Истории на успеха: от сегрегация към обучение в етнически смесена среда чрез интеркултурно образование

На 4 и 5 юли 2022 г. в Парк хотел „Москва“, гр. София Център “Амалипе” проведе Национална конференция на тема „Състояние на ромската образователна интеграция: от сегрегация към обучение в етнически смесена среда“. В нея участваха Министърът на образованието акад. Николай Денков, зам. министърът на труда Иван Кръстев, зам. министърът на образованието Мариета Георгиева, ръководителите на УО на ОПРЧР и ОПНОИР, народни представители, представители на Европейската комисия, УНИЦЕФ, неправителствени организации, учители, директори и др.

През периода ноември 2019 г. – октомври 2022 г. Център „Амалипе“ и фондация „Ромски секретариат“ (Испания) реализират проект „Без сегрегация“, подкрепен от Европейската комисия, ГД „Правосъдие“. Асоцииран партньор в България е Министерството на образованието и науката. В рамките на проекта бяха изработени карти на сегрегираните образователни институции във всички административни области. Бяха апробирани и / или систематизирани успешни практики за десегрегация, превенция на вторичната сегрегация и насърчаване на обучението в етнически смесена среда в различни типове училища. Целта на Националната конференция бе да бъдат представени тези успешни практики за десегрегация, както и да бъде проведена политическа дискусия относно необходимите действия за насърчаване на обучението в етнически смесена среда и десегрегацията: препоръки към изпълнителната власт, законодателната власт и местната власт.

 Участие в първия панел на Конференцията взеха Министърът на образованието акад. Николай Денков, народните представители Красимир Вълчев и Деница Сачева, Кристина де Бройн – представител на УНИЦЕФ в България и представител на Посланическата група по ромските въпроси, заместник директора на НСОРБ Теодора Дачева, Христина Петкова от ГД „Образование“ на Европейската комисия, Деян Колев от Център „Амалипе“ и Боян Захариев от Институт „Отворено общество“. Те дискутираха пред близо 150 учители, директори, образователни медиатори и представители на НПО. Какво си казаха и около какво се обединиха участниците? Вижте тук.

Подкрепата на оперативните програми, съфинансирани от Европейския социален фонд за изпълнение на политиките за десегрегация през настоящия и новия програмен период бе дискутирано по време на втория панел на Националната конференция „Състояние на образователната интеграция: от сегрегация в етнически смесена среда“. Участници в панела бяха Йерон Йуте (ГД „Заетост“ на Европейската комисия), Иван Кръстев (заместник министър на труда и социалната политика), Христо Йорданов (представител на УО на ОПНОИР), Деян Колев (представител на ромските НПО в Комитета за наблюдение на ОПНОИР) и Спаска Петрова (представител на ромските НПО в КН на ОПРЧР). Какви са изводите, до които те достигнаха вижте тук.

Следващите панели на конференцията бяха посветени на успешни практики за десегрегация на училищно ниво, представени от директори от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”. Основните направления на представените добри примери бяха: 

  • Педагогически методи и техники за интеркултурно образование и организиране на учебния процес в етнически смесена среда;
  • Превенция на вторичната сегрегация и предизвикателства пред сегрегираните училища – представяне на успешни практики за десегрегация на общинско ниво и на училищно ниво;
  • Разбиваме стереотипи или потвърждаваме хипотези – Участието на ромските родители и на образователните медиатори;
  • Предизвикателства и възможности пред гимназиалното образование: успешни модели за десегрегация;
  • Истории на успеха: въвеждане на интеркултурно образование – примери и необходими промени

Първа Галина Сакарова – директор на Средно училище “Трайко Симеонов” гр. Шумен разказа повече за промените настъпили в училището по време на нейното управление, за работата с родителите и ролята на медиаторите в “(не)възможното стопиране на вторичната сегрегация”. Тя представи множество дейности, чрез които с екипа ѝ са доказали, че не е невъзможно децата да се върнат в училище след Пандемията още по-мотивирани и желаещи да се развиват. Поканен бе и един от образователните медиатори в училището Георги Самиров да разкаже повече за работата си, трудностите и успехите. Вижте презентацията ѝ тук.

