Център „Амалипе“ обявява свободно работно място за „Образователен медиатор“ за територията на община Болярово

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор № Д03-11 от 11.04.2022г. сключен между Община Смядово и Министерство на образованието и науката за изпълнение на проект BGLD-3.002-0004-C01 за изпълнението на проект № BGLD-3.002-0004 с наименование: „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, одобрен за финансиране по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор – 1 (едно) свободно работно място на пълен работен ден за нуждите на проекта на териториите на Община Болярово.

I. Основна цел на длъжността.

Основната цел на образователният медиатор е свързана с активизиране и овластяване на родителите от ромска общност за реално участие в образователния процес и вземане на важни управленски решения.

ІІ. Области на дейност.

1. Работа на терен с представителите на малцинствените общности – разговори-консултации с родители, относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца;

2. Успешно разрешени случаи на застрашени от отпадане от образование ученици;

3. Създаване на база данни за семейната среда на ученици и деца от детските градини;

4. Създаване на родителски клубове в детската градина и училището на територията на общината;

5. Включване на родителите в дейността на образователните институции;

6. Съдействие при организиране на родителски обучения/лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;

7. Работа в общността за повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития за популяризиране на културната идентичност (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск и за насърчаване на личностно и професионално развитие, провеждане на кампании в общността за преодоляване на ранните бракове и негативните стереотипи и практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от маргинализираните общности.

III. Изисквания към кандидатите:

1. Да познават местната ромска общност, нейните културни особености.

2. Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.

3. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

4. Добри организационни и комуникативни умения;

5. Компютърна грамотност;

6. Да се ползва с доверието и да говори езика на местната общност;

7. Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;

8. Умения за общностна работа е предимство.

IV. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

V. Необходими документи:

1. Писмено заявление за кандидатстване – свободен текст;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за завършено образование;

4. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Продължителност на заетостта: до приключването на проекта

Документи се подават лично или по пощата на адрес: 5000 гр. Велико Търново,. ул. “Марно поле” №23, ет. 4, офис 5, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор” за изпълнение на проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, или на електронен адрес: amalipe.shumen@yahoo.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор” за изпълнение на проект“.

Срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 2 октомври 2023