Работна среща между университетски преподаватели на дисциплини в областта на интеркултурното образование

На 11 и 12 юли 2023 г., паралелно с годишната конференция по интеркултурно образование на директорите на училища и детски градини, включени в мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“, се проведе първа по рода си работна среща между университетски преподаватели по дисциплини, свързани с интеркултурното образование. Преподавателите взеха участие в обща среща за откриване на конференцията и изслушаха пленарните доклади на проф. дфн Пламен Макариев и доц. дпн Йосиф Нунев, а също и в заключителната ѝ част, на която представиха своите решения. През останалото време те работиха самостоятелно.

По време на работната среща университетските преподаватели подложиха на дебат следните теми:

 • Защо ни е толкова необходимо изучаването на дисциплини, свързани с интеркултурното образование (ИКО) в университетите?
 • Идентифициране на обективни и субективни пречки в преподаването на дисциплини, свързани с интеркултурното образование (ИКО), между които най-важните са:

– наличието на неравнопоставеност с университетската дисциплина „Приобщаващо образование“ (ПО), която е задължителна, а ИКО е избираема и често се игнорира от студентите;

– сериозни затруднения на преподавателите, поради липса на централизирана и специализирана подготовка за успешно преподаване на дисциплини в областта на ИКО, т.е. кой и как да обучава в тази връзка преподавателите, които подготвят бъдещите учители и др.;

 • Споделени бяха данни от отделни емпирични изследвания с педагогически специалисти в системата на средното образование, които показват трайно непознаване на приликите и разликите между ИКО и ПО в огромната им част – повече от 80% от педагогическите специалисти слагат равенство между тях или твърдят, че ИКО се съдържа в ПО.
 • Изразени бяха опасения от участниците, че в системата на средното образование тече постепенен, но траен процес на обезличаване на ИКО и изместването му от дневния ред на образователната система чрез фаворизиране на ПО. Като примери за това бяха посочени следните твърдения:
 • нормативно ПО е в отделна наредба, а ИКО е събрано заедно в една наредба със здравното, екологичното и гражданското образование (липсва нормативна равнопоставеност между отделните образователни политики);
 • в структурата на МОН е създадена дирекция „ПО“, а в областта на ИКО дори липсва разпознаваем експерт;
 • традиционният конкурс на МОН със СБУ за добри практики в областта на образователната интеграция от миналата година е с ново заглавие, в което вместо „образователна интеграция“ фигурира „приобщаване на деца и ученици от уязвими групи“, т. е. изместен е фокусът на събитието;
 • беше закрит Консултативният съвет по образованието на деца и ученици от етническите малцинства към министъра на образованието и науката, който пряко следеше изпълнението на тази образователна политика и два пъти в годината се събираше, за да отчита дейността си, пряко ръководена от ресорния зам.-министър;

На базата на поставените проблеми и проведените дебати около търсенето на перспективи за тях, участниците в работната среща се обединиха около следните решения:

 • Съгласие за формиране на мрежа за взаимна помощ между университетските преподаватели в областта на ИКО и Център „Амалипе“ като организация, работеща на терен с една от най-големите мрежи училища, в които се реализират подготвените във висшите учебни заведения кадри.
 • Участниците, университетски преподаватели по ИКО, категорично желаят да бъдат партньор и помощник на МОН в идентифицирането и разрешаването на проблемите с ИКО в системата на средното и висшето образование.
 • Упълномощени бяха двама университетски преподаватели – проф. Макариев и доц. Нунев – да се срещнат  с министъра на образованието и науката и да разговарят с него по следните въпроси:
 • да се търси съгласието на МОН за провеждане и финансиране на национално представително изследване, което да потвърди или да отрече констатираните проблеми с прилагането на ИКО и ПО в системата на средното образование и с обучението на специалисти в системата на висшето образование;
 • под егидата на МОН университетските преподаватели по ИКО и експерти, работещи по темата, да предложат възможности за нормативно равнопоставяне на ИКО и ПО;
 • допълване на Стратегическата рамка на МОН с адекватно съдържание в областта на ИКО;
 • съвместно търсене на възможности за специализирано обучение на университетските преподаватели по ИКО и поддържането на тяхната квалификация.

Срещата постави началото на поредица от дейности, които тепърва ще включват и други експерти и преподаватели, които проявяват интерес към темата.

Срещата се проведе в рамките на годишната конференция по интеркултурно образование на директорите на училища и детски градини, включени в мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“, финансирана от Тръста за социална алтернатива.

Вижте още

Заедно за успеха на всеки ученик: национална среща събра директори, учители, ученици, университетски преподаватели, представители на МОН и социалните партньори