Ръка за ръка в делници и празници

Цеца ВасилеваМилена Велчева, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Девене, обл. Враца

Живеем в динамично време, което ни изправя пред много предизвикателства. Едно от тях е интеркултурното образование. Това е образование насочено към развиване на интеркултурни умения. Срещата на различни култури е трудна, но е обогатяваща и ползотворна. Всеки човек трябва да умее да вижда до себе си човека- личност, независимо от етническата принадлежност. Уменията да научиш за традициите, обичаите и културата на хората около теб се възпитава в училище.Колкото по-рано тезаинтригувадругия етнос, толкова повече научаваш.

Опознаването на различни култури, отварянето към тях и публичното признаване на правото на другия да бъде различен и да поддържа своята социо-културна идентичност е дълъг и труден процес. Учителят трябва да решава специфични задачи на интеркултурното образование, свързани с идентифициране на различията, които влияят неблагоприятно върху училищните постижения; да формира адекватни стратегии на преподаване и индивидуални стилове на учене у децата:

  • да обогатява речниковия ресурс на учениците;
  • да разкрие многообразието на различията в обществото чрез натрупване на знания за спецификата на различните етнически и религиозни групи в обществото – малцинства, емигранти, бежанци и др., за богатството и приноса на различните култури за развитието на човешката цивилизация и др.;
  • да насочи към откриване както на различията, така и на сходствата между хората, с цел възприемане на „другия като идентичен и различен, т.е.като подобен”;
  • да помогне на децата да разберат другите, които са „различни”, на базата на познаване на специфичните особености и детерминанти на тяхната различност и формиране на уважение към различността.
  • да помогне за преодоляване на негативните стереотипи и предразсъдъци спрямо носителите на различия;
  • да формира у децата чувствителност към умения за осъществяване на солидарност в едно мултикултурно общество;
  • да спомогне за придобиване на умения за изразяване на емнатия към „различните”, за разбиране, съчувствие и съпреживяване с другите.
  • да формира самоуважение към собствената култура идентичност, възприемана тя самата като „различна” и „уникална”.

Училището е една от основните образователни институции на държавата, чиято цел е да подготви подрастващите за техния социален живот и реализация като им даде образование, способства тяхното възпитание и спомогне за развитието на техните личностни и индивидуални дарби, способности, таланти. Във всички тези свои функции българското училище има дългогодишна традиция още от Възраждането. В съвременното българско общество ролята на училището не само не намалява, а напротив – става все по-важна и все по-отговорна, защото колкото по-динамично е развитието на едно общество, толкова по-сложни са задачите, които стоят пред неговата образователна система. Българското училище е изправено и пред проблема да бъде адекватно на специфичните изисквания на деца с различни културни, религиозни, физически и интелектуални потребности.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Девене е средищно. В него се обучават деца от селата Чирен, Девене и Три кладенци. 90% са се определили като роми. Голяма част от тях живеят при баби и дядовци, тъй като родителите са в чужбина. Това затруднява сериозно контрола върху децата, особено с влизането им в пубертета. Част от възрастните са малограмотни и не могат да им помагат в учебната дейност. Не са малко и тези за които образованието не е приоритет. Поради тези причини част от учениците са в риск от отпадане от училище.

С въвеждането на интеркултурно обучение чрез СИП „Фолклор на етносите- Ромски фолклор” се цели повишаване интереса на учениците към училището и задържането им в него. От учебната 2010/2011 година са сформирани две групи СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” – в начален и  в прогимназиален етап. От 2011/2012 година училището работи по програма „Намаляване отпадането на ромски ученици от училище” на ЦМЕДТ „Амалипе” заедно с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Малорад, а от учебната 2012/13 г. – и с ОУ „Отец Паисий” – с. Борован.

Изработена е училищната програма за намаляване отпадането на ученици от училище, която се актуализира в началото на всяка учебна година.

