Наръчник на учителя по „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор” в часовете за СИП

Румяна Стефанова, ОУ „Ц. Церковски”, с. Средище

В Граждански договор с № ABF10 – 82 от 16.10.2012 г. между мен като изпълнител и ЦМЕДТ “Амалипе” – гр. Велико Търново като възложител е фиксиран предметът на същия: чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: Базов учител в рамките на програма „Превенция на отпадането на ромските деца от училище”, финансиран от фондация „Америка за България” с техническо задание „Организиране обучения за учители от пилотните училища, за да се подобри ефективността на работата им с ромската общност”. Обученията са шестмодулни, като вторият от тях е СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор”.

Съобразявайки се с горепосоченото и с факта, че преподавам по този предмет от 2004/2005 г., реших, че ще бъда максимално полезна за колегите, които ще обучавам, като им предложа моето учителско портфолио по предмета.

То съдържа:

  1. Есе „Три неща, без които не мога в професията” – децата, които обучавам, моите колеги и книгите;
  2. Описание на упражнението „Ориент експрес” = „По релсите на разнообразието”, поместено в учебното помагало на ДРЗ „Отвъд различието” с подзаглавие „Към толерантност и диалог между християнство и ислям в България”
  3. Научни публикации, разработки на уроци:

Списание „Български език и литература”, бр. 6, 2003г. – „Усъвършенстване на устната и писмената култура на учениците билингви чрез практическа работа в кръжок „Фолклор”. Посочвам продуктивни дейности за работа над слухово-произносителните умения и речниковия запас на учениците, извършващи събирателска работа над народни умотворения. С броилките специално внимание обръщам на фонемите Х, Ц, Ъ, затрудняващи децата роми от турскоговорящата общност „миллет”.

Списание „Български език и литература”, бр. 5, 2007г. – „Коригиране на устната и писмената реч”. В изложението споделям как чрез интерпретацията на текстовете от учебното помагало за V – VІІІ клас „Разказани пътища”, с автори Деян Колев, Антония Кръстева и Теодора Крумова, излязло от печат през 2003г. на издателство „Астарта” – В. Търново и дописване на задачите към тях допълвам учебно-възпитателния процес по български език и литература за корекция на ученическите грешки (фонетични, морфологични, синтактични, пунктуационни, лексикални), регистрирани при диагностиката на знанията и уменията по български език и литература – входно ниво. /Учениците са от четири етноса – българи, турци, татари и роми/.

В научните трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев” том 48 от 2009 г. е публикувана методичната ми разработка на открито занятие по „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор” – СИП на тема: Гергьовден в Средище. Обреди и ритуали, свързани с гадаене за здраве и любов у българите и ромите. Проучване и пресъздаване на обичаите в празнично занятие на „отворени врати”. Чрез описаното занятие демонстрирам опита си за приспособяване на преподаването с нуждите и способностите на моите ученици, за които официалният български език е цел на овладяване.

На педагозите от пилотните по проекта на ЦМЕДТ „Амалипе” – В. Търново, подкрепян от фондация „Америка за България”, училища предложих и методическа разработка на преподавания от мен в СИП разказ „Скорецът” от Елин Пелин. Темата на урока е „Добродетелите на ромите в разказа „Скорецът” от Елин Пелин”. Урокът е поместен в сборника по проект на РИО – Силистра „Активно учене в мултикултурна класна стая”. Тематичната единица е разработена по учебните стратегии на програмата „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”.

В рамките на общинската конференция „Училището – желана територия на ученика” – 30.03.2007 г, в община Кайнарджа, изнесох открит урок в СИП на тема: „Устойчиви лечебни практики от народната медицина в Средище и околните села”. Представен бе краен продукт – теренната работа на учениците. Те демонстрираха лечебните практики: „леене на куршум”, „баене против уроки”, „пукане на сливици”, „баене на брадавици” и др.

През настоящата учебна година обогатих портфолиото с разработката на доклад „Обучението по „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор” в СИП – панацея не, а средство за покриване на ДОИ по Гражданско образование и реализиране целите на училищната учебна програма по Гражданско образование”. Докладът представих на Втория национален форум по Гражданско образование в Силистра, април 2013 г. – „Гражданското образование – мисията е възможна”. В изложението правя преглед на развитието на идеята за Гражданското образование в България и посочвам учебните предмети, в които се изучават теми от тази област. Спирам се и на „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор” – СИП и на глобалните теми в Учебната програма по предмета в V – VІІІ клас. Посочвам ядрата от ДОИ за учебно съдържание по Гражданско образование и стандартите по теми. Така допълвам Учебната програма по предмета, например: темата „Семейни и календарни празници на ромите в България” – Ядро 2: „Многообразие и идентичност на личността”, стандарти 1 и 2: „Различава етническа и религиозна принадлежност”, „Привежда примери за приноса на България в европейското и световното културно наследство”.

Подтиквана от желанието да изучавам отколешното време и по-специално семейните и календарни празници на жителите на моето село Средище, направих етнографско проучване на тема „Ромска сватба в с. Средище”. Издирих снимки. Описанието бе поместено в книгата „Семейник или колелото на живота” на етнографа от Силистра Донка Съботинова.

