Помощи от държавата за засегнатите от въведените нови мерки

От днес са в сила новите мерки за ограничаване на пандемията от covid 19. Като част от тях, от понеделник всички училища преминават в обучение в електронна среда от разстояние,  затварят и детските градини. На каква помощ могат да разчитат работниците,  които ще ползват неплатен отпуск? С какви мерки ще бъдат подкрепени родителите, които трябва да излезнат неплатен отпуск,  за да се грижат за своите деца?

На 26 ноември 2020 г. министърът на труда и социалната политика Деница Сачева обяви как ще бъдат подпомогнати родителите, работещите на граждански или трудов договор, както и безработните.

 

За родителите:

Семейства с деца до 14-годишна възраст, които се обучават от разстояние, ще имат право на целева помощ от държавата, като максималният й размер за цял месец за семейство с едно дете е 610 лв. (при месечен доход под 2745 лв.), а за семейства с две и повече деца – 915 лв. (при месечен доход под 3660 лв.). По този начин целевата помощ ще се дава пропорционално на дните, в които родителите не са на работа поради гледане на детето си.

От тази помощ ще можете да се ползвате в следните случаи:

  • Ако сте родител на дете, което учи дистанционно заради пандемията и се налага да излезете в неплатен отпуск, за да го гледате;
  • Ако сте безработен, но нямате право на обезщетение за безработица или размерът му е по-нисък от минималната заплата;
  • Ако сте самоосигуряващ се, но поради въведените мерки не можете да постъпите на работа.

Условия за получаване на целевата помощ от държавата:

  • Детето Ви трябва да е до 14г.;
  • Месечният доход на семейство с 1 дете не бива да надвишава 2745 лв., а на семейство с две деца – 3660 лв.;
  • Ако сте самоосигуряващ се, трябва да подадете заявление в НАП и да получите регистрирано прекратяване на дейността Ви. Това може да се случи и електронно на адрес: https://inetdec.nra.bg/pikservices.html
  • Трябва да имате уведомление от детската градина или училището (по имейл или в електронен дневник), общината или РЗИ, че детето Ви минава на обучение от разстояние с решение на директор, на областен или общински щаб или е под карантина;
  • Трябва да предоставите и служебна бележка, че сте в неплатен отпуск

Заявленията за помощта и служебните бележки може да подавате в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, сканирани или снимани на имейл: ao@asp.government.bg, по пощата или чрез системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://rb.gy/ymlvr0

Ако бъдете одобрени, ще получите помощта на следващия месец, за да са компенсирани дните неплатен отпуск, за които не получавате възнаграждение.

 

За работещите на трудов договор:

Осигурените на осемчасов работен ден, които излизат в неплатен отпуск за периода на въведените нови мерки, могат да се възползват от помощ в размер на 24 лв. дневно. Това ще бъде възможно чрез подаване на заявление до работодателя. Помощта ще се изплаща директно на работещите и служителите, за което е необходимо предоставяне на банкова сметка от всяко лице. Работодателите ще предоставят списъците на работниците, заявили желание да се възползват от този вид помощ, в бюрата по труда. В петък (27.11.2020 г.) ще бъдат публикувани на страницата на Агенцията по заетостта всички условия и документи за кандидатстване за тази помощ от понеделник (30.11.2020 г.).