Започват присъствено допълнителните обучения и ЗИ по проект Подкрепа за успех

От първи юни до 14-ти септември училищата могат да проведат до 120 присъствени часа с учениците,  които не са участвали ефективно в дистанционното обучение. Възстановяват се и присъствените занимания по интереси. Така изпълнението на проект подкрепа за успех може да рестартира ефективно. Как ще се провеждат присъствените допълнителни обучения и занимания по интереси? 

Още преди 10 дни Център Амалипе информира за намерението на МОН да възстанови от първи юни присъствените допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех за учениците от началните класове. Тогава апелирахме това да бъде направено за всички ученици. Чрез публикуването на “Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в системата на предучилищното и училищното образование” образователното министерство дава зелена светлина за рестартирането на проект Подкрепа за успех за всички ученици. Това е особено важно за седмокласниците, които не са участвали ефективно в дистанционно обучение и ще трябва да се явят на външно оценяване в средата на юни. Училищата имат две седмици да ги подготвят присъствено за това.

 

Могат ли в допълнителните обучения да участват ученици, които до този момент не са били обхванати от проект Подкрепа за успех? 

Да,  могат да участват всички, които не са били ефективно обхванати от онлайн дистанционно обучение. Включването става по преценка на съответния учител.

 

Необходимо ли е съгласие от родител? 

Категорично да. Това съгласие следва да бъде писмено изразено.

 

До колко часа може да бъде допълнителното обучение? 

До 120 учебни часа по един или повече учебни предмети. На ден могат да се провеждат максимум 4 учебни часа. Това означава, че при необходимост от максималните 120 учебни часа ще е необходимо училището да ги организира в поне 30 дни.

Разбира се, ученикът може да участва и в по-малък брой часове. Напомняме, че по проект Подкрепа за успех допълнителното обучение се провеждат в блокове по 10 часа.

 

Могат ли да се провеждат присъствено и занимания по интереси? 

Да, като те могат да бъдат организирани както по проект Подкрепа за успех, така и със средства от държавния бюджет и от общински програми.

За заниманията по интереси също е необходимо информирано съгласие от родителите!

 

 Къде ще бъдат провеждани допълнителните обучения? 

Указанията препоръчват провеждането им в изнесени класни стаи в двора на училището, като е допустимо и провеждането им  в сградата. Изискването е това да става на малки групи при осигурено минимално отстояние от 1,5 м. между присъстващите.

 

Как ще бъде подсигурен транспорта за учениците от средищните училища? 

За осигуряване на условия за участие в допълнителното обучение на учениците от защитените и средищните училища, в рамките на определените единични разходи по Дейност 3 и Дейност 4 на проект „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР са допустими транспортните разходи за пътуващите ученици, както и разходите за подкрепителна закуска (пакетирана) и вода на учениците за времето на обучението.

За провеждане на допълнително обучение и занимания по интереси на открито в рамките на определените единични разходи по проекта са допустими разходите за закупуване на шатри без страни, както и на подходящо оборудване (маси и столове), които може да се използват при външни условия и да се дезинфекцират.

Имайте в предвид, че за тези разходи няма да получите специално финансиране. По проект Подкрепа за успех се прилагат така наречените опростени разходи, като средствата се изплащат на издадено удостоверение. Чрез тях директорът заплаща хонорар за ръководителя на съответната група, а останалата част  се използва за материали, консумативи и други. Именно от тази част ще се покриват транспортните разходи за пътуващите ученици, както и евентуална пакетирана закуска и други.

 

Какви  трябва да се предприемат, за да се гарантира здравето на децата и учителите? 

Указанията изискват засилени противоепидемични мерки в работните и санитарните помещения, както и в коридорите, в т.ч. дезинфекция, проветряване и недопускане на хора с прояви на симптоми на остро респираторно заболяване. Осигуряват се необходимите материали за спазване на здравните изисквания – маски/шлемове, дезинфектанти за ръце и повърхности с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, течен сапун, хартия за подсушаване на ръцете, алкохолни влажни кърпички, продукти за почистване, ръкавици и др.). В началото на занятията педагогическите специалисти инструктират децата и учениците за спазване на изискванията за лична хигиена. Осигуряват се информационни материали за хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, правилно поставяне и сваляне на маски, респираторен етикет (плакати, брошури, информационни табла и др.), които се поставят на видни места.

 

Център Амалипе пожелава на всички училища да се възползват максимално от предоставената възможност за включването на учениците, които не бяха ефективно обхванати от дистанционното обучение!  Това е много добра възможност те да наваксат пропуснатото и да стартират новата учебна година без натрупан знаниев дефицит. 

 

Вижте тук Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в системата на предучилищното и училищното образование

 

 Вижте още

Допълнителните обучения по проект Подкрепа за успех и ще бъдат възобновени присъствено от юни

Още въпроси и отговори за проект Подкрепа за успех

Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех