Как ще протича новата учебна година

И през новата учебна година отделни паралелки, образователни институции в дадени области и дори в цялата страна ще редуват присъствено и обучение от разстояние в електронна среда. Това става ясно от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, публикувани от МОН. Те идват точно година след публикуването на аналогичен документ, който бе прилаган до сега. Кое е новото и различното в Насоките за новата учебна година? Какво е пропуснато и следва да се уточнява на последващ етап?

Насоките за обучение и действия в училищата започват със задължителни и препоръчителни мерки за намаляване на риска от инфекция, както и с описание какво е необходимо да бъде направено в случай на съмнения от Ковид. В голямата си част те преповтарят добре известните и прилагани от училищата през изминалата учебна година мерки и действия. Стремежът е отново да се следва така нареченият „Модел на балончетата“, при който учениците от една паралелка взаимодействат най- вече със съученици от същата паралелка. При този модел училището създава условия за минимално взаимодействие между отделните паралелки. Отново е препоръчано при възможност:

  • отделните етапи да се обучават на различни етажи;
  • учениците да влизат през различни входове и по различно време;
  • да се премине от кабинетна организация към организация, при която учителите обикалят различни класни стаи…
  • Училищата следва да подсигурят топла вода, дезинфектанти, засилено почистване на класни стаи и ред други неща, които вече са добре познати и прилагани през изтичащата учебна година.

Новост е задължителното изискване за носене на маски в класните стаи от всички ученици, включително от начален етап и дори от 6- годишните деца в детските градини. Последното няма да предпази цялата паралелка от преминаване към ОРЕС в случай на ученик, който е диагностициран с Ковид. Изискването за задължително използване на маски от всички ученици вероятно е по настояване на Министерството на здравеопазването, т.к. в първоначално заявените намерения на МОН се приемаше учениците в началните класове да бъдат освободени след решение на Педагогическия съвет.

Иновативна е частта за сценариите за действия в зависимост от епидемичната обстановка. Насоките предвиждат четири сценария за действие:

  • Зелен ( до 100 заразени на 100 000 за 14- дневен период)
  • Жълт (между 100 и 250 заразени на 100 000 жителя)
  • Червен (между 250 и 500 заразени на 100 000)
  • Тъмно червен ( над 500 заразени на 100 000)

При зелен и жълт сценарий училищата ще се обучават присъствено, при спазване на задължителните действия за дезинфекция и хигиена. В ОРЕС ще преминават учениците от цели паралелки само ако в тях бъде доказан случай на КОВИД. Училищата ще организират обучения от разстояние и за тези ученици, които са били контактни на заразен по време на карантината, без това да води до ОРЕС за цялата паралелка.

Жълтият сценарий предвижда възможност за преминаване към ОРЕС на цели класове и дори училища, в които над 10 % от учениците са със симптоми на Ковид. В такъв случай съответното училище ще преминава на ротационно или на изцяло онлайн обучение. При ротация първо ще излизат в обучение от разстояние класовете с най- голям брой заболели ученици. Ще бъде спазван принципа в ОРЕС да излизат първо гимназиалните класове и след това прогимназиална степен, като Насоките препоръчват учениците в начален етап да преминават към обучение от разстояние само в крайни случаи.

При червен сценарий на развитие на пандемията (към момента все повече области навлизат в червена зона) училищата започват работа по график за преминаване към обучение от разстояние, изработен от МОН. И тук важи описаният по- горе принцип в обучение от разстояние първо да преминат гимназиалните класове и след това прогимназиален етап, като се остави в присъствено обучение начален етап. Новост е предвидената възможност училищата да сформират паралелки, които да продължат присъствено обучение. В тях ще участват ученици, които са застрашени от отпадане или които са деца на работещи на първа линия професионалисти.

При тъмно червен сценарий, тоест ако заболелите в областта за 14- дневен период са повече от 500 на 100 000, училищата ще преминават изцяло към обучение от разстояние в електрона среда. При тъмно червен сценарий дори детските градини следва да бъдат затворени- нещо, което не е предвидено за тях в предходните сценарии.

Документът дава възможност дори при присъствено обучение определени групи ученици да преминават в ОРЕС до 30 дни, ако по медицински причини присъственото обучение застрашава тяхното здраве или здравето на техни роднини. Също така е възможно в ОРЕС до 30 дни да премине и друг ученик при заявено негово желание и желание на родител. В този случай е необходимо и одобрение от началника на РУО.

Документът описва също така каква допълнителна подкрепа трябва да бъде оказвана на учениците в случай на продължително обучение от разстояние, как и какви са задължителните стъпки при обратно връщане към присъствено обучение.

Пропуснато в Насоките

Насоките за обучение и действия в условията на противоепидемични мерки пропускат важни мерки, които доказаха ефективността си през предходната година.

  1. Така например възможността присъствено да се обучават класовете с по една паралелка  дава шанса на селските училища и други училища с малък брой ученици да се обучават присъствено. Опитът от втория срок на изтичащата учебна година показа, че това не застрашава здравето на учениците и не доведе до увеличаване на случаите на Ковид болни. Все пак, става дума за училища с малък брой ученици и големи училищни сгради, при които всички мерки за дезинфекция и хигиена могат да бъдат лесно спазени. Тази възможност не е заложена в Насоките и се очаква евентуално да намери място в заповедите на МОН за преминаване в обучение от разстояние.
  2. Също така не е предвидена възможност, ако в определена община или населено място, случаите на Ковид болни са значително по- малко, отколкото в областта като цяло, училищата там да продължат да се обучават присъствено. Много често малките населени места се оказват като оазиси, в които живеят затворени общностти и болестта по-трудно прониква сред тях. Този проблем съществуваше и през изминалата учебна година, когато много директори на училища в по- малките населени места се оплакваха, че трябва да преминат в ОРЕС без да имат нито един заразен ученик или учител.

Тези две възможности бяха широко дискутирани по време на срещата на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование “Всеки ученик ще бъде отличник” през м. юли. Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” обхваща близо 300 училища от цялата страна, които обучават ученици от уязвими общности в различно съотношение.

Център Амалипе призовава Министерството на образованието да подкрепи тези възможности и да ги включи в последващите заповеди, които ще определят преминаването в ОРЕС. Това ще даде възможност повече ученици да се обучават присъствено и да постигнат значително по- високи образователни резултати! 

Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка може да изтеглите тук.

Снимка: pixabay.com