Националната ромска стратегия 2021-2030 е качена за обществено обсъждане

До 7 април всички, които проявяват интерес, могат да дават коментари и предложения към Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния план за действие за периода 2022-2023 г.. Двата документа са качени на портала за обществени консултации Strategy.bg на 24 март 2022 г.

На 7 октомври 2020 г. Европейската комисия публикува  Съобщение до Европейския парламент и Европейския съвет „Съюз на равенството: Стратегическа рамка на ЕС за ромите за равенство, включване и участие“, както и анексите към него „Насоки за планиране и прилагане на националните ромски стратегически рамки“ и „Портфолио от показатели“. Също така Комисията предложи Съветът на Европейския съюз да одобри нови Препоръки на Съвета, които да опредметят чрез „меко законодателство“ (soft legislation) духа на новата Европейска рамка. На 12 март 2021 година Европейският съвет одобри Препоръки относно равенството, приобщаването и участието на ромите. Тези документи формират нова европейска политическа и законова рамка, чрез която институциите на Европейския съюз поемат ангажимента да подпомогнат, супервизират и наблюдават целенасочените усилия на държавите членки за равенство, приобщаване и участие на ромите.

В съответствие с новата Европейска рамка, България започна подготовката на новата Ромска стратегия още през декември 2020 г. Първоначалните варианти на документа, разработени от Националната контактна точка (Секретариатът на НССЕИВ) бяха критикувани от множество ромски и неромски организации. През цялата 2021 г., консултативният процес по изработването на Стратегията протичаше мудно, с големи затруднения и без участието на политически лица (министри, вицепремиери и др.) Изработените проекти на Национална стратегия и план за действие така и не бяха гласувани от Министерски съвет.

В началото на 2022, Вицепремиерът Калина Константинова бе назначена за Председател на НССЕИВ и пое ангажимент да рестартира процеса по подготовка на новата Стратегическа рамка. Тя организира среща с ромски и про-ромски организации, участва (както и народни представители от всички парламентарни групи без Възраждане, Европейската комисия, Националният омбудсман, КЗД и др.) в дискусия, организирана от Център Амалипе и Фондация Фридрих Еберт

Публикуваният з аобществено обсъждане вариант на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния план за действие за периода 2022-2023 г.не се различават съществено от предходният вариант, който беше обсъжда през втората половина на 2021. По настояване на ромските организации е включен специален приоритет за овластяване на ромската жена, но са включени приоритет за борба с антиромската дискриминация и повишаване на ромското участие.

По-съществени промени са направени в работния вариант на Национален план за действие, като са добавени нови дейности и бюджети за тяхното изпълнение.

Предвижда се двата документа да бъдат одобрени с решение на Министерски съвет. Коментари и предложения към тях могат да бъдат давани до 7 април на портала за обществени консултации.

Вижте още:

Политическа воля, както и възобновен и по-качествен диалог с гражданските организации

Анализ „Изпълнението на националната стратегия за интеграции на ромите“ и на доклад „Концепция за новата Национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите