Новият дизайн на НП „Отново заедно“ след общественото обсъждане

Национална програма „Отново заедно“ ще има два срока за кандидатстване, като определените квоти за всяко училище ще бъдат спазвани при първия срок, след което училищата ще могат да кандидатстват и с повече ученици до изчерпване на ресурса или до 1 септември. Субсидията за ученик ще бъде фиксирана на 500 лв. с ДДС и туроператорите ще кандидатстват на базата на качество на предлаганата услуга. Това ще може да включи и организирането на дейностите за посещение на културно-исторически обекти, спортни активности, образователни игри, развлекателни дейности и др. Туроператорите могат да предложат и начин за ангажиране на педагозите като част от конкурентната оферта. Това става ясно от публикуваната таблица с коментари към Националната програма.

До 15.06.2021 беше срокът за обществено обсъждане на новата НП „Отново заедно“. Съгласувателната таблица вече е налична на Strategy.bg. В нея са отразени всички постъпили предложения, решението по тях и мотивите, с които се приемат или отхвърлят. Таблицата с коментарите може да бъде свалена тук.

Министерството на образованието и науката (МОН) ще приема заявки за участие от утре, 17 юни 2021 г., до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият бюджет не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит.

За първия етап от кандидатстването важи ограничението броят участници от едно училище да не надхвърля 7% от общия брой ученици и персонал до максимум 165 участници. Училищата с под 150 ученици и преподаватели могат да заявят група от до 12 участници.

За втория етап тези ограничения отпадат, стига общият брой включени участници от едно учебно заведение да не надхвърля 165 за всички етапи на програмата.

„Отново заедно“ е предназначена за ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 г., като на всеки 10 ученици има не по-малко от един придружител – учител или друг педагогически специалист от училището или от Център за специална образователна подкрепа.

Учениците, които ще се включат в шестдневните безплатни пътувания, ще се избират по критерии, утвърдени от педагогическите съвети. В хода на общественото обсъждане на националната програма МОН формулира няколко вида примерни критерии: продължителност на обучението от дистанция; представяне в учебния процес; социален статус; здравен статус. Педагогическият съвет може да избира от тях, както и да определи други критерии, съобразени с особеностите на съответното училище.

Туристическият пакет за шестдневното пътуване е с фиксирана стойност от 500 лв. на участник. Училищата трябва да съберат не по-малко от три оферти от туроператори и да изберат най-добрата от гледна точка на условия за транспорт, настаняване, хранене, застраховка и съпътстваща културна, спортна и/или социална програма.

В рамките на съгласувателната процедура, Център Амалипе отправи 3 предложения:

  1. Да бъдат определени два крайни срока за кандидатстване по Националната програма: в рамките на първия да бъдат съблюдавани определените квоти за ученици от училище. След това да бъде позволено всяко училище да кандидатства с броя ученици, които смята, че имат нужда да се възползват от тази възможност до изчерпване на местата в програмата 
  2. Списъкът с потенциалните ръководители на групи (стр.2) да бъде допълнен с образователни медиатори/ социални работници, назначени към училищата.
  3. Да бъде експлицитно посочено, че организирането на дейности 2, 3 и 4 може да бъде част от офертата на избрания туроператор

Две от тези три предложения вече са приети. Предложението в списъка с потенциални ръководители на групи да бъдат включени и образователните медиатори, което изключително много би облекчило педагозите, бе отхвърлено, тъй като по настоящем чл. 7 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование не включва образователните медиатори. Последно обаче Наредбата е актуализирана през 2016, когато позицията на образователния медиатор нито беше така популярна, нито така необходима.

Център Амалипе смята, че има належаща нужда от актуализиране на Наредбата, което би позволило образователните медиатори също да бъдат включени като персонал, подпомагащ пътуванията. Те биха били изключително полезно в училищата с деца от уязвими групи, където медиаторите са авторите и посредник между училището и родителите и неимоверно биха улеснили не само процеса по подготовка на пътуванията, но и по време на самото пътуване.