В гр. Каспичан се проведе лектория на тема : ,,Ранни бракове“

По проект „Заедно намираме интеграционни решения” община .Каспичан,  се  състояха едновременно няколко лектории в населени места: – гр. Каспичан, с. Каспичан и с. Марково на тема ,,Ранни бракове“. Образователните медиатори  към Център Амалипе; Зелиха  Реджеб, Теодора Колева и младежки работник Теменужка Миленова, дискутираха заедно с родителите, които присъстваха темата за ранните бракове.  По време на срещата,  бяха разгледани основните фактори, които поставят момичета в риск от ранен брак. Родителите работеха по групи, изгледаха филм на ,,Амалипе“ „Живота е прекрасен” и дискутираха различните причини за ранен брак.  Следващата среща, която ще се проведе през октомври месец заедно с родителският клуб – като темата ще е ,,Какви социални пoмощи имаме право“.

 

Дейностите се извършват по Проект”Заедно намираме интеграционни решения”, BG05М9ОP001-2.018-0035-2014BG05M2OP001-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.