Училищата могат да върнат присъствено всички класове, в които има само една паралелка, още от понеделник – 15 февруари (допълнена)

Училищата, в които V, VI, IX, X и XI клас са с по една паралелка, могат да възстановят присъственото обучение още от понеделник (15.02) или вторник (16.02). Също така продължава присъственото обучение за всички начални класове, както и за VII, VIII и XII клас. Това се предвижда в Заповед на Министъра на здравеопазването, която допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. От РУО заповедта вече е разпратена към директорите, за да създадат необходимата организация и да информират и училищните колективи.

Училищата, които отговарят на условията, ще могат да възстановят присъственото обучение в понеделник или вторник. Ако в дадено училище един от посочените класове (V, VI, IX, X и XI клас) е с повече от една паралелка, учениците от този клас ще продължат да се обучават от разстояние в електронна среда по предварително планирания ротационен принцип. Останалите класове от същото училище, в които има по една паралелка, ще могат да се завърнат в класните стаи в понеделник или вторник, в зависимост от това, колко бързо могат да създадат организация за целодневен присъствен учебен процес.

Занятията трявба да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

Център Амалипе приветства направената промяна, която ще позволи на хиляди ученици да се върнат присъствено в класните стаи без това да доведе до усложняване на противоепидемичната обстановка.  Проучване на организацията сред 233 училища от Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“, публикувано преди седмица, ясно посочи, че в училищата с малък брой ученици, противоепидемичните мерки се спазват изключително стриктно и в повечето от тях е наличен достатъчен сграден фонд, който да позволи разстояние за социална дистанция в клас и в общите помещения.

Преобладаващият брой училища, участвали в проучването, разполагат с минимум 2 етажа, а 67 училища имат 2 или повече сгради. Едва 18 училища са посочили, че сградите им са само с 1 етаж.  Това показва, че преобладаващата част от анкетираните училища разполагат с големи сгради, а с оглед на това, че броят на учениците в тях е по-малък, както се вижда от данните по-долу, те имат чисто математическата възможност да подсигурят спазване на дистанция и по-голяма площ на отделен ученик, за разлика от някои училища в големите градовете с голяма пълняемост на паралелките. Там се получава голямо струпване на ученици на малко пространство, но което трудно ще бъде преодоляно с въвеждане на настоящия механизъм, защото той не намалява броя ученици, които са по едно и също време в една класна стая. Т.е. има възможност в малките населени места, дори и при връщането на всички ученици в присъствена форма, да бъде осигурена дистанция, те да не бъдат струпвани на едно място и да бъдат приложени всички противоепидемични мерки. Нещо повече, ако големината на една класна стая е около 48 – 50 кв.м, а средният брой ученици в една паралелка в училищата, участвали в проучването, е 16,3, както показват резултатите, то на ученик средно се падат по 3 кв.м., което е повече и от заложеният стандарт от 2 кв.м за площ за 1 място съгласно Наредба РД-02-20-3 от 2105, изм. и допълнена в ДВ, бр.78/2020.

Цялото проучване можете да видите тук.

Вижте още:

Ковид пандемията и мерките за безопасност в училищата с концентрация на уязвими групи: проучване от м. февруари 2021

Заповед на Министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г.