Проведе се 17-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Последното, 17-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, се проведе на 23 ноември в гр. София. На него бяха приети както отчети за изпълнението на ОП НОИР, така и Индикативната годишна работна програма на новата Програма Образование и две от операциите, които се очаква да бъдат обявени през 2023 г. – „Подобряване на качеството на общото образование чрез ефективно прилагане на компетентностен модел“ и „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“. Какво предвиждат тези операции?

Седемнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ бе ръководено от проф. дхн Георги Вайсилов. В него участваха представители на Европейската комисия (ГД „Заетост“ и ГД „Регионално развитие“), МОН, социалните партньори (синдикати и работодателски съюзи), други институции, свързани с изпълнението на Оперативната програма и групи НПО. Организациите, работещи за социално включване на маргинализирани общности и етнически малцинства, бяха представени от Деян Колев.

Комитетът разгледа индикативна годишна работна програма, в която е предвидено отварянето на пет нови операции през 2023 г. Голямата част от тях са „системни“ проекти, които ще бъдат изпълнявани от МОН в сферата на предучилищното, училищното, професионалното и университетското образование. Те ще продължат съществувалите през изминалия програмен период „Активно приобщаване в предучилищното образование“, „Образование за утрешния ден“ и ще отворят възможности за дуално образование в приложими специалности на висшето образование, както и ще доведат до прилагане на компетентностния модел в училищното (общо и професионално образование).

Единствената операция, която ще бъде осъществена чрез конкурентен подбор на проекти през 2023 г., е „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“. По нея ще могат да кандидатстват общини и неправителствени организации, като ще бъде задължително партньорството с минимум едно училище или детска градина с концентрация на уязвими групи и минимум едно училище или детска градина без концентрация на уязвими групи. Операцията ще бъде реализирана през целия програмен период до 2029 г. и ще бъде подкрепена с 31 млн. лв. Стойностите на единичен проект според предложените Критерии за избор на операция ще бъдат между 100 хил. и 500 хил. лв.

Цялостната насоченост на операцията е да даде възможност на децата и учениците да изучават интеркултурно образование както в класните стаи, така и извън тях – в библиотеки, читалища, спортни игрища и др. Операцията има изцяло „десегрегационен“ характер, целейки да събере заедно деца и ученици от различни етноси, от училища/ДГ с концентрация на уязвими групи и училища/ДГ без концентрация на уязвими групи. Предложените от ИА ПО дейности включват:

  • Дейност 1. Осъществяване на интеркултурно образование в училищна среда, чрез:

Поддейност 1.1. Занимания по интереси, съвместни дейности между детски градини, между училища и между детски градини и училища с концентрация на деца от уязвими групи, и такива в които няма концентрация на деца от уязвими групи, вкл. обменни визити, екскурзии, зелени училища и др.

Поддейност 1.2. Организиране на тематични срещи и беседи на ученици с представители от различни професионални съсловия, учени, хора на изкуството, културни дейци, спортисти.

  • Дейност 2. Осъществяване на учебен процес чрез изнесени занимания:

Поддейност 2.1. В реална среда, посредством изнесени занимания в музеи, художествени галерии, културни институции, такива свързани с театралното, танцовото, културното и природното наследство, визуалните изкуства, спортни и музикални мероприятия.

Поддейност 2.2. Провеждане на културно-образователни инициативи, популяризиращи четенето и грамотността в библиотеки, като част от обучението по образователни направления.

Поддейност 2.3. Развиване на отношение към културата и придобиване на знания относно културното и литературното наследство, четенето, творческото мислене, природните, естествените и точните науки, чрез провеждане на занимания по интереси в извън класна форма и изнесени занимания.

  • Дейност 3. Подкрепа за интензивна работа за изграждане на общност от активни родители: кратки обучения на родители, свързани с образованието на децата им, включително чрез участие на образователни медиатори.
  • Дейност 4. Провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.

Всяка дейност следва да се изпълнява съвместно от представители на целевите групи, чийто майчин език не е български и такива, чийто майчин език е български. Същото се отнася и за участващите родители, които са втората допустима целева група.

 

В своето изказване по време на дискусията Деян Колев приветства предвидения Национален обхват на операцията, нейният десегрегационен характер и заложеното използване на т.нар. опростени разходи при изпълнението. В същото време, той обърна внимание на някои от съществените слабости. На първо място, сериозен проблем ще създаде предвиденото прилагане на режим „държавна помощ“/“де-минимис“ за дейностите, реализирани от НПО. Този режим предвижда в рамките на 3 години съответната организация да може да изпълнява проекти до 390 хил. лв. Това ще доведе до липса на достатъчно кандидати, тъй като повечето реално работещи организации вече изпълняват проекти, попадащи в режима на „държавни помощи“ и няма да могат да кандидатстват. Опасно е да се позволи да кандидатстват току-що регистрирани организации. Те няма да имат тежест от „де-минимис, но също така няма да имат натрупан опит и капацитет. Колев припомни скандала от 2016 г., когато група консултанти бяха регистрирали 7 неправителствени организации и те веднага спечелиха 5 проекта по ОП НОИР.

Друг риск е изключването на училищата/ДГ като потенциални водещи кандидати. През предходните операции множество училища показаха достатъчен капацитет да изпълняват свои проекти като включат за партньори други училища и НПО. Логично е да се позволи такава възможност и при новата операция.

Деян Колев предложи:

  1. Дейностите, реализирани от НПО, да бъдат включени в режим „непомощ“: настояваме Управляващият орган и Министерство на финансите да направят необходимото за дерогация и извеждане от режим „де-минимис“ на участието на неправителствените организации;
  2. Обявяване на операцията с три крайни срока за кандидатстване: това ще предостави възможност организации, които в началото на 2023 г. нямат намерение да кандидатстват или са възпрепятствани от някакви фактори (вкл. режим на държавна помощ), да кандидатстват на по-късен етап. Това ще даде възможност и при доказан висок интерес към операцията при първия срок за кандидатстване Управляващият орган да увеличи бюджета;
  3. Леко отлагане във времето с два или три месеца на първия срок за кандидатстване (напр. май 2023 г. вместо март 2023 г.): това ще даде възможност организациите, които към този момент изпълняват проекти по предходни операции на ОП НОИР или ОП РЧР, приключващи в края на 2023 г., да кандидатстват и при евентуално одобрение – да сключат договори в началото на 2024 г.;
  4. Включване на дейност „обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда“ в училищата и детските градини: такъв тип обучение безспорно е необходим и ще допринесе за качественото изпълнение на проекта във включените училища и детски градини. С оглед на факта, че настоящата ПО не съдържа подобна операция, е резонно това да бъде заложено като дейност по останалите операции, включително по „Подкрепа за интеркултурното образование…“;
  5. Извеждане на Дейност 3 и Дейност 4 от режим „държавна помощ“.

 

Предложената операция ще бъде качена за публично обсъждане. След това ще бъде окончателно одобрена от Комитета на новата Програма Образование. Очаква се тя да бъде обявена през първата половина на 2023 г.

Информация за предстоящите операции по Програма Образование и по-конкретно за операция „Подобряване на качеството на общото образование чрез ефективно прилагане на компетентностен модел“ ще бъде публикувана на уеб страницата на Център „Амалипе“ през следващите дни.