Проект “Всеки ученик ще бъде отличник”

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник” е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните / записаните  отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии.

Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на СИП „Фолклор на еносите – ромски фолклор” и Програмата за намаляване отпадането на ромските деца от училище, която бе изпълнявана в рамките на 5 години в 170 училища от цяла България. Около 40 000 деца (от които 20 000 ромски деца) от 1ви до 8ми клас в 150-170 училища през първата година и 210 – 270 училища през втората година ще са основната целевата група на проекта, отделно техните родители и близки, както и по-широката общност.

Проектът е насочен към постигането на следните основни цели:

 • Разширяване – в повече училища и сред повече ученици –  на образователния модел на Център „Амалипе”за намаляване на отпадането и повишаване на записването в гимназии на ромските деца и постигане в тях на нива на записване по-високи от средните за страната.Така в първата година от проекта участие ще вземат 170 училища, а през втората година на проекта моделът ще се разшири до 270 училища на територията на цялата страна. За да се гарантира институционализирането и устойчивостта на този модел ще бъдат организирани застъпническа кампания и кампания за информиране на обществеността.
 • Подпомагане на училищните екипи чрез малки грантове за обменни визити;
 • Наблюдение и оценка на ефекта на програмата по отношение на намаляване на отпадането от училище;
 • Предоставяне на методическа помощ и педагогически инструменти за привличане интереса на ромските деца и родители в учебния процес;
 • Овластяване на ромските родители и включването им в училищния живот;

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник” ще продължи да доразвива и прилага Образователния модел „Включващо интеркултурно образование”, който се базира на:

 • Изработване на училищна програма за намаляване на отпадането;
 • Въвеждане на интеркултурно образование: чрез СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ и други форми;
 • Работа с ученици – организиране на обучения за повишаване на капацитета на ученическия парламент, както и за учителите – ментори на ученическите парламенти; провеждане на кампании за продължаващо образование;
 • Работа с родители – Повишаване на капацитета на родителските клубове, Обучения на координаторите на Родителските клубове и прилагането на схемата „Родители-обучават-родители (активни родители ще преминат обучение по няколко тематични направления, като: принципи на общностната работа за повишаване на образователните нагласи, превенция на ранните бракове, основни права и задължения в сферата на образованието и др) и теренна работа;
 • Работа с учители – повишаване капацитета на учители с модела „Учене чрез обмяна на опит”; организиране на общински конференции и срещи и национална педагогическа конференция; обучение на учители по СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор”, провеждане на национална конференция;
 • Системна промяна и осезателно подобрение в качеството на образование на ромските деца- за тази цел ще бъдат подбрани „директори – ментори”, които ще работят в тясно сътрудничество с директорите на училищата включени в проекта. Така в екипът училища ще има един „Директор – наставник“, който ще работи по модела и ще подпомага останалите училища за успешно прилагане на елементите.

Проектът предвижда също така дейности за формиране на благоприятна обществена среда и промяна на общественото мнение с цел подкрепа за качественото образование и образователната интеграция на ромските деца. Ще бъдат организирани извънкласни и извънучилищни инициативи за повишаване на интереса и активността в училища (напр. Зелени училища, Детския ромски фестивал „Отворено сърце”). Ще бъдат отпечатани и разпространени множество нови материали в сферата на интеркултурното образование, както и наръчници с цел подобряване работата на родителските клубове и училищните парламенти.

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

Брошура на проекта може да изтеглите от тук.