Важна информация за училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи

До края на декември всички училища и детски градини трябва да попълнят в системата НЕИСПУО, работна карта “Характеристики на средата” информацията, касаеща настоящата учебна година. Повечето училища подадоха необходимата информация още при попълването на Списък образец 1, но ако сте пропуснали – все още можете да го направите до края на декември. Този краен срок е изключително важен и образователните институции не бива да го пропускат. Защо е важно училищата и детските градини да се възползват от този шанс?

ЦМЕДТ „Амалипе” заостря вашето внимание на това, че попълването на работна карта “Характеристики на средата” дава поне две много важни възможности:

  1. Да се получи допълнително финансиране за работа с уязвими групи по чл. 52 а и 52б от Наредба за финансирането: вкл. за учениците в средна степен.

През 2018 г. за първи път образователното министерство разпредели близо 24 млн. лв. между училищата и детските градини с концентрация на деца и ученици от уязвими групи. Уязвимостта е определена чрез образователния статус на родителите: ако родителите са с по-ниско от средно образование, учениците са застрашени /  от уязвими групи.  Съгласно Наредбата,    училищата и детските градини с над 20 % родители с по-ниско от средно образование получават допълнително между 46 и 234 лв. на ученик за допълнителна работа със застрашените. Средствата се   представят за увеличение  на заплатите, за допълнителни занимания по български език, за назначаване на медиатори, психолози и др. В коя от петте групи за допълнително финансиране ще попадне съответното училище или градина, т.е. с каква сума ще бъде допълнително финансирано, зависи от два фактора:

– образователният статус на родителите: процент на родителите без средно образование и процент на родителите без средно образование;

– за какъв процент от родителите е попълнена работна карта “Характеристики на средата”

Ако училището или детската градина не попълни информацията, то няма да получи допълнително финансиране по чл. 52 а и 52б, дори и всички родители да са с по-ниско от средно образование!

С постановление на Министерски съвет от 18 декември бе актуализирана Наредбата за финансирането като стандартите за средства за работа с уязвими групи бяха повишение с 15% както за основна степен, така и за средна степен. Повишените стандарти ще важат за 2020 година и ще ги получите през първата половина на годината –  разбира се, ако сте попълнили актуалната информация в системата до края на декември

  1. Възможност да участва в проект „Подкрепа за успех”:Съгласно критериите за „Подкрепа за успех”, проектът ще достигне до учениците в риск в два типа училища: 940 училища с над 20 % ученици в риск от ранно отпадане, както и 560 други училища с над 2 % ученици в риск от ранно отпадане. Ако училището или детската градина не са попълни работна карта “Характеристики на средата”, то няма да може да участват в проект „Подкрепа за успех”  през новата учебна година – моля имайте в предвид, че за всяка учебна година се издава Заповед на министъра на образованието кои училища в коя група участват и тези, които не са попълнили актуална информация, ще отпаднат в следващата заповед

 

Обръщаме внимание на това, че информацията за семейната среда се попълва ежегодно!  Това означава, че вашето училище може да е получавало средства за работа с уязвими групи през 2018 и 2019 година, но ако не попълните актуалната информация за настоящата учебна година до края на декември, няма да получите средства по член 52а от наредбата за финансирането за 2020 година! Не пропускайте срока, колеги!