Националното сдружение на общините подкрепи създаването на обединени училища по време на годишната среща с общински експерти

ob1Голямата част от общините имат желание да подкрепят основните училища в селата да се трансформират в обединени, т.е. обучаващи ученици от 1 до 10 клас. Посоченото се отнася най-вече до селата, в които живеят по- консервативни групи роми, турци, българомохамедани и други, при които девойките рядко продължават в средна степен на образование. Националното сдружение на общините подкрепя тези усилия.

Това стана ясно по време на Четвъртата национална среща на общинските експерти по образование, организирана от НСОРБ в Пазарджик от 8 до 10 февруари. Темата бе поставена от Деян Колев от Център „Амалипе”, който бе един от основните панелисти на дискусионния форум „Обхвата на децата в задължителна училищна възраст – обща задача на общините, МОН и неправителствения сектор”.

„Що е то обединено училище и има ли то почва у нас?” – попита чрез презентацията си Колев. И отговори „Категорично да, защото:

1. Обединените училища са шанс за повишаване на обхвата на младежите от селата и особено на ромските девойки в средно образование;

2. Обединените училища са шанс за развитието на училищата в селата: след като законът им отнема осми клас;

3. Обединените училища са шанс за повишаване на качеството на образование в селските училища.”

Колев представи основните стъпки, които общините трябва да предприемат за създаването на обединени училища, които задържат в първи гимназиален етап всички младежи, предоставят високо качество на образование и възможност за продължаване във втори гимназиален етап. „Решението е ваше, на Общинския съвет. Не се притеснявайте дали Регионалните управления по образованието ще ви дадат положително становище: законът изисква становище, а не съгласие от стана на РУО.” – подчерта Колев. Той апелира към общините да подкрепят създаването на обединени училища в селата и да не го правят в градовете, тъй като трансформирането на градските „ромски” училища от основни в обединени ще засили сегрегацията.

Теодора Дачева от Националното сдружение на общините също насърчи общините да подкрепят създаването на обединени училища в селата. Критериите, които МОН спусна към РУО са само примерни и не-задължителни, посочи Дачева, наблягайки на решаващата роля на общините в този процес.

Експерти от много общини изразиха своята нагласа за съдействие при трансформацията на част от селските основни училища в обединени. Основните им аргументи бяха свързани с гарантирането на по-пълен обхват в средно образование, както и с подкрепата за запазването и развитието на училищата в селата.

Дискусионният форум „Обхвата на децата в задължителна училищна възраст – обща задача на общините, МОН и неправителствения сектор” бе организиран в партньорство с Тръста за социална алтернатива. Евгения Волен и Галя Маринова от ТСА представиха две от програмите на фондацията, насочени към по-пълен обхват:

– „Готови за училище”: подсигуряваща по-пълен обхват в предучилищно образование на деца от уязвимите групи;

– „Равен шанс – достъп до средно образование”: подпомагаща младежи от селата, които с обучават в гимназии.

Мануела Радева, директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, представи дейността на ЦОИДУЕМ. Тя акцентира на конкурсните процедури, обявявани от Центъра и на тяхната достъпност дори за по-малките училища и детски градини.

В своята детайлна презентация Лилия Кръстева, ръководител проучвания, анализи и методологии; мониторинг и оценка на Център за приобщаващо образование разгледа предизвикателствата пред общините при подсигуряването на качествено приобщаващо образование.

Името на Център Амалипе бе многократно споменавано по време на дискусионния форум. Много от общинските експерти подчертаха отличната работа на училищата, участващи в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник” на Център Амалипе. Всички панелисти, както и представителите на НСОРБ също посочиха ролята на организацията – както при осъществяването на инициативи на терен, така и при формирането на политиките за образователна интеграция на ромските деца.

Презентацията на Деян Колев вижте тук

Всички презентации от форума (вкл. Презентацията на МОН за обединените училища) вижте тук

Повече за събитието и снимки вижте на сайта на НСОРБ Актив