Операция „Модернизация на образователната среда“: какво и къде ще финансира

Цялостни ремонти и обзавеждане на минимум 60 училища и още толкова детски градини ще бъдат финансирани със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това става ясно след като Изпълнителна агенция „Програма образование“ публикува за обществено обсъждане насоките за Операция „Модернизация на образователната среда“. Какво ще финансира Операцията, в кои училища и детски градини и до кога е срокът за изпращане на коментари и предложения?

Насоките за Операция „Модернизация на образователната среда“ се публикуват за обществено обсъждане след като в резултат на  аналогично обсъждане през април бяха нанесени важни корекции и подобрения в тях. Операцията е една от трите образователни Операции, които ще бъдат финансирани със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предвидената обща цел на Операцията е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците. Специфичните цели на операцията са:

  • Осигуряване на съвременна материална база…
  • Подкрепа за преминаването към едносменен режим на обучение в училищата, в които няма създадени условия за такава организация, и за преодоляване недостига на места в детските градини.

Операцията ще бъде финансирана с 326 100 000 лв. Тя ще бъде съставена от два компонента, насочени към ремонт и обзавеждане в съществуващите училищни сгради (Компонент 1 с бюджет 336 млн. лв.) и ремонт и обзавеждане на съществуващи детски градини (Компонент 2 с бюджет от 90 100 000лв.).

Проектите ще бъдат насочени към общообразователните училища (начални, основни, обединени и СУ), към профилираните гимназии и към детските градини. По тази Операция не могат да бъдат извършвани ремонти в професионалните гимназии, т.к. към тях ще бъде насочена друга Операция от НПВУ.

С проекти по Операцията ще могат да кандидатстват преди всичко общините, които са принципал на повечето училища и на детските градини. Тези профилирани гимназии, които не са общински, а техен принципал е дадено Министерство ще могат да кандидатстват чрез Министерството – принципал.

Всеки подаден проект може да включва само едно училище или детска градина. Всяка община ще може да кандидатства с неограничен брой проектни предложения, предвиждат насоките за кандидатстване. Последното едва ли ще се реализира в голям мащаб, т.к. подготовката на всяко проектно предложение ще изисква набавянето на необходимата документация. Вероятно е общините, на чиито територии функционират училища и детски градини, допустими по Операцията, да трябва да приоритизират за кои от тях да подадат проектни предложения.

Допустимите дейности по Операцията включват:

Компонент 1:

Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция: планираните ремонти трябва да включват и улесняване на достъпа на ученици с увреждания. Те могат да включват „твърдите“ дейности за изграждане на СТЕМ кабинети. Пристрояване и надстрояване е допустимо в тези училища, в които това е необходимо за едносменна организация на учебния процес.

Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без STEM среда) на училището: в Операцията не се предвижда оборудване за СТЕМ кабинети, т.к. по друга от Операциите по НПВУ ще бъде финансирано изграждането на СТЕМ центрове и кабинети във всички училища.

Компонент 2:

Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция

Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/помещенията на детската градина

Стойността на проектите, с които могат да кандидатстват общините са, както следва:

По Компонент 1: до 4 млн. лв. на проект. Както посочихме по-горе, общините ще могат да кандидатстват с повече от един проект.

По Компонент 2: до 1,3 млн. лв., ако детската градина е с до 2 групи и до 1,8 млн. лв., ако детската градина е с 3 и повече групи.

Общините могат да подадат проекти за тези училища, които са в Първа и Втора група според Методологията за приоритизиране на ремонтите в образователната структура, изработена от МОН. Детските градини, с които общините могат да кандидатстват, трябва да бъдат от първа група. Посочената Методология е изработена от Министерството на образованието и науката през 2017г. Тя залага като основни критерии броя на учениците, които се обучават в съответното училище (до 10 т.), прогнозата за очаквания брой ученици през следващите години (до 10 т.), плюс това дали училището е средищно (3 т.) и/или защитено (5 т.). Приоритизирането се прави във всяка една от административните области.

Посочената Методология по обясними причини дава превес на училищата в столицата и областните градове. Този превес е особено ясен в Група 1 и по-слабо изразен в Група 2.

При първото обществено обсъждане на Операция „Модернизация на образователната среда“ бе предвидено подкрепените училища да бъдат единствено от Група 1. В свое становище от месец май Център „Амалипе“ посочи, че по този начин би се задълбочила образователната сегрегация и различията между така наречените „елитни“ училища в големите градове и училищата в по-малките общински центрове и в селата, особено обучаващите ученици от уязвими групи. Така например от 291 училища в Първа група 157 са в областни центрове, само 79 са в по-малки градове и едва 55 са селските училища. Също така само 32 от училищата в Първа група са с концентрация на уязвими групи. Становището на Център „Амалипе“ вижте тук.

ИАПО прие тези аргументи и предлага включване на училищата, както от Първа, така и от Втора група, което ще предостави възможност за по-балансирано участие на общините и различните видове училища.

Пълният комплект от документите по процедурата за обществено обсъждане вижте тук.

Коментари и предложения могат да бъдат изпращани до 05.09.2022г. на адрес:  infosf@mon.bg.

 

Изображение: canva.com