Разяснения относно медиаторите по “Подкрепа за успех” в началото на учебната година

И през новата учебна 2020 – 2021 година проект Подкрепа за успех ще финансира стотици образователни медиатори, чиято дейност подпомага съответните училища в работата с родителите. Екипът на проекта подготви актуализиран списък на училищата и часовете за тяхната заетост. Директорите трябва отново да проведат процедура за избор, независимо дали смятат да продължат работа с вече наетите образователни медиатори или ще потърсят нов.

Проект “Подкрепа за успех” се финансира от оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” и се изпълнява от МОН като конкретен бенефициент. Той стартира през април 2019 година. Проектът е насочен към намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците.

Важен елемент за постигане на целите на операцията е включването на родителите на учениците в риск от отпадане в образователния процес.  Затова е заложена специална Дейност 7.  Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации, и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците.

Основна роля в изпълнението на дейността имат образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и други заинтересовани лица, които да подпомогнат приобщаването на родителите към образователния процес и да спомогнат за по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти, с което да се гарантира намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Въпреки че са заложени широк спектър участници, дейността акцентира преди всичко на наемането на образователни медиатори, социални работници или друг аналогичен персонал, който ще работи по активизирането и ангажирането на родители.

През септември 2019 година бяха отпуснати 1069 бройки за образователни медиатори/социални работници в съответния брой училища в цялата страна. В част от училищата бе отпусната цяла бройка, а в други – половин. Наетите образователни медиатори и социални работници доказаха своята ефективност в дейности през цялата година. Особено ценна бе тяхната помощ по време на дистанционното обучение през втория учебен срок, когато медиаторите с риск за своето здраве разнасяха принтирани материали по домовете на учениците без устройства за синхронно обучение, провеждаха кампании за превенция на заразата и ред други.

За 2020-2021 година МОН обнови списъка като отпусна бройки за медиатори в нови училища, в някои училища увеличи щата от половин на един медиатор, а в училищата, които не назначиха медиатор или социален работник през предходната година тази бройка бе закрита. Актуален списък вижте тук.

Тъй като някои училища ще наемат за първи път образователен медиатор, а част от въпросите все още предизвикват разнопосочни отговори, дори сред директорите с опит, по-долу прилагаме най-често задаваните въпроси относно образователния медиатор и отговорите на Център Амалипе.

Нашият образователен медиатор работи много добре и със сигурност ще продължим работа с него и през новата учебна година. Необходимо ли е да провеждаме нова процедура?

Да. Директорите следва да организират нова процедура според изискванията на проекта. Дори да са доволни от настоящия медиатор и да планират да го наемат отново, те трябва да приключат настоящия договора (както е заложено в него) и да го назначат чрез нов договор. Обърнете внимание, че в основанието за сключване на трудовия договор на съответния медиатор или социален работник задължително трябва да бъде посочен протокола от проведения избор. Това е изискване, за да верифицират разходите ви по проекта.

Имаме отпуснати 8 часа.  Може ли да наемем двама медиатора на половин работен ден?

Да, можете да наемете колкото решите за съответния брой часове. Разбира се, ако наемете двама медиатори, те ще бъдат на половин заплата и вероятността да намерите качествени медиатори за толкова ниско заплащане намалява.

Ако досега е бил на 4 часа, как мога в средата на месеца да продължи на 8 часа?

Ако смятате да продължите да работите с един и същи човек, Вие всъщност ще имате два договора. Единият, 4-часов договор изтича, след което сключвате нов – на 8 часа. По този начин, на практика един човек ще се появи на два реда във ведомостта за месеца за заплати, с два договора.

Докога трябва да проведем процедурата за избор и да назначим медиатора? 

Най-късно до 30-ти септември. Разбира се, имайте в предвид, че повечето от настоящите медиатори са назначени до 14-ти септември. За да няма прекъсване в трудовия стаж на медиатора е добре да направите процедурата възможно най-скоро

Какво представлява образователният медиатор? 

Образователният медиатор е помощен непедагогически персонал, чиято основна функция е да улесни връзката между училището и родителската общност. През септември 2016 година позицията на образователния медиатор бе включена в НКИД, по-късно МОН изработи и примерна длъжностна характеристика. За нуждите на проект “Подкрепа за успех” също е изработена такава примерна характеристика като директорът, който се явява работодател, би могъл да я допълни или промени.

Какво образование е необходимо за наемането на образователен медиатор? 

Възможно е наемането на медиатор както със средно, така и с основно образование. Работещите понастоящем образователни медиатори са както със средно образование, така и някои от тях са с основно, висше или дори без завършено основно образование.  Разбира се, че е добре да се наемат медиатори със средно образование, тъй като това утвърждава модела за завършване на минимум средно образование. Но родителските общности са много различни в различните региони, на някои места е невъзможно да бъде намерен подходящ кандидат със средно образование. Още повече, че предвиденото заплащане в размер на минимална работна заплата е твърде неатрактивно за хора с по-високо образование.

Важно изискване по проекта е медиаторът да говори езика на съответната малцинствена общност – ромски, турски, румънски или друг. 

Какъв човек ни е необходим за образователен медиатор? 

Най-важното е медиаторът да е разпознаваем и да се ползва с доверието на местната общност. Също толкова важно е той да може да извършва социална работа, тоест да общува и с най-проблемните родители. Много често това не зависи от образованието, а по-скоро от нагласата и способностите на съответния човек.

Въпреки че това не е заложено като задължително изискване, важно е медиаторът да бъде представител на местната общност. Той трябва да говори езика на местната общност и да се ползва с нейното доверие, а това се получава най-лесно ако е от самата общност.  В противен случай ефективността от него вероятно ще е значително по-ниска.

Отговори на още въпроси, както и споделен успешен опит от дейността на Център Амалипе вижте на:

Въпроси и отговори за назначаването на образователни медиатори по проект ‘Подкрепа за успех’

Още въпроси и отговори за назначаването на образователни медиатори по проект ‘Подкрепа за успех’