Какво могат да направят училищата, за да включат всички деца в дистанционното обучение

На фона на очертаващата се все по-ясно вероятност дистанционното обучение за голяма част от учениците да продължи до края на учебната година, остава актуален проблемът с невъзможността много ученици физически да участват в онлайн дистанционно обучение. Какво могат да направят училищата, за да разрешат този проблем?

По данни на Министерство на образованието около 11% от учениците не участват в дистанционно обучение. Широко разпространено е мнението, че неучастващите ефективно са много повече. Училищата се сблъскват с два вида проблеми пред подсигуряването на физическия достъп: липсата на подходящи устройства (таблети, компютри и смартфони) и липсата на интернет свързаност.

Министерството на образованието предприе стъпки за разрешаването на проблема с интернет свързаността. В кварталите, които Регионалните управления на образованието идентифицира като проблемни от гледна точка на липсата на интернет връзка с родителите и децата, МОН и два от мобилните оператори договориха безплатни Wi-Fi зони. До седмица ще бъдат изградени безжични (тип Wi-Fi) мрежи с отворен безплатен интернет достъп, които да обезпечат процеса на дистанционното обучение в тези райони, изтеглянето на споделени учебни материали и обратната връзка между учители, ученици и родители. В договора с изпълнителите е предвиден предплатен достъп до всички необходими ресурси за осъществяване на неприсъственото обучение, достатъчен за приключването на учебната година. Към този момент е предвидено да бъдат включени квартали в 7 града в Южна България.

Разбира се, това решение е частично и няма как да покрие всички зони, в които няма интернет свързаност. По-системното решение е предоставената възможност училищата да извършват разходи за доставка на интернет свързаност по местоживеене на учениците, които по социални причини не разполагат с достъп до интернет. Това ще важи в случаите, когато присъственият учебен процес в училището е временно преустановен по предписание на компетентен орган, поради което обучението на учениците се осъществява от разстояние в електронна среда. Това стана възможно след като Министерският съвет прие допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 2017 г. Училищата ще могат да заплащат тези разходи от направените спестявания във връзка с извънредното положение и въвеждането на дистанционно обучение. Мярката се отнася до случаите, в които е въведено дистанционно обучение – това вероятно ще бъде до края на настоящата учебна година.

Големият проблем остава липсата на подходящи устройства. По данни на МОН между 35000 и 45000 ученици не притежават такива устройства. Проучване на Център Амалипе от месец март посочи, че в 200 училища с концентрация на ученици от уязвими групи над една четвърт от децата не разполагат с устройства. В някои от училищата този процент надхвърля 75, което прави на практика невъзможно осъществяването на онлайн дистанционно обучение. Какво могат да направят училищата в този случай?

I.Да закупят таблети или други устройства със средствата за материали,  които получават за извънкласните дейности по проект Образование за утрешния ден. Това е напълно допустим разход, което става очевидно и от съобщение, качено на платформата по проекта:

“При създалата се извънредна ситуация и предприетите мерки за дистанционно обучение е оправдано и допустимо част от разходите, предвидени за Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“, да бъдат закупувани техника и устройства (таблети, лаптопи, компютри, принтери,дейта карти, Wi-Fi устройства и др.), които да са под праговете на същественост за дълготрайни активи съгласно счетоводната политика на училищата, но при спазването стриктно на националното и европейското законодателство. В тази връзка всяко училище трябва да съхранява цялата документация по проекта, включително всички разходооправдателни документи, доказващи тяхното изплащане. За извършените разходи следва да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Документацията при закупуване на устройства и интернет пакети, която следва да бъде налична в училището, е следната:

  1. Заявки за закупуване на устройства или интернет пакети, подписани от ръководителите на съответните клубове и директора на училището;
  2. Договор за доставка с приложена оферта (ако е приложимо) или доклад с предложение за извършване на конкретния разход;
  3. Първичен разходооправдателен документ (фактура);
  4. Платежно нареждане, заверено от банката/банково извлечение или фискален бон/вносна бележка или разходен касов ордер, доказващи плащането;
  5. Приемателно-предавателни протоколи.

Моля да имате предвид, че към настоящия момент в училищата в страната се изпълняват дистанционно дейности по интереси по два системни проекта с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката – BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ (дейност 6) и BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ (дейност 5). Във тази връзка следва да се избягва двойното финансиране и да не се допуска дублиране на разходите за устройства/интернет пакети предоставени научениците/учителите.”

Център Амалипе предложи това решение, заедно с учители роми, по време на среща с министър Вълчев на осми април. Благодарим на ръководителя на проект Образование за утрешния ден Борис Герасимов,  на министър Вълчев и на ръководителя на агенция ОПНОИР, че това решение вече е факт! 

II.Да потърсят дарители,  които да им предоставят необходимите устройства. Някои училища, като това в село Караджово, вече успешно го направиха.  Информация вижте тук. 

III.Център Амалипе и нашите партньори от фондация Заедно в час стартирахме кампания “Стара техника за ново начало”,  която набира скорост. Чрез нея вече набрахме и разпределихме 250 устройства,  с които подкрепихме 25 училища. Очакваме да подкрепим поне още толкова. Вижте тук повече за кампанията.

Подобни кампания стартираха и други неправителствени организации. Кризата изведе най-доброто у мнозина и десетки фирми, организации, както и обикновени граждани даряват работеща стара техника и  нови устройства.

Ясно е, че дарителски кампании не биха могли да покрият всички нужди във всички училища. Поради това Център Амалипе предлага още едно системно решение: МОН и екипа на проект Подкрепа за успех да позволят закупуването на таблети и други устройства със средствата за материали и консумативи, които училищата получават на базата на успешно проведените допълнителни обучения и занимания по интереси в рамките на проекта.  Училищата получават сравнително  голям ресурс за материали и консумативи на базата на издадените удостоверения за успешно преминати обучения. Очевидно е, че с оглед на въведеното дистанционно обучение и на очертаващата се е вероятност част от дейностите по Подкрепа за успех също да бъдат реализирани дистанционно, закупуването на таблети и други устройства е присъщ разход за провеждането на допълнителните обучения. В много случаи това е единственият начин за реално включване на най-уязвимите ученици, които имат и най-голяма нужда от тези допълнителни обучения. Апелираме МОН и екипът на проекта да качат на платформата съобщение подобно на това, което направи и екипа на проект Образование за утрешния ден! Това ще развърже ръцете на директорите и училищата да създадат училищен фонд от устройства, които да използват за нуждите на проекта и за нуждите на дистанционното обучение. Нестандартната ситуация изисква нестандартни решения!

 

Автор : Деян Колев

Източник на изображението: La prensa grafica