Интернет свързаност и подходящи устройства за ОЕСР

Все повече паралелки и дори цели училища преминават на обучение от разстояние в електронна среда. През следващите седмици техният брой ще продължи да се увеличава. Това с още по-голяма острота поставя въпроса как ще бъде подсигурено онлайн обучение при учениците без подходящи устройства или без интернет свързаност в домовете. Какви са актуалните развития по този въпрос и какво могат да направят директорите на училища, учителите и родителите?

Училищата се сблъскват с два вида проблеми пред подсигуряването на ОЕСР: липсата на подходящи устройства (таблети, компютри и смартфони) и липсата на интернет свързаност. Тези предизвикателства съществуваха през пролетта, съществуват и понастоящем.

Относно интернет свързаността 

Министерството на образованието предприе стъпки за разрешаването на проблема с интернет свързаността през април и май. Тези стъпки са частични, но могат да бъдат използвани и в настоящия момент.

Най-системното решение е предоставената възможност училищата да извършват разходи за доставка на интернет свързаност по местоживеене на учениците, които по социални причини не разполагат с достъп до интернет. Това ще важи в случаите, когато присъственият учебен процес в училището е временно преустановен по предписание на компетентен орган, поради което обучението на учениците се осъществява от разстояние в електронна среда. Това стана възможно след като Министерският съвет прие допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 2017 г. Училищата ще могат да заплащат тези разходи от направените спестявания във връзка с въвеждането на дистанционно обучение. Мярката се отнася до случаите, в които е въведено Обучение в електронна среда от разстояние.

През пролетта мобилните оператори предоставиха преференциални цени на училищата за заплащането на флашки и предплатен интернет. Много училища се възползваха и подсигуриха свързаност за най-уязвимите деца. МОН и мобилните оператори договориха тези преференциални цени за всички случаи на дистанционно обучение, което означава, че те важат и понастоящем.

Относно необходимостта от електронни устройства 

Големият проблем остава липсата на подходящи устройства. По данни на МОН между 35000 и 45000 ученикът не притежава така такива устройства. Проучване на Център Амалипе от месец март посочи, че в 200 училища с концентрация на ученици от уязвими групи над една четвърт от децата не разполагат с устройства. В някои от училищата този процент надхвърля 75, което прави на практика невъзможно осъществяването на онлайн дистанционно обучение.

Още от пролетта много училища, както и Център Амалипе и други неправителствени организации алармираха за необходимостта от създаването на училищен фонд за електронни устройства, които да бъдат предоставени в случай на обучение от разстояние в електронна среда. МОН предприе две стъпки за разрешаването на този проблем като понастоящем е налична първата от тях

  1. На своето заседание от 13-ти октомври Министерският съвет реши да отпусне 14 милиона лева за спешното закупуване на 16000 преносими компютри за нуждите на училищата, учителите и учениците.
  2. Други 80000 устройства ще бъдат предоставени по Европейския инструмент за реакция на кризата Covid 19.

Предоставените от Министерски съвет средства могат да бъдат използвани веднага за закупуването на 16000 устройства. Средствата вече са предоставени на всички училища, като училищата получат средства за различна бройка в зависимост от броя на обучаваните ученици.  Това означава, че училище с 1000 ученици ще получи по 10 пъти повече устройства от училище със 100 ученици – независимо от това доколко децата в двете училища разполагат или не разполагат със собствени устройства, позволяващи ефективно участие в обучение от разстояние в електронна среда.

Заповед на министър Вълчев от 26-ти октомври определя колко средства получава всяко училище за закупуването на какъв брой компютри. Заповедта определя и техническите параметри на закупените преносими компютри. Всяко училище само трябва да организира закупуването като потърси различни доставчици и закупи от тях компютри с посочените характеристики. За съжаление, не е възможно закупуването на устройства с по-ниски параметри, макар че те биха били по-голям брой. Например не е допустимо вместо 3 преносими компютри училището да закупя 20 таблета.

