Как ще приключи вторият учебен срок?

Вторият учебен срок за всички ученици ще приключи присъствено със засилени занимания по интереси и допълнителни обучения за преодоляване на натрупаните образователни дефицити. Срокът е удължен в основна степен до 23 юни ( за учениците от I до III клас) и до 30 юни ( за IV до VI клас). Реален учебен процес в удълженото време ще извършват 303 училища , които в края на 2020 г. избраха да провеждат единствено занимания по интереси и работа по проекти. Какво трябва да направят останалите училища? Необходимо ли е да участват всички ученици?

По – долу прилагаме примерни отговори на основните въпроси, които вълнуват понастоящем учители, ученици и родители, както и споделен опит от училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“.

 

Кои училища следва да провеждат реален учебен процес в класните стаи по време на допълнителните 3/2 седмици

При въвеждането на обучения от разстояние в електронна среда през декември училищата, които нямаха готовност да се включат ефективно чрез синхронни форми имаха възможност да заявят, че до зимната ваканция ще организират дистанционно работа по проекти, занимания по интереси и др. Това направиха 303 училища като основната причина бе липсата на достатъчно устройства сред учениците, липсата на умения за използване на Microsoft Teams и др. Тези училища следва да провеждат присъствен учебен процес в класните стаи през юни.

 

Моето училище участва ефективно в ОРЕС през цялото време, когато бе необходимо. Какво следва да правим през юни?

Допълнителните седмици следва да бъдат използвани по два начина:

  • за извънкласни дейности по интереси, в които ще бъдат включени тези ученици, които са участвали ефективно в ОРЕС, нямат двойка за края на първия учебен срок и по ваша преценка нямат натрупан образователен дефицит;
  • за задължителни занимания с тези ученици, които трябва да наваксат учебен материал и имат нужда от допълнителна подкрепа

Освен това, можете да използвате времето за организирането на излети, екскурзии и др. неща, които нямаше как да бъдат направени през настоящата година.

 

Трябвали да участват всички ученици в провежданите допълнителни занимания по интереси и обучения?

Заниманията по интереси са по желание на учениците и техните родители. Вашето училище трябва да организира такива, но в тях могат да участват тези деца, които имат желание. Нещо повече – един ученик може да се включи в част от заниманията по интереси и да не се включи в други.

Допълнителните обучения са задължителни за тези ученици, които са с необходимост от допълнителна подкрепа – например не са участвали ефективно в ОРЕС, имат слаба оценка за първия срок, слаби оценки през втория срок и други, които вие сте преценили. За тях участието в допълнителните обучения е задължително и представлява реален шанс да наваксат пропуснатото през тази трудна учебна година.

 

Моето училище е средищно. Полагат ли се транспорт и храна през допълнителните 3/2 седмици?

Да, това е учебно време и те се полагат през него. През този период ще продължат и програмите за предоставяне на храна във всички училища.

 

Кога ще бъдат издадени удостоверенията за завършен клас?

За I – III клас те трябва да са с дата най – рано от 24 юни, а за IV – VI клас – 1 юли. Обърнете внимание, че това води до лека промяна в срока, при който ученици могат да сменят дадено училище. Последното може да се случи едва след издаване на удостоверенията.

 

Каква трябва да е продължителността на учебния ден през допълнителните 3/2 седмици?

Допълнителните обучения следва да бъдат 4 часа дневно, а заниманията по интереси поне 2 часа дневно. Разбира се, вие ще направите най – добре графика според спецификата на вашето училище.

 

Откъде следва да бъдат заплатени допълнителните обучения и заниманията по интереси?

Имате няколко възможности. Допълнителните обучения можете да организирате по проект „Подкрепа за успех“, като в този случай трябва да бъдат спазвани всички изисквания по него – например групите да бъдат между 4 и 8 ученици и т.н. Втора възможност е да организирате обучения със средства от делегирания бюджет. Обърнете внимание, че ако допълнителните обучения или заниманията по интереси не надхвърлят предвидения преподавателски норматив, те са част от стандартната ангажираност на учителите. Ако надхвърлят преподавателския норматив следва да бъдат заплатени от делегирания бюджет.

Занимания по интереси можете да организирате в рамките на квотата, която получавате от държавния бюджет или в рамките на делегирания бюджет.

Освен това, занимания по интереси и допълнителни обучения можете да организирате в рамките на проекти към ЦОИДУЕМ и др. източници. През настоящата учебна година голяма част от тези проекти на практика бяха стопирани поради строгите мерки против епидемията. Използвайте възможността за присъствено провеждане на заложените дейност сега.

 

Център „Амалипе“ насърчава всички училища да използват максимално предоставената възможност за присъствено обучение, ангажирайки максимален брой ученици в дейности, които са полезни и интересни за самите деца. Използвайте това време като дадете поле на своята иновативност!

 

илюстрация: pixabay.com