В часовете по СИП децата от ромски произход, в чиито семейства традициите се тачат, имат възможност да разкажат на съучениците си как семейството им отбелязва ромските празници. Това се отразява позитивно дори на слабите ученици, защото могат да разкажат на другите неща, които те не знаят. Разказите се приемат с изключителен интерес както от децата от български произход, така и от децата от ромски произход, в чиито семейства тези празници не се отбелязват. Изучават приказки, песни и танци.

За учениците представлява голям интерес съставянето на родословно дърво. За изработването му децата правят свое проучване и интервюират по възрастните членове на фамилията. Откриват имената на свои братовчеди, за които не знаят. Откриват родствени връзки помежду си. В часа представят изработените родословни дървета и обсъждат кое е най-качествено изработено.

В групите по СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” се изучават различни аспекти от културата на ромите. Това води до себепознаниеи себеуважение у учениците от ромски произход. Българчетата с интерес се запознават с културата и обичаите на съучениците си.

Една от основните дейности на групите по СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” е участието в училищни тържества.

През последните две години учениците от СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” радват своите съученици с коледно-новогодишно и пролетно тържество. На коледното представят българските обичаи за Бъдни вечер и ромския обичай Банго Васил. На пролетното – Лазаровден и ромските обичаи за Великден. Всички – и зрители, и участници, се включват активно в цялата подготовка на тържеството. Участниците репетират. Зрителите донасят от къщи битови предмети – синия, дървени лъжици, глинени паници, шарени черги и всичко, което могат да намерят запазено у дома. В деня преди представлението помагат за декориране на сцената. Майките им приготвят традиционни ястия за декор. В деня на представлението сцената представлява идилична селска къща, на фона на която участниците представят старите обичаи на двата етноса. Публиката следи с любопитство цялото представление. Интерес предизвикват възстановките на обичаите и от двата етноса. На българските – защото част от тях са отдавна забравени, и на ромските, които част от семействата вече не празнуват.

С представянето на обичаи на двата етноса в общо тържество се цели провокиране на интереса на учениците към фолклора. Те сами да открият приликите между културите на отделните етноси. Да стигнат до извода, че ценностите са общи и са споделени от всички живеещи в България.

Освен в училищни децата се включват активно и в общоселските тържества.

По повод 100 години от Балканската война учениците представиха кратка литературно-музикална програма на общоселското тържество, проведено пред паметника на загиналите във войните в с. Девене. За учениците бе чест да носят националното знаме и да вървят начело на шествието до паметника.

Голям интерес у учениците предизвиква събирането на информация от възрастнихора в селата. Те откликват с желание на всяка задача, която им се постави. Обикалят родните си села. Разпитват възрастните хора за обичаи, традиции и старинни занаяти. Записват разказите им. През настоящата учебна година момчетата от групата, живеещи на територията на с. Три кладенци, в свободното си от учебни занятия време издириха и записаха автентични ромски сурвакарски пожелания. В часа представиха и преведоха пожеланията на съучениците си. За Банго Васил учениците от групите по СИП поздравиха кметовете на селата Чирен, Девене и Три кладенци с кратка програма. Момчетата ги сурвакаха с изработени от тях автентични сурвачки, с пожеланията, които бяха издирили и записали.Отивайки в кметството, тържеството вече е общоселско. Сурвакарският дух е завладял цялото село, от което родителите са много доволни.

Зачитането на другия, на неговата личност и култура е въпрос на обучение, възпитание и най-вече на време. Когато връзката родител – ученик – учител се заздравява, тогава резултатът е по-добър. А съвместните дейности са удоволствие – например „На гости за Банго Васил”. Сериозната предварителна подготовка от страна на възрастни и деца (срещи-разговори с баба за традициите, свързани с празнуването на Банго Васил, разучаването на песни и стихове, подготовката на облекло и сурвачки). За стопаните от ромската къща това е празник не само ежегоден, а и специален. Тази година освен, че ще празнуват, те ще и възпитават с всичко онова, което са приготвили и което ще разкажат. Празник не само за тях, а и за съседите. Песни, музика и танци – изживявания, които не се забравят. Излизайки от къщата, всеки носи вътре в себе си трохичка от празника за Банго Васил, независимо чий празник е той.

