Как ще се върнат в присъствено обучение учениците от прогимназиален етап и средна степен

Вече е ясно по какъв времеви график ще се завръщат към присъствено обучение учениците от прогимназиален етап и средна степен. Това ще става на групи от по 3 класа, като ще се следва ротация и дадената група ще бъде присъствено в класните стаи две седмици, след което отново ще преминава в обучение от разстояние. Учениците от пети до дванадесети клас ще се връщат в училище при спазването на следния график:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г.    – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

От 04.02.2021 г. се допуска изключение от забраната за присъствено обучение по отношение на присъствените учебни занятия за учениците, обучавани в слети паралелки в класовете на основната степен на образование, ако включват ученици от пети до седми клас, както и присъствените посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие в групи от не повече от 6 деца и/или ученици.

Всички занятията, които ще се провеждат присъствено, ще се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката. Пълната заповед на Министъра на здравеопазването може да видите тук.

В свое писмо до Mинистъра на здравеопазването професор Ангелов и Министъра на образованието Красимир Вълчев, Център Амалипе и училищата от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” настояват при планирането и осъществяването на поетапно и ротационно връщане към присъствена форма на обучение за учениците от пети до дванадесети клас, да се даде автономност за местни решения и да бъде отчетен фактът, че съществуват много големи различия по отношение на броя на паралелките и тяхната пълняемост в различните училища и региони на България. За разлика от училищата в големите градове, в които всеки клас е съставен от по няколко паралелки, голяма част от училищата в селските райони имат по една паралелка в класовете от прогимназиалното и средното образование, при това – често тези паралелки са маломерни, а понякога дори са слети. За много от основните училища в селските райони прогимназиалният етап е съставен от три паралелки;  гимназиалните класове в средните училища в тези региони също често са с по една паралелка. В допълнение, трябва да имаме в предвид, че над 600 училища – предимно в селските райони, до този момент не са имали нито един ученик или учител с Covid.

Организацията и училищата предлагат диференциран подход за основните училища с по една до две паралелка в прогимназиалните класове и за средните училища с по една – две паралелки в гимназиалните класове. В тях следва да бъде позволено връщане на групи от повече гласове от гледна точка на факта че в абсолютни цифри става дума за малък брой ученици. Пълният текст на предложението може да видите тук

 

Илюстрация: pixabay.com