Националните програми за образованието 2023 са качени за обществено обсъждане

НП „Подкрепа за образователните медиатори“, НП „Бизнесът преподава“ и НП „Отново заедно“ няма да бъдат продължени през настоящата година. За сметка на това в училище се връща високопатриотичната програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“, както и две нови национални програми – „Неразказаните истории на българите“ и „България – образователни маршрути“. Това става ясно от качените за обществена консултация проекти на Национални програми в образованието 2023. По тях могат да бъдат правени коментари и предложения до 22.05.2023 г.

Както информирахме на сайта на Център „Амалипе“, МОН не възнамерява да продължи НП „Подкрепа за образователните медиатори“ след 01.07.2023 г. Това вероятно ще остави без заетост поне половината от назначените по нея медиатори и социални работници. В момента хиляди граждани се присъединяват онлайн петиция и към подписка за запазване на програмата. Вижте на https://amalipe.bg/peticia-mediatori/

НП „Отново заедно“, по която десетки хиляди ученици участваха в екскурзии и летни лагери, няма да бъде обявена с аргумента, че ефектът от Ковид пандемията вече е преминал. На нейно място е обявена нова програма „България – образователни маршрути“. Няма да бъде обявена и НП „Бизнесът преподава“, за което няма изложени аргументи.

В НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ се включва нова дейност – Обучение на ученици за безопасно използване на интернет, а в НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ се включва нова тема за продължаваща квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти: Киберсигурност и безопасен интернет.

В НП „Заедно за всяко дете“ е предложен нов модул „Партньорски модел за включване в образователната система на деца и ученици в риск от отпадане“. Той цели организиране на дейности с ученици в риск, съвместно с техните родители (настойници) в подкрепата на езиковото развитие и по теми, свързани с гражданското, здравното и екологичното образование. Допустими бенефициенти по програмата ще бъдат общините.

В НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ е включен нов модул „Училище без агресия за сигурна училищна среда“. Целта е да бъде създадена сигурна среда и превенция на насилието чрез подкрепа и утвърждаване на училищна култура, основана на взаимно уважение, равно достойнство, справедливост, и насърчаване на информирано и компетентно участие на всички членове на общността. Бенефициенти са държавни, общински и частни училища на територията на Република България от I до XII клас.

Проектите на Национални програми са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на образованието и науката на https://web.mon.bg/bg/100164

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: n.nencheva@mon.bg до 22.05.2023 включително.

Училищата, детските градини, учителите, медиаторите и всички други , които са заинтересовани от продължаването на НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“, могат да изразят това чрез становище на посочения имейл: n.nencheva@mon.bg Получаването на множество становища в тази насока ще покаже още веднъж подкрепата за тази национална програма и вероятно ще доведе до връщането й в списъка на Националните програми, които ще бъдат финансирани от държавния бюджет. Нека изразим своята солидарност към образователните медиатори!

 

Вижте още:

Как могат да останат образователните медиатори на работа – основни твърдения

Център Амалипе започва събиране на подписи в Петиция за запазване на образователните медиатори!