Анкетно проучване за оценка на потребностите на местната общност

Проектът RADIRIGHTS (Включване на ромските общности в демократичното вземане на решения и в обществените дебати чрез идентифициране на дезинформацията и овластяване на общностите в четири държави от ЕС да им се противопоставят) се изпълнява от Център „ Амалипе AUTONOMIA ALAPITVANY – Унгария; ROMEA – Чехия; FAGiC – (Каталуния) Испания. Проекта ще обхване широк кръг представители на уязвимите групи, особено тези, които получават недостатъчен достъп до услуги, от уязвими ромски общности, от слабо развити региони и др., за да повиши значително техните знания, интерес и мотивация да бъдат активни в различни форми на гражданско участие . Те ще бъдат включени в  фокус групи и срещи с общността, за да се изработят общи искания и план за действие по разрешаване на някои от проблемите. . Ще бъдат разработени и използвани набор от онлайн и други инструменти.

 

Повече за проекта ще може да намерите на следния линк: https://amalipe.bg/portfolio/radirights/

 

В рамките на проекта ще реализираме проучване/ карта за оценка на потребностите на местната общност, която ще цели да идентифицира най-сериозните проблеми пред местната общност. Анкетата може да се използва от образователните медиатори, които да чрез теренна работа на метода „от врата на врата“, да реализират анкетирането, което ще бъде анонимно.

Ето тук може да попълните и анкетата –

Вижте още:

https://amalipe.bg/portfolio/radirights/

https://amalipe.bg/obuchenie-po-proekt-radirights/