Средствата за работа с уязвими групи през 2021 г.

За четвърта поредна година МОН разпредели средства за работа с уязвими групи между училища и детски градини с концентрация на деца и ученици от семейства с нисък образователен статус. Общо 455 детски градини, 908 общообразователни училища и 152 професионални гимназии ще могат да използват допълнителните средства съгласно член 52а от Наредбата за финансиране. На какъв принцип се разпределят тези средства и за какво могат да бъдат използвани?

Новото през 2021 година е, че стандартите са увеличени и така калкулирано с увеличението през предходната година, те са с 30% по-високи в сравнение с 2018 година, когато средствата за работа с уязвими групи бяха отпуснати за първи път на детските градини и училищата. Средствата, заложени за ученик в средна степен са на стойност 75% от средствата в предучилищна и основна степен.

Въпреки че предоставянето на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи се случва за 4-ти път, много от конкретните особености не са до край изяснени и възникват множество въпроси. На базата на опита от 20 г., натрупан в училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”, Център „Амалипе” предлага отговори на някои от важните въпроси:

Кои училища и детски градини могат да получат средствата по чл. 52 а и 52б?  

 • училищата и детските градини, които са попълнили информация в НЕИСПУО от работна карта “Характеристики на средата” за повече от 80 % от децата в детска градина или за учениците в основна степен. Изискване е също така  в тях да се обучават поне 15 деца / ученици в предучилищна, основна или средна степен;
 • в тях концентрацията на деца от уязвимите групи да е поне 20 %. Уязвимостта е определена чрез образователния статус на родителите: ако родителите са с по-ниско от средно образование, учениците са застрашени /  от уязвими групи;
 • да обучават в предучилищна, основна или средна степен: през 2018 не бе предвидено отпускането на средства за учениците от средна степен, но от 2019 г. това вече е факт.

Защо има разлика между различните училища и детски градини?

Съгласно Наредбата,  училищата и детските градини с концентрация на ученици от уязвими групи получават допълнително между 52 и 262 лв. на ученик за допълнителна работа със застрашените в предуучилищна и основна степен. Те са разпределени в 5 групи,+ като най-ниско е финансирането в първа група (52 лв. на ученик годишно), а най-високо – в пета група (262 лв. на ученик годишно.

В коя от петте групи за допълнително финансиране ще попадне съответното училище или градина, т.е. с каква сума ще бъде допълнително финансирано, зависи от два фактора:

 • процент на родителите с по-ниско от средно образование;
 • процент на родителите с по-ниско от основно образование
 • Как точно са групирани училищата е посочено в Приложение 6а към чл. 52б от Наредбата за финансирането.

Защо в средна степен стандартите са по-ниски?

През 2018 г. средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи се отнасяха единствено до обучаващите се до седми клас, като училищата с ученици в основна и средна степен получиха допълнително финансиране само за основните класове. Център Амалипе и училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник” инициираха подписка и разговори с МОН за предоставяне на аналогичен ресурс и в средна степен. Министър Вълчев ги подкрепи и от 2019 г. ресурс се предоставя както за основна, така и за средна степен. По настоящем, стандартите за ученик в средна степен са с 25 % по-ниски от стандартите в предучилищна и основна степени, като тенденцията е за тяхното изравняване.

За какво могат да бъдат използвани тези средства?

Отпусканите средства са за основни и допълнителни трудови възнаграждения на персонала, както и за плащания по извънтрудови правоотношения. С тях директорът би могъл да заплати:

 • допълнителния труд на участващите учители в  Екипите за обхват;
 • назначаване на образователен медиатор, социален работник и др. Допустимо е назначаването на всякаква позиция, вкл. пазач, огняр…, като идеята е въпросният човек  да подпомогне  работата с родителите и цялостните усилия за връщане на децата в класните стаи;
 • допълнителни часове по български език: имайте в предвид, че трябва стриктно разграничение от обученията по проект „Подкрепа за успех”. Нашият съвет е по-скоро да не използвате  средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи за допълнителни часове по български език – използвайте  „Подкрепа за успех”;
 • персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование: по  същество това означава възможност за увеличаване на заплатите на учителите.
 • С тези средства не могат да бъдат правени ремонти, не може да се закупува техника или да се правят разходи, различни от заплати / хонорари.

 Може ли да бъде ангажирана неправителствена организация?

Да. Промяна в чл. 52 а дава експлицитно възможност детската градина или училището да използва средства за работа с уязвими групи за възлагането на част от допълнителните дейности на външни изпълнители / НПО, като средствата се предоставят само за разходи за труд на наетите лица за изпълнението на конкретните дейности.  Това е предвидено в новата ал. 4 на чл. 52а от Наредбата за финансирането ПМС 289 / 12.12.2018 г., публикувано в ДВ бр. 105 / 18.12.2018 г.

Възможността за ангажиране на НПО е една от евристичните насоки, които трябва да бъдат доразвити и използвани.

Списък на детските градини и училищата и какви средства ще получат за работа с уязвими групи, вижте тук.

Автор: Деян Колев

илюстрация: pixabay.com