Успех за всеки ученик ще има, щом има още двама, трима … Годишна среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование

На 10-ти и 11-ти юли в хотел „Самоков“, комплекс Боровец Професионалната директорска общност за интеркултурно образование проведе своята годишна среща. В нея се включиха повече от 140 директори от Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“, администрирана от Център Амалипе с подкрепата на Тръста за социална алтернатива.

Целта на срещата бе да споделим както успехите, така и предизвикателствата и заедно да търсим решения, да погледнем назад към това, през което Мрежата е минала, това, което е постигнала, но и напред, с визия за това как трябва да се развива, за да посреща новите предизвикателства. Официални гости на срещата бяха д.и.н. Янка Такева – председател на  СБУ, г-жа Наталия Михалевска, Началник на кабинета на Министър Цоков, представители на МОН, РУО, университети и др.

Още със започването на срещата, под вещото ръководство на Петя Русинова, доскорошен директор на ОУ „Н.Вапцаров“, с. Селановци и експерт на Фондация „Заедно в час“, присъстващите директори на училища от цялата страна имаха възможността да споделят за своите  успехи и предизвикателства за отминалата учебна година. Като най-често споделяни успехи бе намаляването на неизвинения брой отсъствия и броя на отпадналите ученици. Радващо бе да чуем, че се увеличава  броят на учениците от ромски произход, които продължават образованието си, както и успешна работа с родителите и повишаващата се роля на образователния медиатор.  Сред успехите бяха още и високия обхват на подлежащите ученици,  активно включване в различни извънкласни дейности,  многото спечелени награди в конкурси и състезания. Друга голяма група успехи бяха посочването на увеличените толерантни взаимоотношения, добро партньорство с НПО, работодателски организации, активна работа по национални програми и други проекти, качественото и резултатно приобщаващо образование, инициативи на доброволчество и гражданска активност, успешна екипна работа и реализирането на  успешни иновации. Като значими успехи директорите посочиха и подобрената материална база и развиването на СТЕМ направлението

Не си спестихме и предизвикателствата през изминалата учебна година, а именно ниската мотивация у част от учениците,  наблюдения за демотивация на учителите, ниски резултати на НВО, трудната работа с ученици със СОП и в някои гимназии и средни училища посещаемостта на учениците. Тук също бе посочена работа с родителите, но вече като предизвикателство. Деян Колев обясни това с факта, че в ромската общност в момента протича процес и тя преминава от патриархалност към модернизация. Процеса протича на различни скорости в различните ромски групи, в различните населени места и дори  различно в две семейства. Поради това наблюденията на директорите за работата с родителите са различни.

Във втората сесия на годишната национална среща, ръководена от Ели и Мони,  директорите провокираха творческото си начало и чрез постери и текст те представиха как оценяват програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“ до момента и как виждат развитието на Програмата и Амалипе. Разделени в малки групи, участниците твориха картини и писаха текстове, посветени на Център Амалипе, на базата на опита и дългогодишната работа с организацията.

Сред картините имаше слънца – огряващи всички, перо – символ на грамотността, бяла лястовица – носеща надежда, сърце – символ на чисти чувства, колело – събиращо в себе си любов и толерантност, единство, подкрепа. Протегнати ръце – за помощ и подкрепа. Бяха нарисувани и пеперуди – регионалните координатори, които неуморно посещават училищата, дървото, корените на които са организацията, а клоните различните училища и др.

Топлите думи, споделени с искреност и чистота трогнаха всички в залата. Така бе създадена и нашата Малка книжка за големи успехи, която можете да разгледате и прочетете тук.

Безценна беше и обратната връзка в каква посока трябва да върви Мрежата оттук нататък, за да бъде максимално полезна на своите членове. Видеопосланията, за това как работните групи начертаха бъдещето на мрежата можете да видите тук.

 

Творческата работа, представена в групите, за развитието на Програмата и Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ беше в съзвучие и с обратната връзка от попълнената от училищата в мрежата анкета. Според нея средната оценка, която училищата дават на участието си в Мрежата е 5,44, а това, което ги привлича най-силно в програмата е Възможност нашият глас да бъде чут и нашите предложения да стигнат МОН и други институции, и да повлияят на образователните политики, (49,3 %), Възможността да си част от една голяма мрежа, в която намираш съпричастност, подкрепа и обмяна на опит и идеи на училища със сходни проблеми (47,3%), Получаване на  информация за актуални нормативни промени в сферата на образованието (43,2) и Подкрепата за образователните медиатори (39,7%).

 

И ако първият ден на срещата беше обърнат навътре, към развитието на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование и Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“, вторият ден беше насочен към обсъждане на наболели проблеми и въпроси, свързани с актуалните политически развития в образованието, визията на новото ръководство на МОН за приобщаващото образование, образователната десегрегация, образователната интеграция, националните програми и бъдещето на образователните медиатори. В откровен разговор тези теми бяха дискутирани с д.и.н. Янка Такева, Наталия Михалевска, началник на кабинета на проф. Цоков, Дима Коцева и Камен Йорданов (Дирекция Финанси), Владимир Станчев и Иван Иванов (Дирекция Управление и изпълнение на проекти), Лало Каменов (ЦОИДУЕМ). Повече за тази част от срещата, можете да видите тук.

Успех за всеки ученик ще има, щом има още двама трима …

 

Вижте още:

Заедно за успеха на всеки ученик: национална среща събра директори, учители, ученици, университетски преподаватели, представители на МОН и социалните партньори

 


Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ обхваща над 295 училища от цялата страна и през последните десет години развива училищата, участващи в нея, като ги подпомага за превенция на отпадането от училище, разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии) и завършващи средно образование, неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Мрежата се превърна в един от най-активните участници в процеса на повишаване на качеството на образование и постигането на пълен обхват както в основното, така и в средното образование.

Срещата се реализира с подкрепата на

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.