Още въпроси и отговори за присъствените допълнителни обучения по проект “Подкрепа за успех”

След публикуването на съобщенията за началото на присъствените обучения по проект Подкрепа за успех, получихме множество допълнителни въпроси и коментари. Както бях написал в няколко ФБ групи, обобщихме тези въпроси и потърсихме техния отговор от колегите в МОН. Публикуваме нови въпроси и отговори. Безспорна е важността на рестартирането на проект Подкрепа за успех, както и противоречивите отговори и интерпретации, които често се дават на някои важни въпроси. Напомням, че Център Амалипе е неправителствена организация, а не структура на Министерство на образованието и науката.

Дали може училища, които НЕ са средищни или защитени да закупуват по проекта маси и столове, които да се използват на открито?  А пакетирана закуска? 

Да. Можете да го направите, използвайки средствата за материали и консумативи, които получавате на базата на издадени удостоверение за преминато обучение. Не се притеснявайте, че в указанието на МОН е посочено изрично средищните и защитените училища. (“6. За осигуряване на условия за участие в допълнителното обучение на учениците от защитените и средищните училища, в рамките на определените единични разходи по Дейност 3 и Дейност 4 на проект „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР са допустими транспортните разходи за пътуващите ученици, както и разходите за подкрепителна закуска (пакетирана) и вода на учениците за времето на обучението. За провеждане на допълнително обучение и занимания по интереси на открито в рамките на определените единични разходи по проекта са допустими разходите за закупуване на шатри без страни, както и на подходящо оборудване (маси и столове), които може да се използват при външни условия и да се дезинфекцират.”). В тази си част указанието е разписано двусмислено. Единствено транспортът е допустим разход само за средищните и защитените училища. Другите посочени разходи в изречението се отнасят за всички училища.

 

В Наредбата за приобщаващото образование се изискват до 120 часа допълнителни обучения. Обученията по Подкрепа за успех нали са същите обучения, а не нещо по-различно? 

Да, става въпрос за едни и същи обучения. Изискванията от Наредбата за приобщаващо образование се покриват чрез проект Подкрепа за успех, както и чрез други проекти, които съответното училище реализира.

 

Ако с учениците, които досега са включени в Подкрепа за успех, остават 20 часа, може ли да се вземат само тези часове? 

Да, с тях се довършват започнатите обучения отпреди извънредното положение. Особено важно е да съобразите,  че средствата се осребряват на базата на удостоверения за успешно преминато обучение от 10 часа.  Това означава, че ако преди извънредното положение сте започнали обучение, което не е достигнало до издаване на съответното удостоверение, сега трябва да го довършите. Това е начинът взетите часове да бъдат изплатени на училището.

 

Учениците, които не бяха обхванати в дистанционно обучение и не са участвали досега в Подкрепа за успех, трябва ли да преминат 120 часа или може по-малко в съответствие с преценката на учителя? 

Може и по-малко в зависимост от преценката на учителя за пропуските по време на дистанционното обучение. Впрочем, към настоящия момент системата на проекта не би допуснала провеждането на 120 часа през лятната ваканция, тъй като важи изискването за максимум 20 дни по четири часа. Този проблем е  технически и би следвало от екипа на проекта да променят системата, за да направи допустимо провеждането и на 120 часа.

 

За новите ученици трябва ли да направим същите процедури като в началото на годината – проучване, вписване в платформата и всичко друго? 

Да. За включването на даден ученик в група за допълнително обучение по дейност 3 и по дейност 4 учителят/учителите по съответния учебен предмет и началните учители идентифицират пропуските и затрудненията на ученика (чрез прилагане на информация за постиженията/пропуските на ученика в усвояването на учебното съдържание по съответните учебни предмети, консултиране с координатора по чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование и др.) с цел определяне на индивидуалната му подкрепа – теми, брой часове и т.н. Резултатите се  отразяват в Индивидуалната карта на ученика съгласно Приложение № 2, която се съхранява в портфолиото на ученика. За включване на учениците в групи за допълнително обучение по проекта, директорът на училището информира родителите, които подават декларация за информираност и съгласие за обработка на личните данни, съгласно Приложение № 3.

 

Кои са новите училища включени в проекта от месец юни?

Те са определение със Заповед № РД 09-1237/28.05.2020 г. на министър Вълчев и приложение 3 към заповедта на базата на информация за по-голям брой ученици, които не са били обхванати в онлайн дистанционно обучение.

 

Имам ученици, които не са участвали в онлайн дистанционно обучение и с тях трябва да сформирам нова присъствена група, за наваксване на пропуските. Част от тях обаче участват в група, която е започнала работа преди извънредното положение. Как процедираме с тези ученици и участват ли те паралелно в две групи?

В училищата, които са били включени в проекта досега, присъствените обучения трябва да бъдат реализирани с две групи ученици. От една страна трябва да бъдат продължени обученията с учениците включени преди 13 март. От друга страна трябва да бъдат организирани допълнителни обучения и с ученици, които не са били включени преди, но са натрупали образователни пропуски поради не участието си в онлайн дистанционно обучение.

Учениците, които са участвали в обучение до 13 март. Те трябва да си довършат предвидените часове. Ако прецените, след това може да ги включите в нова група, но не и да бъдат включени паралелно в две групи

 

Колко часа на ден могат да бъдат ангажирани учениците в допълнителни обучения?

До  края на учебните занятия от учебната година ученикът може да участва в 2 часа дневно допълнителни обучения.  След края на учебните занятия, тоест след 15-ти юни за четвърти клас и прогимназиалния етап и след 30 юни за гимназиална степен, учениците могат да участват в четири часа дневно допълнителни обучения. Тъй като в момента, според сега зададени условия, през ваканцията могат да бъдат вземи максимум 20 дни, добре е да планирате по 4 часа на ден, за да можете да вземете максималния възможен брой часове – 80. Ако вземате по 2 часа на ден, ще загубите 40 часа поради ограничението от 20 дни (ако то бъде запазено).

 

Дистанционното обучение бе важна стъпка въведена при извънредни обстоятелства. Безспорно е, че за много ученици то не бе напълно ефективно – особено за тези, които нямат устройства или интернет връзка за онлайн дистанционно обучение. Възстановяването на присъствените допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех и възможността в тях да бъдат включени нови ученици и училища е добра възможност.  По данни на МОН над 53 хиляди ученици не са били включени в онлайн дистанционно обучение.  Проект Подкрепа за успех  е шанс те да не натрупат пропуски и да започнат новата учебна година относително добре подготвени. Не пропускайте тази възможност!

 

Вижте тук: Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в системата на предучилищното и училищното образование

Писмо за включване на нови училища в дейност 3 и дейност 4 на проект Подкрепа за успех

Вижте още

Започнаха присъствено допълнителните обучения по проект „Подкрепа за успех“

Допълнителните обучения по проект Подкрепа за успех и ще бъдат възобновени присъствено от юни

Още въпроси и отговори за проект Подкрепа за успех

Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех