10 декември – Световен ден за правата на човека

Всеобщата декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г. С оглед на това, че човешките права не се дефинират от раса, пол, класа, сексуалност, способности, религия, а с Всеобщата декларация за правата на човека те се определят като универсални. Всеобщата декларация е преведена на поне 375 езика и диалекта. От 1950 г. на този ден се отбелязва Международния ден за правата на човека.

Декларацията е първото средство на световната организация в областта на правата на човека, но и първото уреждане на правата на световно ниво. Тя се състои от 30 члена, които са доразвити в последващи международни споразумения, национални конституции и закони.

Защо е нужна Всеобщата декларация за правата на човека?

Още през Втората световна война нуждата от подобен документ става ясна, като в обръщението си за състоянието на Съюза през 1941 г. американският президент Франклин Рузвелт призовава за защита на четирите, както той ги нарича – „най-важни”, човешки свободи:

  1. на словото и изразяването;
  2. на религията и вярата;
  3. свобода от лишения;
  4. свобода от страх;

Това изявление дава начало на един процес, който цели да инкорпорира защитата на човешките права част в мирния договор със загубилите войната страни. Силен мотив за това са престъпленията, които са извършени по време на Втората световна война. 

През 1946 г. е подписана Харта на Обединените нации, която „утвърждава вярата в основните права на човека, в достойнството и ценността на човешката личност” и задължава всички страни членки „да работят за общото зачитане и осъществяване на човешките права и основните свободи за всички без разлика по отношение на раса, пол, език или религия”. Хартата на Обединените нации урежда въпроса с правата на човека твърде общо, поради което се приема, че е нужно приемането на нов документ, който едновременно да придаде сила на разпоредбите на Хартата, но и изрично да уреди всички човешки права. В рамките на Обединените нации е формирана Комисия за правата на човека, чийто резултат от дейността и един от най-важните международни документи – Всеобщата декларация за правата на човека.

Кои са някои от основните човешки права?

ИЗТЕГЛИ БРОШУРА “ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА” ОТ ТУК

ИЗТЕГЛИ ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ОТ ТУК