Образователният медиатор Бериван Емилова към  ОбУ „Пенчо П. Славейков“ работи на терен в с. Марково

Образователният медиатор Бериван Емилова към  ОбУ „Пенчо П. Славейков“ с. Марково проведе работа на терен на 30.03.2022г., заедно с учители и класни ръководители на ученици от I до VII клас.  Целта на теренната работа е търсене на ученици, които системно отсъстват от училище по различни неуважителни причини. Медиаторът споделя, че трябва да се работи в насока превенция на  отпадането на ученици от училище и повишаване мотивацията на ромски деца да посещават  училище. Дейността на медиаторът е да информира родителите и да ги  запознава с  техните права и задължения в  здравеопазването, превенция на ранни бракове, мотивиране и информиране чрез кампании, здравни, образователни и други различни инициативи, свързани с ромска и неромска общност. Медиаторът осъществява и работи на терен – откриване на случаи, посредничество в процеса на комуникация между местната общност и хората, работещи в институции. Бериван споделя, че комуникацията между учители, медиатор и родители трябва да бъде непрекъсната, за да се постигне резултат. Медиаторът прилага нови подходи в работата с родителите – тренинги, лектории, беседи и неформални срещи. Важно е да се подчертае, че използването на различни подходи за работа с родители и ученици,  ще допринесе  за добрите показатели  в осъществяването на това да няма отпаднали ученици от училище.