Изкуството като средство да откриеш себе си и своето място в света

Галя ПетковаБорянка Борисова, ОУ „Христо Ботев”, с. Златия, общ. Вълчедръм, обл. Монтана

ОУ „Христо Ботев”, с. Златия, общ. Вълчедръм, област Монтана, участва в Програмата „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище”, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България”.

През учебната 2012/2013г. това се реализира чрез СИП „Фолклор на етносите” в І-ІІІ кл. и VІІ-VІІІ кл.

Как направихме избора на програма, методи и средства?

Преди да направим избора на програма и методи, направихме анализ на целевата група, за да „уловим” спецификата, интереса, уменията и желанията на децата, както и причината, поради която те са склонни да не посещават училище.

Причините са различни, но като водещи откроихме следните: семейната и културната среда, в която децата живеят, не разпознава образованието като ценност и приоритет за личностно развитие и житейски постижения, тази причина е съпътствана от икономически фактори и социална изолация или занемареност, липса на стимул за личностно развитие и постижения.

Характерно за децата, с които работим, е, че за тях учебната дейност е свързана със изисквания и задължителност, строго спазване на правила и норми, което ги отблъсква от учебния процес. Затова, за да ги привлечем и задържим в училище, заложихме включване на дейности в училищния живот, в които децата да се забавляват (танцуват, пеят, играят, рисуват), да проявят силните си страни, възможностите и талантите си и да постигат успехи. От една страна, тези дейности са присъщи на етноса им, а от друга – характерно за детето е неговото въображение и желание за изява, затова избрахме изкуството като начин да направим деня на децата в училище забавен и желан.

И така в ОУ „Христо Ботев”, с. Златия, общ. Вълчедръм, област Монтана, избрахме чрез изкуството да създадем интерес на децата към живота, които се случва в училище и по този начин да работим по превенция на отпадането на ромски деца от училище.

Избрахме формата на концертната изява поради няколко причини. В района, в който се намира селото, културните събития, които се организират в общността, са епизодични. Затова концерт, в които децата са актьори, танцьори, певци, се превръща в събитие на общността, събитие, за което се говори. От една страна, тези концерти имат социализираща роля (и за децата, и за родителите), а от друга – помагат на децата да формират положителна самооценка. Изявявайки се на сцена, децата показват придобитите знания и умения, получават похвалата и одобрението на публиката, чувстват се значими, преживяват успех, възприемат себе си като част от събитие, което те сътворяват с помощта на своите учители.

А когато преживее успех, детето е склонно да повтаря действията и дейностите, довели до успеха. И тъй като това са дейности, извършващи се в училище, то е мотивирано да посещава училище.

Затова в учебната програма по СИП „Фолклор на етносите” заложихме отбелязване на различни празници от националния и годишен календар, като поехме пред себе си ангажимента честването на празниците да се провежда на сцена, под формата на концерт.

С казаното до тук мотивирахме избора си на форма, чрез която да създадем интерес на децата към училищния живот и желание да участват в него. Начините, чрез които постигаме резултати са интерактивни методи, театрални пиеси, приложно изкуство, танц и песен.

Защо избрахме интерактивния метод, интерактивните игри?

Методическите принципи на интерактивните игри (групово динамичния тренинг) са съобразени с постиженията на съвременната социална психология и групова психотерапия. Основното предварително допускане е, че малката социална група (в случая децата от класа, с който се провежда СИП “Ромски фолклор”) може с успех да служи като активна корективно-формираща среда, в която се експериментира с нови форми на поведение. Чрез интерактивните игри се изпробват нови поведенчески образци, преиграват се конфликтни ситуации и се търсят алтернативни решения.

Интерактивните и ролеви игри дават възможност за опознаване на себе си и другите, чрез тях се повишава компетентността на вербалната и невербалната комуникация и вграждането в обществения живот. Целта е да се създадат и развият умения за разбиране на собствения свят, света на другия, за да се постигне толерантност и ефективност в общуването. Така се подобрява социалната компетентност, тъй като участниците в интерактивните игри /децата/ разкриват и осъзнават причините за междуличностните конфликти и смущенията в общуването. Постепенно се овладяват принципите на партньорство, сътрудничество и съревнователна активност. Чрез интерактивните игри работим и за създаване и развиване на ефективни социални умения, необходими на децата да се впишат в обществото като стойностни личности.

