Предстоящо: Център Амалипе и медиатори от цялата страна ще отбележат Деня на толерантността

За поредна година Център „Амалипе“ ще отбележи Международния ден на толерантността на 16-ти ноември 2021 година с множество кампании. Събитията се организират от Центровете за развитие на общността – структури на център „Амалипе“, формирани в няколко общини, заедно с училищата, участващи в образователната програма „Всеки ученик ще бъде отличник“, както и доброволци,  студенти, граждани, активисти и приятели.

Лице за контакт:

Валери Ангелов Експерт в ромска общност, 0882247945

Атанас Атанасов – Експерт работа с родители,  0882540209

Ето и част от местата, където ще се отбележи деня:

 

Стражица

На 16-ти ноември от 09:00 часа образователният медиатор към Център  Амалипе Ирена Михайлова ще отбележи Международния ден на Толерантността. Тя ще раздаде ръчно направени хартиени детелини с 10-те златни правила за толерантността на ученици, които са в присъствено обучение в зависимост от графика им за присъствено и онлайн обучение. По-късно ще разговаря и с родители за най-ценните житейски уроци –  толерантността и доброта, които могат да променят съдби.  Това е пътят към сърцата на всички хора! Кампанията ще бъде проведена с маски и дезинфектанти и ще се предприемат всички мерки за безопасността на ученици и родители.

Шумен

Образователният медиатор Ангел Ангелов ще отбележи с ученици и родители ,Международния ден на толерантността в ПГССХТ град Шумен, като ще раздава информационни материал, свързани с темата. Ще представи и презентация на тема: ,,Що е толерантност“ пред  учениците от 8- ми клас.

Смядово

На 16-ти ноември образователния медиатор ще раздава на родители и деца предварително направени хартиени детелини, на които са написани златните правила на толерантността. Децата ще имат възможност да изпълнят стихотворния, посветени на деня, а  родителите ще дискутират теми, свързани с16-ти ноември. Дейностите се извършват по Проект BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нови пазар

На Деня на толерантността медиаторът Алдин Стефанов от община Нови Пазар  ще раздава брошури, с информация относно толерантността. Доброволци ще направят дървото на толерантността, като ще приканват минувачи да напишат какво е за тях  толерантността в днешно време.  

Павликени

На 16-ти ноември образователният медиатор Стефан Стефанов ще проведе беседа-презентация с учениците от шестите класове по повод  ,,Денят на толерантността“. Беседата ще се проведе във ОУ “Св Климент Охридски“ град Павликени. В срещата  ще се включи и Снежана Стефанова – логопед към училището. Дейността е насочена към информираност на обществено за значими и успели личности от ромски произход, с цел учениците да погледнат на етноса не като на различна общност, а като част от целия  социум и да формират трайна социална приемственост. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на само изява и способите за проява на човешката индивидуалност. Специално подготвени флаери за толерантността,  направени от родители и доброволци, ще бъдат раздавани на граждани на община Павликени, призовавайки да бъдат толерантни  един към друг.

Бяла Слатина

Доброволците от град Бяла Слатина ще отбележат ,,Деня на толерантността“ на 16 Ноември. По повод кампанията ще се организира беседа дебат, която ще изразява различията в училище. Доброволците ще се разделят на два отбора. Всеки от тях ще има задача да защитава определена теза: За или против децата с увреждания в училище. Единият отбор трябва да убеждава в смисъла на правата им, а другият ще бъде против. Идеята е да стигнат до консенсус в решенията си,  да преодолеят различията в училище.  За финал, стигайки до толерантно решение ще представят изводите от срещата. Доброволците  изработват  и постер, изобразяващ решението им.

с. Караджово, обл. Пловдив

Образователният медиатор Бойчо Кочев за поредна година ще отбележи ,,Деня на толерантността“, като ще  представи пред родители и ученици  презентация  – ,,Какво е да си толерантен“, а по-късно заедно с доброволци ще направят дървото на толерантността. 

Искаме да почертаем, че и много други медиатори, които са в мрежата на образователните медиатори на Център ,,Амалипе“ също ще отбележат 16-ти  под мотото: ,,Що е толерантност“.


По повод деня на толерантността – 16 ноември организираме и младежки уебинар за ученици наставници и представители на ученическите парламенти. Ще си говорим какво е да си толерантен днес и колко е хубаво това; ще има интерактивни игри и специален – д-р Мирослав Ангелов. Той ще разкаже за пътя си от кв. „Христо Ботев“ до кардиологията и Ковид отделение; какви трудности е срещал и какво е толерантността за него.