Новата Програма „Образование“: какви дейности ще финансира в сферата на предучилищното и училищно образование

На 8 август Европейската комисия одобри Програма „Образование“ 2021-2027г. Нейният бюджет е 1 887 219 069 лв. и през новия период тя ще бъде финансирана единствено от Европейския социален фонд плюс. Какви приоритети и какви дейности ще финансира Програмата през следващите години? Как ще могат да участват училищата и детските градини, както и другите институции, ангажирани с образованието?

Програма „Образование“ 2021-2027г. ще продължи Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от изтичащия програмен период. Основната цел на Програмата е да подпомогне процеса на иновативното и интелигентно развитие на България като осигури качествено и приобщаващо образование за всички, насочено проактивно към променящите се тенденции на пазара на труда, с оглед повишаване качеството на уменията и формиране на високо образование, иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и граждани и така да допринасят за личното си благоденствие и развитие на обществото. Една от основните разлики е, че дейностите за създаване на образователна инфраструктура в университетите (като строителство на центрове за върхови постижения и др.) вече са изведени в нова оперативна програма. Така Програма „Образование“ (ПО) ще финансира преди всичко „меки мерки“ (допълнителни обучения, занимания по интереси, квалификация на учителите и т.н.). Тя ще се ръководи от Изпълнителна агенция „Програми за образование“. Приоритетните направления в ПО ще бъдат четири:

  1. Приобщаващо образование и образователна интеграция
  2. Модернизация и качество на образованието“ ще бъде продължен „системният проект
  3. Дейности в подкрепа на обновяване и осигуряване качество на работна сила в образованието чрез утвърждаване на алтернативен достъп до учителска професия и чрез подкрепа за новопостъпващи учители и директори
  4. Техническа помощ (направление, насочено към повишаване на административния капацитет на Изпълнителна агенция „Програми за образование“, както и провеждането на оценки за изпълнението на най-важните части от Програмата.

Новата Програма бе подготвена от работна група, включваща представители на основните дирекции от МОН, синдикатите и работодателските съюзи в образованието, както и пет групи неправителствени организации. Програмата е разписана по начин, който позволява да се видят основните операции, които през следващите години ще бъдат обявени и финансирани от ПО. На практика новата ПО продължава основните „системни проекти“ от настоящата ОПНОИР като „Подкрепа за успех“, „Активно приобщаване в предучилищното образование, „Образование за утрешния ден“, „Подкрепа за дуалното образование“ и др. В същото време са заложени и нови операции. Потърсен е баланс между проектите, които ще изпълнява МОН и тези, по които училища, детски градини, НПО и др. ще могат да кандидатстват директно към управляващия орган, като са включени и възможности за финансиране на проекти чрез т.нар. „териториални подходи“ (изпълнявани от Местните инициативни групи в селските райони и др.). Това означава, че дадено училище или детска градина ще може да участва в изпълнението на новата програма по три различни начина:

  1. Като партньор/изпълнител на МОН по основните „системни проекти“: тази практика съществуваше и през изминаващия програмен период. Тя позволи да бъдат включени почти всички училища и много от детските градини – по проектите „Твоя час“, „Подкрепа за успех“, „Активно приобщаване в предучилищното образование, “Образование за утрешния ден“;
  2. Като партньор на общините или на Местните инициативни групи: и през изминаващия програмен период някои училища бяха партньор на МИГ-ове в селските райони, които кандидатстваха с проекти към ОПНОИР. През новия програмен период този подход (наречен „водено от общностите местно развитие“) ще продължи и освен това ще бъде допълнен с подхода ИТИ – Интегрирани териториални инвестиции. По него общините в дадена област или регион ще изпълняват съвместни проекти за разрешаването на наболели проблеми на местно и регионално ниво. Ще бъде изискване задължителното участие на образователни институции, както и на активни НПО;
  3. Като самостоятелен бенефициент: в новата ПО е предвидено и обявяването на грантови схеми (процедури за конкурентен подбор на проекти). По тях ще могат да кандидатстват училища, детски градини, НПО и др. Ще бъде насърчавано партньорството между различни типове училища (например училища с концентрация на уязвими групи и такива без уязвими групи и т.н.). Тази възможност съществуваше и през изтичащия програмен период, но бе използвана много по-рядко т.к. Управляващият орган обявяваше рядко грантови процедури, а бюрократичните трудности и ред други водеха до участие само на най-големите училища, преди всичко от областните градове. През новия програмен период е дадена заявка за обявяването на повече процедури за конкурентен подбор на проекти и за намаляване на финансовата и бюрократична тежест.

Кои са основните процедури, които се очаква да бъдат обявени по новата ПО?

По Приоритет 1 Приобщаващо образование и образователна интеграция ще бъдат продължени „системните проекти“ „Подкрепа за успех“ и „Активно приобщаване…“. Първият от тях вече бе одобрен като Критерии за избор на Операция „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие…“ още в края на месец юни тази година. Предстои МОН да разпише конкретния проект и амбицията е той да бъде стартиран още в края на 2022г. Проектът ще финансира добре познатите допълнителни обучения за ученици с пропуски в обучението, за подготовка на матурите, занимания по интереси, работа с родители (включително продължаване на наемането на образователни медиатори) и т.н. Повече за одобрените критерии и предстоящия проект вижте тук.

Намеренията на Управляващия орган са в скоро време да бъде стартиран и „системен проект“ в сферата на предучилищното образование, който ще продължи настоящия „Активно приобщаване“.  Той ще финансира подобни дейности като описаните по-горе, но в детските градини и в подготвителните групи на училищата.

По Приоритетна ос 1 ще бъде финансиран и друг проект на МОН, свързан с подкрепа на Екипите за обхват. Той ще включва организирането на информационни кампании сред родителите, както и допълнителни възнаграждения за участващите в Междуинституционалните екипи за обхват на местно ниво.

Нов проект, който ще бъде реализиран чрез процедура за конкурентен подбор ще бъде насочен към предотвратяване на насилието и намаляване на агресията в училищата. По процедурата ще могат да кандидатстват училища, ЦПЛР и НПО, които ще реализират кампании за подобряване на общуването между учениците, предоставяне на психологическа подкрепа, участие на учениците в училищното управление, доброволчески инициативи и други занимания, развиващи граждански и глобални компетентности.

Ще бъде продължен настоящият проект „Нов шанс за успех“, т.е. ограмотяването на възрастни. Предвидено е освен обучителни курсове за придобиване на степен, етап или клас, той да включва и валидизиране на знания и други дейности. През новия програмен период ограмотяването на възрастни ще бъде реализирано чрез проекти по подхода ИТИ, описан по-горе. Т.е. училищата и партниращи НПО ще могат да подават проекти на регионално ниво, отразяващи конкретната специфика.

Три различни процедури са предвидени и са със специфична насоченост към „маргинализирани“ общности като ромите. Първата от тях също ще бъде реализирана чрез регионални проекти по подхода ИТИ – „Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и географски проблеми“. По тази процедура училища, НПО и други ще могат да кандидатстват за допълнителни обучения на деца и ученици за общуване в мултикултурна среда, работа с родителите (включително краткосрочни обучения на родители, повишаване на квалификацията на учителите, осигуряване на учебници, познавателни книжки, пособия и материали и други. Втората процедура „Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация и превенция на вторичната десегрегация“ ще бъде реализирана чрез проекти към Местните инициативни групи. Те ще бъдат насочени към насърчаване на обучението в етнически смесена среда, включително към организирането на съвместни дейности между сегрегирани  и несегрегирани училища, кампании сред родителите и други. Третата процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез наука, култура и спорт“ ще бъде реализирана чрез процедура за конкурентен подбор на проекти. Ще могат да кандидатстват училища, детски градини, НПО и други. Тези проекти ще включват широк спектър от дейности, които са необходими за ефективно осъществяване на интеркултурното образование включително провеждане на учебен процес с участие на ученици от училища с концентрация на уязвими групи и други училища, обменни визити, екскурзии, зелени училища, културно-образователни инициативи и ред други. Специален акцент и по трите процедури ще бъде насърчаването на партньорството и системното взаимодействие между различни типове училища (например обучаващи ромски и неромски ученици, селски и градски училища). Друг акцент ще бъде интензивната работа с родителите.

По Приоритетно направление 2 „Модернизация и качество на образованието“ ще бъде продължен „системният проект“ „Образование за утрешния ден“ чрез Операция „Дигитална трансформация на училищното образование, в това число професионалното образование и обучение“. Новият проект ще включи и част от дейностите по Проект „Равен достъп в условията на кризи“, финансиран през 2021-2022г. Той ще включи не само общообразователните училища, но и професионалните гимназии. Дейностите ще продължат обученията на учители за работа с дигитални технологии, за създаването на дигитални обучителни ресурси. Също така ще бъдат провеждани занимания по интереси с учениците и обучения на родителите. Операцията ще предостави възможност и за закупуването на допълнителни компютърни устройства и т.н.

По това приоритетно направление ще бъдат финансирани и иновативни операции, които ще бъдат реализирани чрез процедури за конкурентен подбор на проекти. Една от тях е „Подкрепа за ученици с таланти“. По нея ще могат да кандидатстват училища, НПО и други с проекти за мотивиране и подготовка на ученици за участие в национални и регионални конкурси, олимпиади и състезания. Ще могат да бъдат финансирани широк спектър от дейности, включително тренировъчни лагери, летни академии, допълнителна подготовка и стипендии. Акцент в проектите ще бъдат тези селски и градски училища, които до този момент не участват активно в подобни състезания и конкурси. Проектите ще подпомогнат мотивирането и подготовката на талантливи деца, които несъмнено се обучават във всички видове училища.

Като грантова процедура с участието на училища и детски градини ще бъде реализирана и Операция „Подкрепа за създаване и прилагане на култура за иновации, иновативни детски градини и училища“. Одобрените проекти ще имат за цел да създадат мрежи за споделяне на опит и ресурси между детски градини и училища, които реално прилагат иновации. Ще могат да бъдат подкрепени създаването и прилагането на пакети от методи и инструменти, подпомагащи всички училища и насърчаващи ги да разнообразят учебния процес.

Процедурата „Дейности в подкрепа на обновяване и осигуряване качество на работна сила в образованието чрез утвърждаване на алтернативен достъп до учителска професия и чрез подкрепа за новопостъпващи учители и директори“ ще има за цел доразвие и разшири практиките за привличане на висококвалифицирани професионалисти от различни сфери като учители. Също така Процедурата ще подпомогне новоназначените учители и директори чрез програми за наставничество и създаване на мрежи за обмен на опит.

Широк спектър от дейности ще бъдат подкрепени и по Приоритетно направление 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“. Те ще бъдат насочени към разширяване на настоящите дейности в професионалните гимназии и към нови такива. В това направление ще бъдат включени и операции, продължаващи ученическите и студентските практики. С оглед на множеството иновативни дейности, които са предвидени по Приоритетно направление то ще бъде разгледано в отделен материал на уеб страницата на Център “Амалипе”.

Вижте още:

Програма „Образование“, одобрена от Европейската комисия

Кога и как ще стартира новият системен проект, продължаващ „Подкрепа за успех“

 

 

Автор: Деян Колев (председател на Център “Амалипе” и представител на НПО, работещи за интеграция на маргинализирани групи в работната група по подготовката на Програма „Образование“)