Защо избрахме театралните пиеси?

Колкото и тривиално да звучи, изкуството обогатява вътрешния живот на човека, дава му различни ракурси, от които да погледне ежедневните житейски ситуации, дава различни решения на въпросите, които го вълнуват, носи красота, създава нагласа за развиване на емпатия, дава удовлетворение. Изкуството, чрез красивото, което носи в себе си, дава широта на душата, на мисълта, на въображението. Когато рисува, пее, танцува, детето „изважда” от себе си стаени емоции, мисли, чувства, освобождава се и открива себе си, потъва в свят на красота и спокойствие, мечтае, твори. Творейки, детето полита на крилете на въображението си, изразява себе си, преживява успех от сътвореното.

Актьорската игра в театралните пиеси като дейност стои близо до децата, тъй като те обичат да играят, да влизат в роли, да привличат вниманието към себе си и да получават одобрение. Влизайки в различни роли, детето спонтанно поглежда на света, на ситуациите от ежедневното общуване от друг ъгъл, през други очи. Научавайки текста на ролята, детето преживява малък (или голям) личен успех, с който се гордее. В процеса на репетиране на пиесата, детето научава различните стъпки и етапи на „случването”, на „ставането”, на получаването на финалния резултат – така се учи на търпение, постоянство в отработването на детайлите. Изявата на сцена носи други предизвикателства за детето – освобождаване от стеснителността, концентриране, желание да покаже най-доброто от себе си тук и сега, преодоляване на инертността, преодоляване на вътрешните съпротиви. Веднъж получило аплодисментите, то преживява личен успех, удовлетвореност и само се мотивира за по-нататъшна дейност.

Защо избрахме приложното изкуство?

Рисуването, моделирането, апликациите дават възможност на децата чрез ръцете си да изразят себе си, да опознават и сътворяват собствения си свят като се забавляват.

В семейна среда детето не винаги може да извършва подобен тип дейност, поради финансовото състояние на домакинството. Това е друг стимул на децата да посещават училище и да участват в занимания, които им доставят удоволствие и ги провокират да търсят и изразяват себе си.

Изработването на картички, сувенири и предмети за украса за различни поводи освен естетическата наслада от изработването дава на детето знания и умения за създаване на празник, празнична атмосфера. Децата заявяват желание за пренасяне на празничната атмосфера вкъщи, а това говори за желание за друг живот, различен от установения.

В часовете за приложна дейност децата изработват част от декора и костюмите за пиесата, която играят, или изработват украса за различни празници и мероприятия. Това носи чувство за удовлетворение, създава нагласа за опазване на декорацията, създава  в тях нагласа и желание за естетическа среда на учене и живот.

Защо избрахме песните и танците?

Ромите са емоционални натури, изразяват свободно и бурно емоциите си, носят в себе си безгрижие, волност и свобода. Песните и танците дават възможност за проява на тези техни черти.

Чрез песните и танците показахме на децата богатството и красотата във фолклора на различните етноси, живеещи в България, представите им за живота, за семейството, празниците, обичаите, културните различия, които не разделят, а допълват цветната палитра на живота.

Към песента и танца децата имат позитивна нагласа. Възприемат ги като забавление, за тях това е дейност, която извършват с лекота.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В работата си през изминалата година вплетохме желанието си да открием на децата безкрайните възможности на изкуството. Успешен е животът на човека, който е открил себе си, осъзнал е какво обича да прави, какво извършва с лекота и радост, какво му носи удоволствие. Открие ли това, човек открива себе си, а открие ли себе си, по-лесно намира пътя, професията и осъществяването си, добруването и просперитета си. Нашата (на екипа, работещ по проекта) нагласа към ученето и дейностите в училище е, че то е мястото, в което освен знания и информация, трябва да се предлага на децата възможност за откриване на себе си и определяне на областта на реализация. Когато детето открие ползите за себе си в училище, когато детето свързва училището с приятни дейности, то с желание ще го посещава. През изминалата година ние предложихме на децата изкуството като начин да открият себе си и своето място в света.

ПРОВЕДЕНИ КОНЦЕРТИ:

Ден на толерантността

Фестивал на баницата и хляба

Коледен концерт

Василица

14 февруари – Ден на приятелството и любовта

1 април – “Ден без смях и ден без любов е ден без живот”

24 май – Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014