Млади кулинари демонстрират умения от обреди на различни етноси

Професионална гимназия „Алеко Константинов“ в гр. Мездра е част от училищната мрежа на „Амалипе“ от миналата учебна година, но има сериозни традиции в реализирането на дейности по проекти за работа в мултикултурна среда на ученици, родители и учители. Такъв е и „Мултикултурното училище на 21 век“ по програма „Еразъм+“ на ЕС чрез който се повишава информираността за преодоляване на предизвикателствата в училищната среда, постига се по – висока успеваемост на учениците, прилагат се нови методи за толерантно обучение.

За успешно реализиране на планираните дейности по изграждане на мултикултурна общност в образователна институция се разчита и на възстановка на обреди, представяне на празници, събиране на предмети от бита на различните етнически групи. В дейностите активно участие взимат момичетата и момчета от специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“.

 

 

Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” включва 287 образователни институции от цялата страна, които са се обединили в постигането на целите на програмата на Център “Амалипе” и подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Целите включват: превенция на отпадането и задържане на всички ученици в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии, активно участие на родителите в училищния живот.