Национална програма “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”

Националната програма “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот” е насочена към изграждането на партньорство на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители и ученици. Изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да може да развие своя потенциал.

С тази национална програма за първи път се поставя условието срещите с родителите да се провеждат след заявен интерес от страна на родителите и по предварително посочени от тях теми. За първи път с тази национална програма се насърчават училищата да сключват споразумения с родителите, в които да се посочат задълженията и отговорностите на страните по отношение на доброто възпитание и образование на учениците.

Бенецифициенти по националната програма са държавни и общински училища на територията на Република България, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от основната степен на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

Документите за кандидатстване се подавят в деловодството на Министерство на образованието и науката в 35-дневен срок от датата на писмо с изходящ номер 9105-97/17.03.2021г., с което Министерството е уведомило чрез регионалните управления на образованието директорите на училищата за кандидатстване по националната програма.

Училищата кандидатстват с формуляр по образец, който е публикуван към НП “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”.

Екипът на управление на националната програма, определен с моя заповед, ще разгледа, оцени и класира училищата в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще ми представи предложението за финансиране на класираните училища. Списъкът на класираните училища ще бъде публикуван на официалната интернет страница на МОН в рубриката “Програми и проекти”.

Ръководител на НП “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот” е г-жа Пенка Иванова, директор на дирекция “Учебници и училищна документация”. Определените лица за контакт са: Георги Динев, гл.експерт в дирекция “Учебници и училищна документация” и Радостина Рачева, гл.експер в дирекция “Учебници и училищна документация”. Информация за контактите им е публикувана към НП “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”.

Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им. Пряко ангажирани с този процес са родителите и учителите.

Повече информация

Photo by note thanun on Unsplash