Даниела Христова – директор на ОбУ „П.Р.Славейков“ с. Джулюница представи своя доклад “Училище за успех – как да противодействаме на сегрегацията в училище- практически стъпки”. Училището в Джулюница е единственото останало селско в община Лясковец и става средищно през 2009г. Тогава екипа се сблъсква предизвикателството на образователната интеграция на ромските ученици сред българските им връстници от селото, в което до тогава няма ромски жители. Тя разказа, че е било много трудно за учителите, но точно от тях е започнала най-важната промяна и тяхна е била ключовата роля. Чрез кратки и практични стъпки директорът на Обединеното училище представи техния успешен модел на десегрегация. Вижте презентацията ѝ тук.

Изключително интересна бе и презентацията на Димитринка Георгиева, директор на СУ „Любен Каравелов“ гр. Варна. Тя показа в детайли какво е валидиране на знания, какъв е пътят то да се случи и колко голяма е ползата за възрастните по пътя на тяхната реинтеграция. Това е рядко срещана практика и г-жа Георгиева призова повече училища да се възползват от нея, макар и да среща доста трудности, защото предоставя възможност за реална реинтеграция на лица, отпаднали от образователната система, без основно или средно образование или завършили помощни училища; възможност за бързо завръщане и продължаване на образованието; допълнителни средства в бюджета на училището. Вижте презентацията ѝ тук.

Втория ден на Конференцията започна с успешни примери за десегрегация и насърчаване на обучението в етнически смесена среда в средна степен (професионално и профилирано образование). Затова и първият представен доклад бе от директора на Професионална гимназия по химични и хранителни технологии град Пазарджик Тодор Джамбов. Той обърна специално внимание на приобщаващото образование, като презентира множество иновативни дейности, които се реализират в неговото училище с цел деца със СОП или с двигателни проблеми да бъдат приобщени и да се чувстват интегрирани и спокойни в училищната среда. Един от тези методи е изключително интересната сугестопедия, която те използват в специални интегрирани уроци и която той сподели, че е много трудоемка, но си заслужава напълно и учениците са щастливи да участват в тези занимания. Вижте презентацията тук.

Инж. Марияна Великова, директор на ПГСС “Св. Георги Победоносец” гр. Суворово описа предизвикателствата и възможностите пред гимназиалното обучение. Тя представи пътя на промяната на едно професионално училище по селско стопанство и как с много смелост и усилия може да стане изключително атрактивно и то не само за момчетата. Всяка година директорът и екипа, заедно с учениците създават нова немислима преди това иновация като внедрената виртуална реалност (VR) в класната стая; системата за сигнализация на технически неизправности; фотоволтаична пейка за пречистване на въздуха, а съвсем скоро и подвижна мобилна лаборатория. Вижте тук презентацията ѝ.

“Ролята на семейството в учебния процес – начин за задържане на учениците в училище” представи директорът на ПГО “Елисавета Багряна” гр. Бяла Слатина Галина Влахова. Нейният доклад бе фокусиран върху активната работа с родителите и включването им в училищните дейности. Екипът на училището осъществява професионалните практики съвместно с родителите, за да могат те да се чувстват приети. Това от своя страна спомага и процеса на задържането на учениците в училище. Ученици и родители заедно приготвят храна, ремонтират сградата и осъществяват различни празници и събития. Вижте презентацията ѝ тук.

Красимира Благоева, директор на ОУ „Васил Левски“ – с. Караджово ни въведе в пъстрата, позитивна и уютна среда на нейното училище. Тя сподели трудностите, през които преминават с екипа ѝ, множеството успехи и необходимите мерки, за да задържат учениците в училище. Основните акценти, които те са откроили като най-важни са:

  • Осигуряване на позитивна образователна среда, ориентирана към ученика;
  • Координация и взаимодействие със семейство, училище, културни и обществени институции;
  • Съобразяване с индивидуалните интереси и потребности на учениците;
  • Модернизиране формите на работа и подобряване качеството на учебно – възпитателния процес в посока овладяване на българския език;
  • Приобщаване на ромските деца и утвърждаване на етническа толерантност. Вижте презентацията ѝ тук.

