Участвайте в общественото обсъждане на предстоящата операция Достъп до уязвими групи до висше образование

До 12 октомври 21 г заинтересованите страни и всички граждани могат да изпратят предложения към Критериите за избор на операция Достъп на уязвими групи до висше образование, която ще бъде обявена по ОП НОИР. Критериите, предложени от Агенция ОПНОИР предвиждат като основна цел на Операцията е социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия за прехода им от средно към висше образование.

Специфичните цели на Операцията са:

– Осигуряване на достъп до висше образование в България за ученици от уязвими групи, които да бъдат подпомогнати да завършат средното си образование, и за лица и младежи от целевата група, които да бъдат мотивирани да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен от висшето образование.

– Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс за успешната им интеграция и адаптиране в академичния живот във висше училище.

– Подкрепа на образователни медиатори и помощник на учителя за придобиване на висше образование, по специалност с педагогически профил.

Операцията ще бъде реализирана чрез конкурентен подбор на проекти. Ще могат да кандидатстват училища и неправителствени организации. В рамките на Операцията се предвижда да бъдат подкрепени ученици от уязвими групи при завършването на 12-ти клас, при кандидатстване във висши училища, както и в първи курс от висшето образование. Също така ще бъдат подкрепени образователните медиатори, които желаят да завършат педагогическо образование.

            Операцията ще се реализира чрез прилагането на т.нар. „опростени разходи“. Подкрепените ученици/студенти няма да получават стипендия, но ще бъдат покрити техните разходи за кандидат-студентски курсове, семестриални такси, общежитие и др. Предвижда се също така мотивационна работа с учениците, менторство на приетите студенти и работа със семействата. Проектите могат да бъдат на стойност между 100 000 и 391 166, а цялата Операция ще бъде на стойност 7 млн.лв.

            Операция Достъп на уязвими групи до висше образование е очаквана вече близо 6 години – за първи път обявяването на тази Операция бе одобрено от Комитета за наблюдение на ОП НОИР през 2015г. След това предложената операция бе неколкократно изменяна. Критериите за избор на операция, публикувани от ИА ОП НОИР са детайлно разписани и в същото време съдържат множество дискусионни въпроси. Така например част от дейностите попадат по режима на държавна помощ/ de minimis, а други дейности са предвидени по режим „непомощ“. От партньорите университети ще бъде изисквано подготовката на специални критерии за избор на целевата група и така нататък. Остават неясни и въпроси като могат ли в Операцията да бъдат включени медиатори и ученици от училища, които не са официален партньор по проекта и ред други. За това е важно възможно най-широк кръг експерти, училища и НПО да се включат в общественото обсъждане на Критериите за избор на операция.

В срок до 12.10.2021 г. (включително) заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg. 

 

След изтичане на посочения срок, постъпили предложения и становища няма да се разглеждат!

 

Критериите за избор на Операция, предложени от Агенция ОПНОИР вижте тук.

Съобщение за откритата процедура за обществено обсъждане на сайта на ОП НОИР вижте тук.

 

Вижте  още:

Какво предстои по ОП НОИР

Photo by Vasily Koloda on Unsplash