Учениците включени в групите по СИП, се включват активно в дейностите предвидени в Училищната програма за превенция на отпадането на ученици от училище.

В изпълнение на програмата през месец ноември се проведе конкурс „Песните на моя приятел”. В него се включиха не само ученици от СИП „Фолклор на етносите- Ромски фолклор”, но и от цялото училище. Изпълнени бяха както български народни песни, така и ромски популярни песни. Всички участници получиха аплодисменти от публиката. Най-голям интерес предизвика изпълнението на единствения ни солов участник – ученичка от пети клас. Тя изпълни песента „Ах къде е мойто либе” акапелно. Когато запя, публиката в залата сякаш замря, а след изпълнението аплодисментите дълго не стихнаха. Победителите получиха грамоти. Идеята на този конкурс беше чрез представянето на песни от фолклора на двата етноса учениците да открият общото и обединяващото. „Моят приятел” е съученикът, с който седя на един чин, и макар да сме от различни етноси, ние си приличаме. Помагаме си в училище и се чувстваме добре заедно, а песните които харесваме ни сближават.

Друга дейност, предизвикала интереса на учениците, бе конкурсът „Най-добър танцьор”, проведен през месец април. Подготовката за конкурса бе истинско предизвикателство за участниците. Те трябваше да изберат подходящ съпровод, да измислят хореография за танците си и да решат с какво сценично облекло да се представят. Участниците имаха консултанти в лицето на преподавателите по СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор”, а малките ученици получиха помощ и от класните си ръководители.

На конкурса присъстваха учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, родители и кметовете на селата Три кладенци и Девене. Представиха се пет отбора с различен брой участници. Регламента включваше изпълнение на три танца в различен стил. В първи кръг отборите се представиха с български народни танци. Зрителите се насладиха на две изпълнения на Право хоро, Ръченица, Чичово хоро и любимото на всички в училище автентично местно хоро „Рибената”. Във втори и трети кръг участниците представиха с разнообразни танци – танго, кючек, хип-хоп, попфолк, латино и танци, върху песни, изучавани в училище. Огромен интерес предизвикаха най-малките ученици – първокласниците. Тази година те не се включиха в състезателната програма, но изиграха ръченица и „Танц на патето Яки” между кръговете на състезанието. Публиката ги поощри с аплодисменти. Компетентното ни жури оцени всички танци с добри оценки. Разнообразният музикален съпровод допринесе за приповдигнатото настроение и овациите от страна на публиката. Като в едно цяло се сливаха музика и ритъм. Сценичните костюми бяха в унисон със съответните жанрове. Учениците и родителите изявиха желание конкурсът да се превърне в традиционен за училището.

Следвайки максимата „За всекиго по нещо”, по предложение на учениците от СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” в Училищната програма за намаляване на отпадането на ученици от училище бе предвидено спортно състезание. То се проведе през месец май. Малките ученици се забавляваха с щафетни игри. За учениците от прогимназията бе предвидено лекоатлетическо състезание в различни дисциплини. Спортната надпревара премина при голям интерес.

Селата, от които в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Девене, се обучават ученици, са сравнително отдалечени от гр. Враца. Родителите са социално слаби и рядко водят децата си до града. Има ученици, които никога не са напускали родното си място. Това води до затваряне, страх и нежелание у учениците да продължат образованието си в града. Наша задача като учители е да преодолеем тази нагласа. Да стимулираме учениците да продължат образованието си в качествени училища, да преодолеят страха си от провал в условията на голямо градско училище, където конкуренцията е по- голяма. Стремежът ни е да изнесем част от дейностите на СИП „Фолклор на етносите- Ромски фолклор” извън училище, за да разширим кръгозора на учениците.

