Качен е за обществено обсъждане списък на иновативните училища

МОН предлага 521 училища да бъдат обявени за иновативни. Над 90% от тях имат и сега такъв статус, като продължават иновацията си, а 42 други ще получат сега този статус. Това става ясно, след като министерството публикува за обществено обсъждане списък на иновативните училища за учебната 2024/25 година.
Член 38, ал. 7 от ЗПУО дава възможност да се обявяват за иновативни училищата, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. В съответствие с това, иновативните училища следва да реализират един от четирите иновативни елемента:
–  да разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението,
– организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда,
– използват нови методи на преподаване,
– разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.
Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др. Педагогическите специалисти получават възможности да анализират, експериментират и популяризират иновативните си практики и продукти.
Училищата, които кандидатстват за статус на иновативни, подават своята кандидатура до 31 януари. През настоящата година това направиха 167 училища. От тях това бяха: начални – 11; основни – 65; обединени – 6; средни – 50; профилирани гимназии – 11; професионални гимназии – 24. По териториално разпределение те са от 27 области, 84 общини и 99 населени места. По вид на финансиране са: държавни – 15; общински – 144; частни – 8.
По видове иновации продължава тенденцията от предходните години, а именно:
– нови методи на преподаване – 135;
– въвеждане на иновативни елементи в организацията и/или съдържание на обучението –134;
– нов или усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда – 78;
– разработено по нов начин учебно съдържание, учебни планове и учебни програми – 65.
В сравнение с предходната година, 69 училища са отпаднали от Списъка – тъй като тяхната иновация вече е изтекла и не са успели да я подновят.
Предложеният проект на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2024/2025 година включва 521 училища от 28 области, от 132 общини, от 183 населени места в Република България. От тях:
  • 42 училища, които не са били иновативни за учебната 2023/2024 година, са подали до 31.01. 2024 г. нов проект за иновация и са одобрени.
  • 479 училища с продължаваща иновация, която не е приключила или с приключваща иновация 2023/2024 учебна година, но одобрени с нова такава.
Списъкът на иновативните училища е публикуван за обществено обсъждане до 1 юли. Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: i.slavova@mon.bg

 

Списъкът на иновативните училища за учебната 2024/25 вижте тук

 

Вижте още:

Одобреният списък на иновативните училища за учебната 2023/2024 година