разчупим стандартната работна среда в училище намери реализация в работни срещи между училищата, работещи по програмата в региона. Там те си дадоха творческа среща и обмениха добри практики в посока реализацията на Училищните програми за превенция на отпадането на ромските ученици от училище. Обменът на визити между училищата и изнесените срещи са мотивиращи за учителите, коректив за постигнатите резултати и гаранция за успешно реализиране на училищните програми.

 1. Доброволческа дейност на учителския екип. Училищният екип полага доброволен труд, както при подобряване и поддържане на материалната база и училищния двор, така и при различни занимания с децата относно утвърждаване на националните традиции и обичаи. Изработените сувенири се разпродават и със събраните средства се подпомага училищния бюджет с материали за извънкласните дейности.

Какво постигнахме?

 1. Намален брой отсъствия от училище;

Среден брой отсъствия на 1 ученик:

–       2010-11 г.- 103 бр.

–       2011-12г. – 76 бр.

–       2012-13г. – 68 бр.

Среден брой неизвинени отсъствия на 1 ученик:

–       2010-11 г.- 52 бр.

–       2011-12г. – 31 бр.

–       2012-13г. – 28 бр.

Намаляване на учениците, отпадащи от училище в %:

–       2010-11 г.- 3,5 %

–       2011-12г. – 1,5%

–       2012-13г – няма

–  2010-11 г. – 3,20

–  2011-12 г. – 3,58

–  012-13 г – 3,65

3. Действащ родителски клуб;

4. Действащ ученически парламент;

5. Подобрен микроклимат в училище, мотивирани педагози;

6. Създадени успешни партньорства и приятелства с други училища.

Повишеното родителско доверие и активността на повечето родители са един от най-значимите ни резултати.

Извънкласните дейности /”Фолклор на етносите”, приложно изкуство, танци, музика, театър, кулинарство/ и публичните им изяви, превърнаха училището в привлекателно място и издигнаха авторитета му на национално и международно ниво. Те са силен мотив за редовно посещение в училище, коректив на успеха, гордост за родителите.

Зад тях стоят професионализмът и постоянството, вярата и любовта на един силен екип.

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014