Традиционно учениците посещават къща музей „Баба Илийца” в с.Челопек. Организирано бе посещение на децата в РЗИ – гр. Враца, където представиха пред служителите пролетния концерт подготвен за съучениците им. Аплодисментите на напълно непознати хора стимулираха децата. Помогнаха им да разберат, че знаят и могат колкото всички други.

В последните две години ученици от групите по СИП се представят отлично и на организирания от ЦМЕДТ „ Амалипе” Детски ромски фестивал „Отворено сърце”.

На 20.03.2013г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” се проведе съвместно мероприятие на ОУ, с. Девене, ОУ, с. Малорад и ОУ, с. Борован, които работят по Програма за намаляване отпадането на учениците от училище, на тема „Цвете от сламка”. Сред гостите бяха Галина Евденова – Началник РИО – Враца и г-жа Пламенка Ангелова – старши експерт „Начално образование” в РИО – Враца.

Учениците бяха разделени на четири екипа. Във всеки екип влизаха ученици от трите училища. Поставените задачи бяха изработване на цвете от сламка, щъркел, пате и пеперуди. Всеки екип се ползваше от помощта на учител консултант и ученик – доброволец от VI и VII клас. Екипите изработиха прекрасни изделия. Предложиха как да се превърнат в източник на доходи за семейството си.

С мероприятието се цели да се развият умения за работа в екип. Да се опознаят учениците от трите училища. Да обменят виждания и идеи. Тези дейности допринасят за позитивно мислене у децата-как могат да направят своето селище по-красиво място за живеене и как съвременните ученици ще могат да станат по-добри предприемачи. Чрез съвместите дейности децата се запознават със свои връстници от други населени места и намират нови приятели.

Една от основните причини за отпадане на ученици от училище особено при момичетата е ранното встъпване в брак. Поради това превенцията на ранните бракове е от изключително значение. Във връзка с превенцията на ранните бракове в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Девене, се проведе дискусия с участието на родители и ученици. Участниците изгледаха диска „ Животът е прекрасен”, любезно предоставен ни от ЦМЕДТ „Амалипе”. След това се проведе разговор по темата. Родители разказаха от собствен опит за свои грешки с ранни бракове. Изтъкнаха факта, че тийнейджърите не са достатъчно зрели и готови за брак и деца, че голяма част от ранните бракове се разпадат. Посъветваха децата си да не повтарят техните грешки и изразиха мнение, че образованието е от първостепенно значение за децата им.

Образователната система в известен смисъл е проекция на държавата, на нейната организация, степен на развитие, на официалните възгледи на обществото за неговото настоящо и бъдещо развитие. Дейността на училището се ръководи от държавни структури, то изпълнява държавни образователни изисквания, планове и програми, съобразени с целите, поставени от държавата. В този смисъл пред училището стои задачата да даде на подрастващите такова образование и възпитание, каквото ще съответства на официалните представи за необходимо и достатъчно. Именно затова то изпълнява обединяваща функция – събира на едно място всички деца, независимо от различията между тях. Това е полезно, защото осигурява приемственост между миналото, настоящето и бъдещето, създава обща база за развитие, дава еднакъв старт.

Чрез дейностите на СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” се засили интересът на учениците към училището. Отпадналите са под 2 %. Повиши се успеваемостта на учениците включени в групите по СИП. Децата се включват с по-голям интерес в олимпиади и състезания. През настоящата учебна година две ученички – от четвърти и седми клас се класираха за областни кръгове на олимпиади. Успех за нас е фактът, че трима ученици решиха да продължат образованието си след седми клас в елитни врачански гимназии. Това ни стимулира и за в бъдеще да продължим да работим в тази насока.

Всички тези занимания за нашето училище са традиции, които децата ще утвърждават в бъдеще. Надяваме се, че няма да стихне желанието, интереса и стремежът у тях да изучават културата на различните етноси и да я популяризират сред връстниците си чрез нови форми и методи на извънкласни дейности.

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014