Теменужка Христова, директор на ОУ “Антон Страшимиров” с. Бохот ни разказа как с екипа ѝ мотивират децата да учат с интерес и желание в училище и самостоятелно у дома в сегашната реалност. Тя представи техните иновативни поекти. “Learn and Play“ е насочен към разрешаване на общ проблем в образователната система във всички европейски страни – бариерата пред ограмотяването в ранна детска възраст. Липсата на умения за четене при учениците в начален етап е пряко свързана с процента на ранно отпадане от образователната система и ниските образователни резултати на деца, с различен майчин език от официалния в държавата или деца със специални нужди. Онлайн платформата по проекта е разработена на четири езика – български, английски, испански и турски. „Чети и успявай“ е надграждащ проект на „Learn and Play“. Вижте презентацията ѝ тук.

Обединено училище “Христо Ботев” с. Баница бе представено от директора Теменужка Томчовска. Нейният доклад е озаглавен:  “Обединеното училище като възможност за професионална и социална реализация на учениците от малкото населено място”. “Обединеното училище е възможност и за професионална реализация, защото в него се реализира професионално обучението в първи гимназиален етап.  При избора на професия и специалност през последните три учебни години педагогическия екип се ръководи от съчетанието между желанията на учениците, възможностите на материалната база на училището, правоспособен учител по учебни предмети от хранително – вкусовата промишленост и избор на професия от списъка на защитените професии на пазара на труда, подходяща и за  ученици със специални образователни потребности и осигурена стипендия за учебното време на трите учебни години.”, сподели директорът. Вижте презентацията ѝ тук.

Емилия Петрушева, директор на СУ “Христо Смирненски” гр. Гулянци изобрази обстановката в нейната образователна организация. Тя наблегна на подкрепата на РУО, Община и други държавни институции при разрешаването на проблеми, свързани със сегрегацията и обучението в етнически смесена среда. Не бе забравена и ролята на образователния медиатор. През 2021г. за медиатор на годината бе избран именно работещият в училището в Гулянци Николай Огнянов. Вижте презентацията ѝ тук.

“Рома Прайд – начини за популяризиране на ромската култура и ключ към успеха за въвеждане на интеркултурното образование” бе успешната практика, която представи Нели Найчова, директор на ОУ “Отец Паисий” Борован. Всяка година в първата седмица на октомври се отбелязва Денят на ромската гордост и култура – Рома прайд. Инициативата се осъществява от ръководителя на групата „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ и членовете  на Ученическия парламент. На този урок присъстват и участват ученици, които се приобщават към дейностите на екипа, поддържа се традицията по приемственост от начален към прогимназиален етап. Гости на занятието са родители, учители, образователни медиатори и директорът на училището. През седмицата, посветена на ромската гордост и култура, в училището се провеждат: тематични часове на класа, конкурс за рисунка в начален етап на тема: „Слънцето свети еднакво за всички“, конкурс за съчинение в прогимназиален етап на тема: „Различни, но заедно“ и кулинарна изложба. Повече за практиката на училището вижте тук.

Последният панел от Конференцията бе посветен на успешните примери за ефективна работа с родителите и дейност на образователните медиатори в подкрепа на десегрегацията и обучението в етнически смесена среда. Образователните медиатори от СУ “Св. св. Кирил и Методий”, град Якоруда, Севдие Муса Муса, както и Ирена Михайлова и Стефан Стефанов, образователни медиатори към ЦМЕДТ „Амалипепредставиха в детайли своята работа и изключително важната роля на медиаторите, особено във времето на Пандемия. Вижте техните презентации тук и тук.

Вижте още:

Информационен бюлетин “Без сегрегация”

Информационна брошура “Сегрегацията в българските училища”

Бъдещето на политиките за десегрегация и на образователните политики

Подкрепата на Европейските фондове за политиките за десегрегация