За директорите на училища и детски градини с концентрация на деца и ученици от уязвими групи

Директорите на училища и детски градини с концентрация на деца и ученици от уязвими групи могат да получат допълнителни възнаграждения за участието си в екипите за обхват, както и за повишаване обхвата на учениците и задържането им в системата на образованието. Те се предоставят от РУО, ако такива са предвидени за персонала на институцията, като се спазват същите механизми. Това е предвидено в Заповедта на министъра на образованието РД 09-342 от 17.01.2019.

Точка 4 от Заповедта изброява осем възможности за допълнителни трудови възнаграждения за директорите, които са валидни само в случай, че в колективния трудов договор или във вътрешните правила за работната заплата на съответното училище такива са предвидени и за персонала на институцията. Тоест директорите могат да поискат от Регионалното управление тези допълнителни възнаграждения единствено ако предоставят такива на своите учители. Сред възможностите посочени в заповедта са и:

“ж) за участие в екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна училищна възраст – за действително посещение отразено в протокол;

з) за повишаване обхвата на учениците и задържането им в системата на предучилищното и училищното образование”.

Точка 6 от заповедта пояснява, че възнагражденията за участие в екипите за обхват се утвърждават в зависимост от броя на посещенията, в които е участвал директора и в размер, получаван и от останалите учители в училището. Също така е посочено, че възнаграждението за повишаване на обхвата се определя “след утвърждаването на показатели за отчитане на напредъка по механизма за съвместна работа… “.

Тъй като тази възможност се прилага за първи път през настоящата година,  в повечето области тя все още не е практически използвана. Проучване на Център Амалипе показва, че в някои от областите началниците на РУО планират да изработят показатели за отчитане на напредъка по Механизма на областно ниво, които да се прилагат към всички училища. Друг възможен подход е децентрализирането на тази задача, като част от началниците на РУО изискват от директорите да утвърдят такива показатели в Правилата за разпределяне на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи или в друг вътрешен документ, утвърден със Заповед на директора. Този подход е изключително евристичен, защото дава възможност показателите да бъдат съобразени напълно с местната специфика във всяко едно училище. Той също така отговаря на замисъла на МОН такива средства да бъдат получавани от директорите единствено и само по начина, по който се разпределят и към учителите.

Възможни са множество показатели за отчитане на напредъка по Механизма за съвместна работа. Център Амалипе препоръчва залагането на показатели, които са лесно проверими и отчитат постигнатата промяна в съответното училище. Смятаме, че не е подходящо да се сравнява състоянието по проблема с обхвата на учениците между отделните училища, тъй като те обучават ученици идващи от семейства с различно образователно ниво и имат различна концентрация на ученици от уязвими групи. Значително по-аргументирано е да се сравнява напредъка в определено училище спрямо предходните години.

Също така предлагаме залагането на критерии, които отчитат постигнатия напредък спрямо няколко ключови показатели:

  • отпаднали ученици: без в това число да се включват заминалите за чужбина;

  •  реинтегриране в училище отпаднали преди това ученици

  •  допуснати отсъствия;

  • резултати на външното оценяване: постигнат Напредък в сравнение с резултатите от предходните години ;

  •  активни родители, участващи в Родителски клуб, Обществен съвет и други форми за овластяване на родителите: с оглед на това, че без привличането и активното участие на родителите, реален успех в усилията за пълен обхват не може да бъде постигнат;

  • брой ученици, включени в дейността на Ученическия парламент, ученици-наставници и други форми за активизиране на учениците: в предвид на факта, че включването на учениците подпомага сериозно усилията за постигане на пълен обхват и превенция на отпадането от училище. 

Важно е заложените показатели да бъдат изцяло съобразени с местната специфика в съответното училище и населено място.