За учителите по биология и здравно образование в помощ може да бъде етнографското изследване „Сексуалната култура в средата на миналия век и днес в селата Средище и Сребърна”. Един от изводите е: В качеството си на учители трябва да подтикваме родителите да разговарят с децата си, да водят с тях диалог /така, както ние разговаряме в училище с тях в часовете по биология и здравно образование, в часовете на класния ръководител и в извънкласните форми/ за секса, за да могат те, децата, да приемат естествено своето тяло и промените, които настъпват в него, да осъзнаят какво е да си мъж и какво е да си жена, какво ни сближава, какво определя нашето поведение, да знаят, че трябва да бъдем толерантни към другия пол, за да имаме добра връзка. Човечеството, то се движи, чрез раждане на нов живот.

4. Сценарии: Този раздел на портфолиото съдържа „Сценарий за пресъздаване на обичаите, свързани с Рамазан байрам”. Към него са прикрепени „Анкетна карта за проучване на празника Рамазан байрам” и „Отговори от анкетата”. Включени са „Сценарий за откриване на музей „Ние винаги сме заедно” и за „Седянка в село Средище”. Горепосочените са съставени и реализирани по проект на училището „С фолклора в сърцето към Европа”, финансиран от ЦОИДУЕМ, Договор № 33.3 – 184/15.10.2008 г. Разделът финализира със сценарий за литературно-музикална композиция „Ние винаги сме заедно”.

5. „Именикът” тълкува значението на собствени имена и произхода им, например: Айнур – с турско-арабски корен и означава „лунна светлина”. Съответства на българското име Светлина.

6. Джобът „Ученически текстове. Ученически книжки” съдържа стихотворения на ученици, посещавали занятията в СИП – „Байрам”, „Палавници”, „Другари”, както и есета – „Вече моите права”, „Не ще ме принудят”. Идеята за писане и оформяне на детски книжки се роди по време на занятие в СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор” при изучаване „Предание за Шибил”, поместено в учебното помагало „Разказани пътища” и коментар на Йовковия разказ „Шибил”. Учениците предложиха след обсъждане име на инициативата „Лалето чете”. Училищното издателство „Дъга” дари през годините на училищната библиотека книжните тела: „Сватбата на кака”, „Вицария Хахо – хихи”, „Нова година и Рождество в Русия”, „Арденьон”, „Речник на покъщнината”, „Калайджиите през моя поглед” и др.

Част от текстовете на учениците от СИП се публикуват в местния печат, както и в национални издания: сп. „О, рома”, бр. 5, 2005 г., стр. 34 – „Какво е миллет?” с автор Елена Еленова и „Едерлез” от Семра Нейчева; в. „Азбуки”, бр. 14, 2006 г., стр. 9 – „Времето” и „За старите и младите” – есета от Мехмед Тунджар.

7. Разделът „Учебни програми за образователен семинар с родители на ученици от VІІ и VІІІ клас”. Обучението е с хорариум 12 часа и включва 6 теми. Посочвам само една: „Среща на родителите с успешно реализирали се роми от селото (учители – Гюнайдън Реджеб, Шенер Али, Неждет Расим – помощник-учител; търговци – Виолета Каракашева, Айше Ахмедова, общински съветници – Ерджан Рифат, Бейзат Исмаил).

8. В „Пресата за ромите” предлагам интересни, издирени от мен статии от медиите, които показват добродетелите на ромите. Изрезките от вестници поставям на табло в класната стая и в часовете дискутираме: „Може да е българка, туркиня или циганка – стига да е човек” (в. „Лична драма”), „Във влака” – в. „Втора младост”, 12.12.2012г., „Тъжната коледна приказка на едно циганско момче”. Целта е формиране на толерантност към Другия, промяна на негативното обществено мнение за етноса.

9. „Проектът „Намаляване отпадането на ромските ученици от училище” в медиите. Съдържанието е: „Основното училище в Средище със статут на базово” – в. „Извор”, бр.1/55 (2011 г.), стр.4; в. „Форум”, 12 – 18.04.2012 г. – „В Средище ромите пяха и танцуваха на събора”; 18.01.2011 г. – интервю с мен по радио Шумен за дейностите по проекта; 05.01.2012 г. – интервю по радио „Фокус”; в. „Форум” – 03-10.05.2013 г. – „В с. Средище на Гергьовден ромите гадаят за бъдещето с коприва”

Ежеседмични са извънкласните дейности по предмета и изявите на участниците в СИП. Маркирам няколко за настоящата учебна година – участие в ученическия литературен конкурс „Духът на българина” на РИО-Силистра, посветен на Деня на будителите – 1 ноември – Юсеин Асиев с есето „Ръце с дъх на хляб” и Марияна Бориславова – „Най-добрият човек от нашето село”. Представяне на ученически мултимедийни продукти и рисунки в конкурса „Дъга на толерантността” и завоюване на поощрителна награда. Изложение на ромски ястия в „Празник на гърнетата” – с. Сребърна, 01.12.2012 г., и завоювана І награда от Бирсевен Емилова – VІІІ клас за вкусна ромска баклава. Демонстрация на обичая „Къна геджеси” (момина вечер) на Областния конкурс „Букет” и завоювана ІІІ награда.

Настоящият наръчник дава идеи за успешна работа в часовете по „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор” – СИП.

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014