Образователните медиатори към ,,Амалипе“ отбелязаха – Деня на толераннтостта

Образователни медиатори към ,,Амалипе“ отбелязаха  за пореден път “Международния ден на толерантността” на 16-ти ноември 2020 година с кампании в на няколко места в страната. Събитията се организират от Центровете за развитие на общността – структури на център „Амалипе“, формирани в 12 общини, заедно с местните клубове за развитие и училища, участващи в образователната програма „Всеки ученик ще бъде отличник“, както и доброволци,  студенти, , граждани, активисти и приятели. Мероприятията   се проведоха, като се взеха предвид епидемичната усложнена обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност.

Ето как се проведе по места кaмпанията

Област Велико Търново

На 16.11.2020г. от 11.00ч. – Младежи и доброволци към Център ,,Амалипе“  от различни градове  се включиха в zoom среща, като всеки един  имаше възможността да представи собственото си мнение по въпроса – какво е да си толерантен. Вследствие на това, експерт – Развитие на местната общност  представи презентация на тема: ,,Що е толерантност“.

ЦРО Стражица

За деня на толерантността, Образователния медиатор-Ирена Михайлова раздаде информационни материали – брошури,  свързани с темата и изработени детелини с 10-те златни правила на толерантността. В кампанията се включиха част от ученическия съвет на СУ “Ангел Каралийчев“ гр. Стражица, учители и родители. Също така днес бе проведе онлайн зоом среща в ,която се включиха доброволци и Образователни медиатори. А темата  бе ,,Разбирателство и толерантност между хората. Всеки един имаше възможността да сподели – за него какво означава толерантност и даде примери. Като доброволците споменаха, че толерантността  е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите  на света.

Не на последно място учениците от СУ “Ангел Каралийчев“ гр. Стражица отбелязаха Деня на толерантността, съвместно Ученическия съвет и някои учители проявили желание да участват. Включиха се ученици от различни класове. Въпреки, затруднената ситуация, всеки от тях реши да отправи послание към всички, чрез снимка и лист с надпис: „Нека бъдем толерантни“. По време на събитията бяха предприети всички епидемични мерки.

Дейностите са част от проект: BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 “Интеграция на уязвими групи в община Стражица”.

 

 

 Павликени

 На 16-ти ноември  в село Батак образователните медиатори отбелязаха –Международният ден на толерантността.  В отбелязването се включиха ученици от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ село Батак. Образователният медиятор Стефан Стефанов  заедно с Никола Георгиев представиха презентация на тема „Какво е толерантност“  -като същевременно се осъществи и беседа със учениците на тази тема. На срещата присъстваха учители от училището ,както и директора на училището г-н Шенай Нуриев.  Също така учениците направиха алея на толерантността със свои рисунки  на толерантността. Не на последно място медиаторите раздаваха брошури на родители и ученици. Вследствие бе   направено и дървото на толерантността ,като  всеки един от възпитаниците имаше  възможността да  запишат  послания във вид на листа на тема толерантност.  Учениците от село Батак получиха подарък рисунка от свои връстници от ОУ“ Св. Климент Охридски“ град Павликени. По време на събитията бяха предприети всички епидемични мерки.

Дейностите са по проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Павликени“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1 изпълнявана от ЦМЕДТ „Амалипе“.

 

 

Област Търговище

Община Антоново

Център за развитие на общността гр. Антоново  отбеляза  и тази година кампанията  – Деня на толерантността“. Образователните медиатори -Северин Евтимов и Дочка Михайлова   раздаваха информационни материали, свързани с темата и изработени детелини с 10-те златни правила на толерантността. Мероприятието  се проведе  спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност.

Дейността се изпълнява по Проект BG05M9OP001-2.018-0004 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Област Шумен

Каспичан

  На 16-ти ноември Деня на толерантността медиаторите от община Каспичан  раздаваха предварително подготвени брошури, които изобразяват толерантността. Също така малчуганите  имаха възможността да нарисуват  изображение по темата – Какво според тях е да си толерантен. Мероприятието  се проведе спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност. Дейностите се извършват по  Проект ”Заедно намираме интеграционни решения”, BG05М9ОP001-2.018-0035-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

 

 

 

 

 

Нови Пазар

На 16-ти ноември Деня на толерантността медиатора Алдин Стефанов  от община Нови Пазар   раздава брошури, които изобразяват толерантността. Също така доброволци  се включиха  в онлайн среща да споделят какво за тях е да си толерантен.  Мероприятието  се проведе  спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност.

 

 

 

 

 

 

 

Смядово

На 16-ти ноември Деня на толерантността  медиаторът   раздава предварително подготвени брошури, които изобразяват толерантността в ромската махала на гр. Смядово. Също така доброволци от центъра  се включиха в онлайн среща, която ЦМЕДТ ,,АМАЛИПЕ“ бе организирала. Мероприятията  се проведоха   спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност.

Дейностите се извършват по  Проект BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Област Плевен

Гулянци

 На 16-ти ноември образователния медиатор Николай Огнянов  раздава брошури на хора от общността. Също така доброволци  се включиха  в онлайн среща, като всеки един  имаше  възможността да разкаже за себе си какво означава да си толерантен в днешно време. Не на последно място заедно с ученици нарисуваха дървото на толераннтостта и всеки имаше възможността да напише  – какво означава да си толерантен.  Мероприятието  се проведе спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност.

Дейностите се извършват по Проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех”, с Договор №BG05M9OP001-2.018-0003-2014BG05M2OP001- C01,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

  Област Варна

 

 Шабла

  На 16 ноември в гр. Шабла бе отбелязан деня на толерантността с информационна кампания по дейност 4: ”Развитие на ромската област в община Шабла и преодоляване на негативни стереотипи” по проект „Заедно можем повече”. Имайки предвид усложнената епидемична обстановка в страната,  Образователният медиатор Велика Иванова  раздаде  на населението на града информационни брошури с информация за този ден. Включване в Онлайн среща с доброволци. Мероприятието  се проведе  при спазване на строги мерки за безопасност. Дейностите се изпълняват по

Проект BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 Заедно можем повече“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Област Бургас

 

Средец

  На 16.11.2020г. Образователните медиатори Недка Асенова, Мария Рачева и младежкия координатор Бадема Градева по проект “Нашето бъдеще в нашите ръце“ – иктегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец”, Договор BG05M9OP001-2.018-0006- C01 по ОП РЧР и Договор BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 по НОИР, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектни предложение BG05M9OP001-2.018″ Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегриране мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1 Главна цел:”Подобряване качеството на живот, социално включване и намаляване на бедността” Бяха раздадени информационни брошури за международния ден на толерантността.

Мероприятието  премина  спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност.

Дейностите се извършват по Проект BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

  

 

 

Област Враца

 Борован

     На 16-ти ноември  образователните медиатори, които са към ЦМЕДТ ,,АМАЛИПЕ“, раздаваха  брошури на деца и възрастни във връзка с Деня  на толерантността. Също така доброволци от центъра  се включиха в онлайн обучение на тема: Що е толерантност. Мероприятията  се проведоха спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност.

Дейностите се изпълняват по Проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован”, с Договор №BG05M9OP001-2.018-0042-2014BG05M2OP001- C01,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Област Видин

 Община Ново село

 

Медиаторите от община Ново село, Габриела, Вероника и Памела  отбележат 16-ти ноември като раздават брошури на хора от общността. След това техни доброволци към центъра  се включат в онлайн среща, като  имаха възможността да споделят  според тях какво означава да си толерантен и да дадат примери. Мероприятието  се проведе  спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност.

Дейностите се изпълняват по проект BG05M9OP001-2.018-0015-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.