НП “Изграждане на училищна STEM среда”

НП “Изграждане на училищна STEM среда” е една от четирите нови национални програми, които ще бъдат реализирани през 2020 година  със средства от националния бюджет. Тя ще оперира с бюджет 20 млн. лева. Ще финансира около 150 училищни STEM центрове. Допустими кандидати са държавни и общински училища на територията на България. Какво ще бъде финансирано в рамките на програмата и как могат да кандидатстват  училищата?

Националната програма е насочена към създаването на нови училищни центрове – интегрирана съвкупност от специално създадени и оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природо- математическите  науки  в държавните и общинските училища в страната. Всеки училищен център ще включва промяна в следните елементи: физическа среда (подобряване на вътрешната архитектура и обзавеждането на съществуващи пространста), технологии, учебно съдържание, методи на преподаване и управление на образователния процес. Програмата е насочена към училища с иноватични практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM).

Реализирането на програмата има за цел мотивирането на учениците за изучаване на природни науки, математика и технологии, повишване на образователните резултати, придобиване на система от компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентрани към практиката, развитието и кариерното ориентиране  на учениците,  насочването им към технологични професии.

 

Програмата ще финансира проекти в 2 категории – малка (до 50 000 лв) и голяма (до 300 000 лв.). Програма изисква много повече от създаване на нова физическа среда в училище. За успешни ще се считат кандидатури, които описват цялостни решения за своите STEM центрове и предвиждат промяна в 4 направления:

– физическа и технологична среда;

– учебно съдържание;

– методи на преподаване;

– нов тип управление на училищните процеси.

 

Срокът за подаване на кандидатури на етап 1 е 31.05.2020 г.

 

Подробна информация за програмата е достъпна на нейния уебсайт:  https://stem.mon.bg/

Има и ФБ страница, на която ще се публикува полезна информация. На 18 май там ще има и информационен уебинар, който ще бъде обявен скоро.

 

Център Амалипе насърчава всички свои партньори училища да кандидатстват по Националната програма! Съчетана с изпълнението на проект Образование за утрешния ден и с организирането на извънкласни дейности в сферата на STEM, което е един от приоритетите на извънкласните дейности финансирани от държавния бюджет, Националната програма ще даде възможност да направите училището привлекателно за своите деца!

 

 

Информация за одобрените национални програми в сферата на образованието вижте тук