Петдесет и пет училища ще бъдат обединени още от новата учебна годинa

Петдесет и пет основни училища се трансформират в обединени (т.е. обучаващи ученици и в първи гимназиален етап, до 10-ти клас) от новата учебна 2017 / 18 година. Така на 15 септември първият звънец в тях ще удари и за ученици 8-ми клас, които ще се обучават в профилирани или в професионални паралелки: разбира се, ако училищата успеят да направят съответния прием.

Това става ясно, след като бяха публикувани последните заповеди на министър Вълчев от 9 юни, чрез които той утвърждава като обединени предложените от съответните общини училища. Те могат да бъдат включени в държавния план-прием за новата учебна година, който бе удължен до 15 юни. Обединени училища могат да бъдат утвърждавани и през следващите  месеци, но те ще имат прием в осми клас едва от 2018 г.

Повечето от одобрените обединени училища са в села – 48, пет са в градове, а две са в столицата. Всички те са предложени с решение на съответния общински съвет, като са получили становище – позитивно или негативно – от РУО.

Създаването на обединени училища бе един от иновативните елементи, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование. Чл. 8, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО постановява: „Предложения за преобразуване на заварените към влизането в сила на закона общински основни училища по чл.26, ал.1, т.3 от отменения Закон за народната просвета в училища по чл. 38, ал. 1, т. 1 от този закон могат да се внасят целогодишно не по-късно от 31 май 2017 г. След изтичане на този срок предложенията за преобразуване се внасят при спазване на срока на глава осемнадесет”. Ал.4 на чл. 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО казва „Заварените към влизането в сила на закона основни училища по чл. 26, ал. 1, т.3 от отменения Закон за народната просвета могат да се преобразуват в обединени училища по чл. 38, ал. 1, т. 4 от този закон след анализ и становище на регионалното управление на образованието и решение на съответния общински съвет”.

Център „Амалипе” подкрепи активно училищата, които искат да се трансформират в обединени чрез така необходимата им информация и застъпничество. От една страна, публикувахме и разпространихме важна липсваща информация, която окуражаваши училищата да опитат трансформацията и ги напътстваше как конкретно да го направят: статии като: http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2848&lang=1http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2873&lang=1,  http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2857&lang=1http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2875&lang=1 бяха отваряни стотици пъти, споделяни във Фейсбук, препечатани в „Аз Буки”, „Дневник” и „Капитал”. Те достигнаха до училищата и ги окуражиха да опитат този изпълнен с трудности и „неизвестни” процес. По предложение на организацията МОН промени Наредба 10 от 1.09.2016 като удължи държавния план – прием: в противен случай голямата част от обединените училилща щяха да имат нулев прием.

Двадесет училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник” успяха в усилието си да станат обединени. Честито, колеги! Успех в усилието да подсигурите пълен обхват и качествено образование до 10-ти клас! Ще бъдем до вас в това усилие!