Заедно за успеха на всеки ученик: национална среща събра директори, учители, ученици, университетски преподаватели, представители на МОН и социалните партньори

В продължение на три дни, от 10 до 12 юли 2023, комплекс Боровец се превърна в сцена на множество паралелни събития, организирани от Център Амалипе и обединени от общата идея, че всеки ученик може да успее, тогава, когато намери подкрепяща среда, когато намери някой, който да го вдъхнови, когато види себе си в учебния процес. За да се случи това, е необходимо да се обединят усилията на директори, учители, ученици, университетски преподаватели, както и институции и социални партньори, в лицето на МОН, синдикатите и професионалните работодателски организации.

Целта на срещата бе да споделим както успехите, така и предизвикателствата и заедно да търсим решения, да погледнем назад към това, през което Мрежата е минала, това, което е постигнала, но и напред, с визия за това как трябва да се развива, за да посреща новите предизвикателства. Повече за срещата можетет да прочетете тук

Вторият ден беше насочен към обсъждане на наболели проблеми и въпроси, свързани с актуалните политически развития в образованието, визията на новото ръководство на МОН за приобщаващото образование, образователната десегрегация, образователната интеграция, националните програми и бъдещето на образователните медиатори. В откровен разговор тези теми бяха дискутирани с д.и.н. Янка Такева, Наталия Михалевска, началник на кабинета на проф. Цоков, Дима Коцева и Камен Йорданов (Дирекция Финанси), Владимир Станчев и Иван Иванов (Дирекция Управление и изпълнение на проекти), Лало Каменов (ЦОИДУЕМ). Повече за тази част от срещата, за актуалното в политиките на МОН по отношение на интеркултурното образование и развитието на средното образование, можете да видите тук.

  • Единадесета национална конференция на тема „Учениците – лидери: превръщат идеите в действия”. В периода 11-12 юли в к.к. Боровец  Център „ Амалипе“ организира и проведе XI Национална педагогическа конференция под мотото „ Ученици лидери – превръщат идеите в действия“, която даде възможност да бъдат популяризирани успешни приложно – практически модели на ученическо самоуправление. Официални гости на събитието бяха Наталия Михайлевска – Началник на политическия кабинет на Министъра на образованието, д.ик.н. Янка Такева – Председател на Синдиката на българските учители и Росица Иванова – Началник РУО – София област.

Форумът се проведе в три тематични направления: „Интеркултурността в образователната система на Р България“, „Активни политики за детско и младежко участие. Активни форми за овластяване“ и  „Добри практики за ученически и младежки активности: инициативи, кампании, обучения“. Модератори бяха образователните експерти Йонка Данова и Силвия Станчева. Повече за форума, презентациите и докладите, можете да намерите тук.

Кой по-добре от самите ученици-лидери можеше да разкаже и представи как идеите им се превръщат в реалност, а усилията им в успехи? Затова и тази година поканихме няколко активни младежки групи да участват наравно с възрастните професионалисти в Конференцията и да представят дейностите си през изминалата учебна година. Как младите хора достигат до решения и се организират? Как работи ученическото самоуправление, в какви дейности се включват учениците и как е стимулирано младежкото участие – разбрахме това през погледа на активни ученици, част от ученическите парламенти, както и младежи, част от гражданските групи по проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, финансиран от Посолството на САЩ в България. 

Учебната година приключи, но не и обученията за учителите!

От 10 до 11 юли се реализира обучение на педагогически специалисти от училищата, включени в проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01“Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Обучението е част от дейност 3. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти, директори и образователни медиатори от училища за работа в мултикултурна образователна среда, които не завършват с присъждане на квалификационни кредити.

Проведеното обучение цели да подготви учители-наставници/ментори, които ще преминат цикъл от тематични модули за обучители, като се приложи комплексната подкрепа за провеждане на вътрешно-училищната квалификация и други обучения.

На 11 и 12 юли 2023 г., паралелно с годишната конференция по интеркултурно образование на директорите на училища и детски градини, включени в мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“, се проведе първа по рода си работна среща между университетски преподаватели по дисциплини, свързани с интеркултурното образование. Преподавателите взеха участие в обща среща за откриване на конференцията и изслушаха пленарните доклади на проф. дфн Пламен Макариев и доц. дпн Йосиф Нунев, а също и в заключителната ѝ част, на която представиха своите решения. През останалото време те работиха самостоятелно.

По време на работната среща университетските преподаватели подложиха на дебат следните теми:

  • Защо ни е толкова необходимо изучаването на дисциплини, свързани с интеркултурното образование (ИКО) в университетите?
  • Идентифициране на обективни и субективни пречки в преподаването на дисциплини, свързани с интеркултурното образование (ИКО) и др.