Заповедта оказва също така, че по време на присъствен учебен процес закупените лаптопи ще бъдат използвани в часовете по различни предмети в кабинети и класни стаи. Така ще бъде обновен компютърния фонд на съответното училище. В случаи на неприсъствен учебен процес устройствата трябва да бъдат предоставени на учениците за обезпечаване на обучението в електронна среда. Заповедта дори изисква училищата, в които няма ученици без собствени устройства да подпомогнат други училища с голям брой ученици без устройства. Заповедта на министър Вълчев както и разпределението на компютрите по училища и техническите характеристики вижте тук.

Подобен подход ще бъде използван и при разпределянето на устройствата, получени по програмата React EU. При закупуването на устройства от тази програма е необходимо спазването на още няколко стъпки, което ще забави процеса с няколко месеца. Много е вероятно това да се случи едва към средата или дори края на втория учебен срок. По настояване на Европейската комисия, устройствата ще бъдат закупени чрез централизирана поръчка или поръчки, а не от отделните училища.

Тъй като по програмата са заложени закупуването на 60 хиляди устройства за ученици и 20000 устройства за учители от подобен висок клас, Център Амалипе предложи и възможността освен тях да бъдат закупени таблети на значително по-ниска стойност. Те ще бъдат предоставени на училищата с идентифицирана липса на подходящи устройства за онлайн обучение, като училищата ще могат да ги предоставят временно на учениците. МОН прие това предложение и се очаква към устройствата по React.eu да бъдат закупени и таблети.

Посочените  две важни доставки на компютърни устройства имат шанса да разрешат един от важните проблеми, с които се сблъска прилагането на дистанционно обучение през втория срок на изминалата учебна година, а именно – липсата на компютърни устройства при част от учениците. Закупените устройства ще бъдат използвани не само за разрешаването на този проблем, но и за обновяване на компютрите в училищата, тъй като много от тях са вече морално остарели и се нуждаят от бърза подмяна.

Освен тях училищата с деца без подходящи устройства могат да използват следните възможности:

I.Да закупят таблети или други устройства със средствата за материали,  които получават за извънкласните дейности по проект Образование за утрешния ден. Това е напълно допустим разход, което става очевидно и от съобщение, качено на платформата по проекта:

“При създалата се извънредна ситуация и предприетите мерки за дистанционно обучение е оправдано и допустимо част от разходите, предвидени за Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“, да бъдат закупувани техника и устройства (таблети, лаптопи, компютри, принтери,дейта карти, Mi-Fi устройства и др.), които да са под праговете на същественост за дълготрайни активи съгласно счетоводната политика на училищата, но при спазването стриктно на националното и европейското законодателство. В тази връзка всяко училище трябва да съхранява цялата документация по проекта, включително всички разходооправдателни документи, доказващи тяхното изплащане. За извършените разходи следва да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Документацията при закупуване на устройства и интернет пакети, която следва да бъде налична в училището, е следната:

  1. Заявки за закупуване на устройства или интернет пакети, подписани от ръководителите на съответните клубове и директора на училището;
  2. Договор за доставка с приложена оферта (ако е приложимо) или доклад с предложение за извършване на конкретния разход;
  3. Първичен разходооправдателен документ (фактура);
  4. Платежно нареждане, заверено от банката/банково извлечение или фискален бон/вносна бележка или разходен касов ордер, доказващи плащането;
  5. Приемателно-предавателни протоколи.

Моля да имате предвид, че към настоящия момент в училищата в страната се изпълняват дистанционно дейности по интереси по два системни проекта с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката – BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ (дейност 6) и BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ (дейност 5). Във тази връзка следва да се избягва двойното финансиране и да не се допуска дублиране на разходите за устройства/интернет пакети предоставени на учениците/учителите.”

II.Да потърсят дарители,  които да им предоставят необходимите устройства. Някои училища, като това в село Караджово, вече успешно го направиха.  Информация вижте тук.

III. През април Център Амалипе, заедно с нашите партньори от фондация “Заедно в час” стартирахме кампания “Стара техника за ново начало”,  която набира скорост. Чрез нея вече набрахме и разпределихме 800 устройства,  с които подкрепихме 76 училища. Очакваме да подкрепим поне още толкова. Вижте тук повече за кампанията.

Вие също можете да се включите и подкрепите кампанията тук

Снимка: pixabay.com